Apteekin palvelu kehittäminen vanhusten kotihoidossa työskenteleville hoitajille

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304432
Title: Apteekin palvelu kehittäminen vanhusten kotihoidossa työskenteleville hoitajille
Author: Kosonen, Kirsi
Date: 2011-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/304432
Abstract: Väestö ikääntyy ja ikääntymisen myötä sairauksien määrä lisääntyy. Arvioidaan, että vuoteen 2020 mennessä yli 20 % lappeenrantalaisista on 65 vuotta täyttäneitä. Vanhusväestö muodostaa suurimman osan apteekin asiakaskunnasta. Suurin osa vanhuksista haluaa asua kotona mahdollisimman pitkään. Kotihoidon hakiessa lääkkeet apteekki ei kohtaa lääkkeen käyttäjää. Kuitenkin meidän tulisi taata lääkehoidon oikea ja turvallinen toteutuminen kotihoidon asiakkaillekin. Moniammatillinen työskentely on yksi keskeinen keino turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen. Sopimalla yhteisistä pelisäännöistä helpotetaan sekä apteekin että kotihoidon työtä ja tuodaan laatua vanhusten lääkehoitoon. Tämän PD - työn tavoitteena oli lisätä apteekin ja kotihoidon välistä yhteistyötä ja yhteydenpitoa sekä lisätä ymmärrystä molempien toimijoiden rooleista. Lisäksi selvitettiin hoitajien osaamista ja odotuksia apteekkipalvelujen kannalta. Molempien osapuolien oli tarkoitus hyötyä työstä. Projektityö aloitettiin kyselytutkimuksilla, sekä kotihoidolle ja apteekille. Ensisijaiseksi yhteistyömuodoksi toivottiin yhteisiä koulutuksia, palavereja ja tapaamisia. Kyselystä kävi ilmi, että toisen osapuolen työnkuvaa ei tunneta. Molemmat osapuolet kokivat myös tiedonkulun puutteelliseksi. Apteekin puolella yhteyden saaminen hoitajiin koettiin haasteelliseksi. Tuloksiin pohjautuen apteekki järjesti yhden tutustumisillan ja kaksi koulutusta kotihoitohenkilökunnalle. Yhteyden saamisen helpottamiseksi yhteystiedot päivitettiin. Koulutukset järjestettiin koneellisesta annosjakelusta ja viitehintajärjestelmästä sekä kelakorvauksista. Koulutusaiheet valittiin saatujen kyselytulosten perusteella. Koneelliseen annosjakeluun liittyen muutettiin tilaus- ja uusimiskäytäntöjä. Vuoden kuluttua aloituskyselystä tehtiin vastaaville ryhmille seurantakysely. Tulosten perusteella järjestetyt koulutukset koettiin hyödyllisiksi ja apteekin järjestämiä koulutuksia toivottiin jatkossa lisää. Tutustuminen toisen osapuolen on helpottanut yhteistyötä ja madaltanut yhteydenottokynnystä. Työn yhteydessä laadittiin kummastakin osapuolesta työnkuvaukset. Työtehtäviin tutustuminen on tärkeää yhteistyön toimivuuden kannalta. Projektityö osoitti, että yhteistyön kehittäminen vaatii innokkuutta molemmilta osapuolilta.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö
Subject: kotihoito
apteekki
moniammatillinen yhteistyö
työnkuvaukset
vanhusten lääkitys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kosonen.pdf 17.75Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record