Sähköisen reseptijärjestelmän jalkauttaminen apteekeissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304401
Title: Sähköisen reseptijärjestelmän jalkauttaminen apteekeissa
Author: Lamminen, Saku
Date: 2010-06
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/304401
Abstract: Sähköistä reseptiä on kehitetty ja testattu Suomessa jo yli yhdeksän vuoden ajan. Nyt vuonna 2010 käytännön toimintaa ollaan vihdoin aloittamassa myös apteekeissa. On tullut aika selvittää miten sähköisen reseptin tuloon on apteekeissa varauduttu ja mitkä ovat asenteet, sekä valmiudet sitä kohtaan. Tutkimukselle asetettiin kaksi tavoitetta. Ensimmäinen tavoite oli kerätä haastattelututkimuksen avulla apteekkihenkilökunnan ajatuksia ja mielipiteitä sähköisestä reseptistä ja analysoida niistä ne seikat, jotka eniten saattavat vaikuttaa sähköisen reseptin käyttöönottoon henkilöstön näkökulmasta. Toisena tavoitteena oli tuoda esimiehille esiin niitä asioita, jotka henkilökunnan näkökulmasta tulee huomioida sähköisen reseptin lanseerauksessa ja käyttöönotossa. Tutkimus toteutettiin puolistrukturoituna ryhmähaastatteluna neljässä erikokoisessa länsisuomalaisessa apteekissa. Tutkimusmenetelmänä käytettiin ryhmähaastattelua, jonka kohdejoukkona oli apteekkihenkilöstö. Ryhmähaastatteluja tehtiin yksi - kaksi kappaletta kussakin apteekissa ja niihin osallistui yhteensä 12 farmaseuttia, 2 proviisoria ja 1 tekninen henkilö. Haastattelut nauhoitettiin, litteroitiin ja analysoitiin teemoittain sisällönanalyysin periaattein. Yleisesti ottaen haastatellut (n=15) suhtautuivat sähköiseen reseptiin varovaisen myönteisesti. Sähköisen reseptin selviksi eduiksi katsottiin järjestelmän kyky estää PKV-reseptiväärennösten tekeminen, ja mahdollisuus tarkistaa päällekkäiset lääkitykset sekä lääkeaineinteraktiot kaikista potilaan käyttämistä lääkkeistä. Lisäksi mahdollisuus uusia reseptit järjestelmän kautta sekä sähköisten reseptien yksiselitteisyys sai kiitosta haastateltavilta. Sähköisen reseptin turvallisuuden osalta haastateltavat olivat erityisesti huolissaan siitä, pystyvätkö ulkopuoliset mahdollisesti murtautumaan järjestelmään. Tämän lisäksi myös järjestelmän käytännön toimivuutta epäiltiin laajasti. Omat vaikutusmahdollisuudet sähköisen reseptin käyttöönotossa olivat haastateltavien mielestä hyvin vähäiset tai olemattomat. Kuitenkin varsinaista suoraa ja avointa muutosvastarintaa sähköistä reseptiä kohtaan esiintyi vain yhdessä haastatteluryhmässä. Millään haastattelussa mukana olleista työpaikoista ei vielä ollut merkittävissä määrin aloitettu valmistautumaan sähköisen reseptin tuloon. Kysyttäessä haastateltavien tarvetta koulutukseen tai muuhun tukeen sähköistä reseptiä käyttöönotettaessa, eniten kannatusta saivat työpaikalla järjestettävät koulutus- tai informaatiotilaisuudet. Haastateltavat eivät osanneet mainita erityisiä toiveita esimiehilleen sähköisen reseptin käyttöönotossa. Esitetyt toiveet koskivat vain atk-laitteistojen toimivuutta sähköisen reseptin kanssa sekä tarkan ja luotettavan tiedon saamista oikeista toimintatavoista. Mielenkiinto sähköistä reseptiä kohtaan on apteekeissa selvästi hiipunut, koska kenelläkään ei ole varmaa tietoa siitä, milloin ja miten järjestelmä aiotaan ottaa käyttöön ja mitä se lopulta tuo tullessaan. Sähköisen reseptijärjestelmän käyttöönoton helpottamiseksi sekä toiminnan laadun varmistamiseksi apteekkeihin tulisi viimeistään nyt nimetä selkeä vastuuhenkilö johtamaan sen käyttöönottoa. Tämän vastuuhenkilön tehtävänä olisi seurata sähköisen reseptin käyttöönoton etenemistä, valmistella sen käyttöönottoa ja koulutusta sekä varmistaa sen tekninen toimivuus apteekissa.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö
Subject: sähköinen resepti
muutosvastarinta
muutoksen johtaminen
työyhteisö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Saku_Lamminen.pdf 118.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record