Human-Computer Co-Creativity : Designing, Evaluating and Modelling Computational Collaborators for Poetry Writing

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5337-1
Title: Human-Computer Co-Creativity : Designing, Evaluating and Modelling Computational Collaborators for Poetry Writing
Alternative title: Ih­mi­sen ja tie­to­ko­neen vä­li­nen yh­teis­luo­vuus : runoja kirjoittavien yh­teis­luo­vien jär­jes­tel­mien suun­nit­te­lu ja ar­vioin­ti sekä yh­teis­luo­van pro­ses­sin mal­lin­ta­mi­nen
Author: Kantosalo, Anna
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Computer Science
Doctoral Programme in Computer Science
Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Tietojenkäsittelytieteen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Doktorandprogrammet i datavetenskap
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-08-13
Language: eng
URI: http://hdl.handle.net/10138/303928
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5337-1
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Human-computer co-creativity examines creative collaboration between humans and artificially intelligent computational agents. Human-computer co-creativity researchers assume that instead of using computational systems to merely automate creative tasks, computational creativity methods can be leveraged to design computational collaborators capable of sharing creative responsibility with a human collaborator. This has potential for extending both human and computational creative capability. This thesis focuses on the case of one human and one computational collaborator. More specifically this thesis studies how children collaborate with a computational collaborator called the Poetry Machine in the linguistically creative task of writing poems. This thesis investigates three topics related to human-computer co-creativity: The design of human-computer co-creative systems, their evaluation and the modelling of human-computer co-creative processes. These topics are approached from two perspectives: an interaction design perspective and a computational creativity perspective. The interaction design perspective provides practical methods for the design and evaluation of interactive systems as well as methodological frameworks for analysing design practices in the field. The computational creativity perspective then again provides a theoretical view to the evaluation and modelling of human-computer co-creativity. The thesis itself consists of five papers. This thesis starts with an analysis of the interaction design process for computational collaborators. The design process is examined through a review of case studies, and a thorough description of the design process of the Poetry Machine system described in Paper I. The review shows that several researchers in the field have assumed a user-centered design approach, but some good design practices, including the reporting of design decisions, iterative design and early testing with users are not yet fulfilled according to the best standards. After illustrating the general design process, this thesis examines different approaches to the evaluation of human-computer co-creativity. Two case studies are conducted to evaluate the usability of and user experiences with the Poetry Machine system. The first evaluations are described in Paper II. They produced useful feedback for developing the system further. The second evaluation, described in Papers III and IV, investigates specific metrics for evaluating the co-creative writing experience in more detail. To promote the accumulation of design knowledge, special care is taken to report practical issues related to evaluating co-creative systems. These include, for example, issues related to formulating suitable evaluation tasks. Finally the thesis considers modelling human-computer co-creativity. Paper V approaches modelling from a computationally creative perspective, by extending the creativity-as-a-search paradigm into co-creative systems. The new model highlights specific issues for interaction designers to be aware of when designing new computational collaborators.Ihmisen ja tietokoneen välinen yhteisluovuus on tutkimusala, joka käsittelee ihmisten ja tekoälyagenttien välistä luovaa yhteistyötä. Tekoälyagenttien perustana toimivat uudet laskennallisen luovuuden metodit. Ne mahdollistavat pelkän luovien tehtävien automatisoinnin sijaan tasapainoisemman vastuunjaon ja vuorovaikutuksen ihmisen ja tekoälyagentin välillä. Tämä tarjoaa sekä ihmisille että laskennallisille agenteille uusia luovia mahdollisuuksia. Väitöskirja keskittyy erityisesti yhden ihmisen ja laskennallisesti luovan agentin yhteistyöhön. Väitöskirja koostuu viidestä erillisestä julkaisusta, ja siihen kuuluvissa tapaustutkimuksissa havainnoidaan lasten ja laskennalliseen kielelliseen luovuuteen perustuvan Runokone–nimisen laskennallisesti luovan agentin yhteistyötä. Väitöskirjassa käsitellään ihmisen ja tietokoneen välisen yhteisluovuuden kolmea teemaa: yhteisluovien järjestelmien suunnittelua, niiden arviointia ja ihmisen ja tietokoneen välisen yhteisluovan prosessin mallinnusta. Teemojen tutkimiseen käytetään vuorovaikutussuunnittelun ja laskennallisen luovuuden menetelmiä. Vuorovaikutussuunnittelu tarjoaa käytännönläheisiä menetelmiä järjestelmien suunnitteluun ja arviointiin sekä erilaisia teoreettisia näkökulmia alalla vallitsevien suunnittelukäytäntöjen tarkasteluun. Laskennallisen luovuuden tutkimus puolestaan tarjoaa teoreettisen näkökulman yhteisluovien järjestelmien arviointiin ja yhteisluovuuden mallinnukseen. Ensimmäistä teemaa, yhteisluovien järjestelmien suunnittelua, käsitellään väitöskirjan julkaisussa I. Julkaisussa kuvataan yhteisluovien järjestelmien yleistä vuorovaikutussuunnitteluprosessia tapaustutkimuskatsauksen kautta, ja tarkastellaan Runokoneen suunnitteluprosessia. Tutkimuskatsaus osoittaa alan tutkijoiden usein valitsevan tutkimuksensa lähtökohdaksi käyttäjäkeskeisen suunnittelun. He kuitenkin noudattavat parhaita vuorovaikutussuunnittelun käytäntöjä vain löyhästi. Tiedeyhteisön sisällä tulisikin siksi parantaa erityisesti suunnittelupäätösten dokumentointia, iteratiivista suunnittelua ja varhaista käyttäjätestausta. Toista teemaa, ihmisen ja koneen välisen yhteisluovuuden arviointia, tarkastellaan väitöksessä kahden tapaustutkimuksen kautta. Niistä ensimmäisessä keskitytään Runokoneen käytettävyyden arviointiin ja toisessa Runokoneen käyttäjien kokemusten arviointiin. Käytettävyyden arviointia on kuvattu tarkemmin julkaisussa II. Arviointi tuotti hyödyllistä palautetta järjestelmän jatkokehitystä varten. Julkaisuissa III ja IV tarkastellaan mittareita, joiden avulla voidaan arvioida tarkemmin käyttäjien käyttäjäkokemuksia erilaisissa yhteisluovan kirjoittamisen prosesseissa. Vuorovaikutussuunnittelun tutkimuksen ja käytännön suunnittelutyön tukemiseksi julkaisuissa paneudutaan erityisesti yhteisluovien järjestelmien arvioinnin käytännön ongelmiin. Näihin kuuluu esimerkiksi sopivien arviointitehtävien muodostaminen. Lopuksi väitöskirjassa käsitellään ihmisen ja koneen välisen yhteisluovuuden mallinnusta. Julkaisussa V tarkastellaan mallinnusta laskennallisen luovuuden näkökulmasta laajentamalla luovan haun paradigmaa yhteisluoviin järjestelmiin. Luovan haun paradigma kuvaa luomisprosessia sekä esteettisesti miellyttävien että luovaan kohdealaan sopivien artefaktien etsintänä hakuavaruudessa. Kuvatussa laajennuksessa painottuvat vuorovaikutussuunnittelun kannalta oleelliset ristiriitatilanteet, joiden ratkaisutavat vaikuttavat laskennallisesti luovien yhteistyökumppaneiden ominaisuuksiin.
Subject: Tietojenkäsittelytiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
HumanCom.pdf 394.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record