Turvallinen lääkehoito : lääkehoitosuunnitelmamallin laatiminen ja sen pilotointi sosiaalihuollon yksiköissä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304434
Title: Turvallinen lääkehoito : lääkehoitosuunnitelmamallin laatiminen ja sen pilotointi sosiaalihuollon yksiköissä
Author: Nylander, Merja
Date: 2010-06
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/304434
Abstract: Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi keväällä 2006 oppaan "Turvallinen lääkehoito - Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa". Oppaan mukaan lääkehoidon toteuttaminen perustuu toiminta- ja / tai työyksikössä laadittuun lääkehoitosuunnitelmaan, joka kattaa yksikön lääkehoidon kokonaisuuden suunnittelun ja toteutuksen sekä siinä tapahtuneiden poikkeamien seurannan ja raportoinnin. Sosiaalihuollossa lääkehoitoa toteutetaan erilaisissa toimintayksiköissä. Näistä mainittakoon mm. vanhainkodit ja vammaishuollon laitokset. Sosiaalihuollon yksiköissä lääkehoidon käytännöt vaihtelevat paljon, eikä työntekijöiden peruskoulutus aina sisällä lääkehoidon toteuttamista. Tämän johdosta on tärkeää ja tarpeellista luoda yhtenäiset toimintamallit kyseisissä toimipaikoissa turvallisen lääkehoidon toteuttamiseksi. Projektin päätavoitteena oli laatia avohuollon apteekkien käyttöön malli, jonka pohjalta lääkehuoltosuunnitelmat voidaan tehdä yksityisapteekin farmaseuttisen henkilökunnan ja sosiaalihuollon yksikön yhteistyönä sekä pilotoida mallin toimivuutta Suomessa avohuollon apteekkien toimesta. Toisena päätavoitteena oli tiivistää yhteistyötä avoapteekin ja Espoossa sijaitsevan sosiaalihuollon laitoksen välillä tekemällä sosiaalihuollon laitoksessa lääkehuoltoon liittyvä nykytilan kartoitus sekä laatia lääkehoitosuunnitelma kyseisen sosiaalihuollon laitoksen kanssa. Molemmat päätavoitteet saavutettiin eli projektin lopputuotteena syntyi runko, jota voidaan käyttää pohjana laadittaessa lääkehoitosuunnitelmaa ja ääkehoitosuunnitelma syntyi palvelutaloon moniammatillisena yhteistyönä. Projektin aikana ei selvinnyt, toimiiko malli teknisesti hyvänä työkaluna, sillä pilottiapteekit eivät testanneet sitä.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö
Subject: turvallinen lääkehoito
turvallisuus
lääkehoitosuunnitelma
apteekki
laatu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Nylander.pdf 533.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record