Essays on Information and Knowledge in Game Theory

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Economics en
dc.contributor Taloustieteen tohtoriohjelma fi
dc.contributor Doktorandprogrammet i ekonomi sv
dc.contributor Doctoral Programme in Economics en
dc.contributor.author Crescenzi, Michele
dc.date.accessioned 2019-07-29T11:08:30Z
dc.date.available 2019-08-06
dc.date.available 2019-07-29T11:08:30Z
dc.date.issued 2019-08-16
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-10-8751-6
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/304060
dc.description.abstract This dissertation consists of three essays on information and interactive knowledge in game theory. In the first essay, we study how a consensus emerges in a finite population of rational individuals who are asymmetrically informed. Agents observe a private signal about the true state of the world and then start exchanging messages. Generalizing previous models of rational dialogues, we dispense with the standard assumption that the state space is either finite or a probability space. We show that a class of rational dialogues can be found that always lead to consensus provided that three conditions are met. First, everybody must be able to send messages to everybody else, either directly or indirectly. Second, communication must be reciprocal. Finally, agents need to have the opportunity to participate in dialogues of transfinite length. In the second essay, we provide a syntactic construction of Correlated Equilibrium. For any finite game, we study how players coordinate their play on a signal by means of a public strategy whose instructions are expressed in some natural language. Language can be ambiguous in that different players may assign different truth values to the very same formula in the same state of the world. We show that, absent any ambiguity, self-enforcing coordination always induces a Correlated Equilibrium of the underlying game. When language ambiguity is allowed, self-enforcing coordination strategies induce Subjective Correlated Equilibria. In the final essay, we study the problem of a sender who wants to persuade a two-member committee to take a certain action. Contrary to previous models, we assume that the Sender is uncertain about the committee members' preferences. We provide a full characterization of the Sender's optimal persuasion strategy in two different contexts. In the first case, the Sender is allowed to elicit information by asking committee members to report their preference types. In the second, the Sender is not allow to do so. We show how the sender's optimal persuasion strategy depends on the prior probability distribution over preference types. If the prior is informative enough, the Sender may find it optimal to persuade only a strict subset of type profiles. Finally, we show that uncertainty always entails a loss to the Sender with respect to the benchmark case with commonly known preferences. en
dc.description.abstract Tämä tutkielma koostuu kolmesta esseestä, jotka käsittelevät informaatiotietoa ja interaktiivista tietoa peliteoriassa. Ensimmäisessä esseessä selvitämme, miten yksimielisyys ilmenee rajallisessa rationaalisten ihmisten joukossa, joille annetaan epäsymmetristä informaatiota. Agentit tarkkailevat yksityistä viestiä maailman todellisesta tilasta ja alkavat sitten vaihtaa viestejä. Yleistämällä aiempia rationaalisten vuoropuheluiden malleja luovumme tavallisesta oletuksesta, jonka mukaan tila-avaruus on joko äärellinen tai todennäköisyysavaruus. Osoitamme, että on mahdollista löytää rationaalisten vuoropuheluiden luokka, joka johtaa aina yksimielisyyteen edellyttäen, että kolme ehtoa täyttyvät. Ensinnäkin kaikkien on voitava lähettää viestejä kaikille muille, joko suoraan tai epäsuorasti. Toiseksi viestinnän tulee olla vastavuoroista. Kolmanneksi agenteilla on oltava mahdollisuus osallistua siirrettävän pituuden vuoropuheluihin. Toisessa esseessä rakennamme syntaktisesti korreloidun tasapainon. Jokaisessa äärellisessä pelissä tutkimme, miten pelaajat koordinoivat pelinsä viestillä julkisen strategian avulla, jonka ohjeet on ilmaistu jollain luonnollisella kielellä. Kieli voi olla monitulkintainen siinä, että eri pelaajat voivat antaa eri totuusarvoja samalle kaavalle samassa maailman tilassa. Osoitamme, että ilman monitulkintaisuutta itseohjautuva koordinointi aiheuttaa aina taustalla olevan pelin korreloidun tasapainon. Kun kielen monitulkintaisuus on sallittua, itseohjautuvat koordinointistrategiat aiheuttava subjektiivisen korreloidun tasapainon. Viimeisessä esseessä tutkimme sellaisen lähettäjän ongelmaa, joka haluaa vakuuttaa kahden jäsenen komitean ryhtymään tiettyyn toimintaan. Toisin kuin aiemmissa malleissa, oletamme lähettäjän olevan epävarma komitean jäsenten mieltymyksistä. Tarjoamme täyden kuvauksen lähettäjän optimaalisesta suostuttelustrategiasta kahdessa eri kontekstissa. Ensimmäisessä tapauksessa lähettäjä saa kerätä tietoa pyytämällä komitean jäseniä ilmoittamaan mieltymystyyppinsä. Toisessa tapauksessa lähettäjä ei saa tehdä niin. Näytämme, miten lähettäjän optimaalinen suostuttelustrategia on riippuvainen aiemmasta mieltymystyyppien todennäköisyysjakaumasta. Jos aiempi on tarpeeksi informatiivinen, lähettäjä saattaa ajatella, että on optimaalista suostutella vain tyyppiprofiilien tarkkaan rajattu osajoukko. Lopuksi osoitamme, että epävarmuus aiheuttaa lähettäjälle aina tappiota suhteessa vertailuarvoon, jossa on yleisesti tunnettuja mieltymyksiä. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-952-10-8750-9
dc.relation.isformatof Publications of the Helsinki Center of Economic Research. 2323-9786
dc.relation.ispartof Publications of the Helsinki Center of Economic Research
dc.relation.ispartof URN:ISSN:2323-9794
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject Economics
dc.title Essays on Information and Knowledge in Game Theory en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.opn Voorneveld, Mark
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
crescenzi_thesis.pdf 804.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record