Esiopetuksen käsityö : Kolme tapaustutkimusta esikoululaisista käsityötehtävien parissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5389-0
Title: Esiopetuksen käsityö : Kolme tapaustutkimusta esikoululaisista käsityötehtävien parissa
Author: Yliverronen, Virpi
Other contributor: Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, pedagogiska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i skola, fostran, samhälle och kultur
Doctoral Programme in School, Education, Society and Culture
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-09-13
Language: fi
Belongs to series: URN:ISSN:2489-2297
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5389-0
http://hdl.handle.net/10138/304448
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This dissertation examines the handicrafts of young children during their preschool education. The perspective expands towards the technology education of young children and investigative activities as a pursuit to notice the close connection of these learning areas in terms of the nature of the contents and activities. The dissertation’s empirical section orients children’s work on handicraft tasks via three sub-studies. The study represents a qualitative case study where the objective was to produce the most accurate description of the entirety of the subject being examined. The research was strongly contextual by nature. Video material captured during real-action circumstances and analyses based on this material formed this dissertation’s most extensive, and at the same time, the most important research material of all sub-studies. In the first sub-study, the intention was to determine how preschoolers perceived, verbalised and interpreted the craft-making process and how they used nonverbal expressions when explaining a learned skill. The aim of the second sub-study was to clarify the ability of preschoolers’ to execute a personal and plan-following handicraft process in a holistic context. The focus of the third sub-study was the appearance of preschoolers´ verbal and embodied collaboration during co-operative design situations and what kinds of roles were formed during peer-group work. The results of the sub-studies indicate that handicrafts’ conventional, cyclically repeating steps of perceiving, making and interpreting can be found in preschoolers’ processes. Children learn through experience and interpret what they have learned using gestures, especially when verbal expression feels difficult. According to this, gestures are closely linked to the children’s thinking and reveal the understanding associated with the task. Preschoolers are capable of designing individual products, and during the making phase, they consider different material and colour choices, as well as product details. During collaboration, they can organize their own group actions and are able to work co-operatively with a verbal design task. As a result, they can produce feasible drawing plans for the given task. With minimal help from adults, preschoolers are able to follow a logical, holistic handicraft process suited to their capabilities. A handicraft design and making process includes many natural possibilities for collaboration and co-operative practise. Since preschoolers are only practising collaboration skills, setting up chances for co-operative learning during handicraft activities is recommended.Tämä työ käsittelee pienten lasten käsityötä esiopetuksen yhteydessä. Näkökulma laajenee pienten lasten teknologiakasvatusta ja tutkivaa toimintaa kohti pyrkimyksenä huomata näiden oppimisen alueiden läheinen yhteys käsityöhön sekä sisältöjen että toiminnan luonteen suhteen. Työn empiirisessä osassa perehdytään pienten lasten työskentelyyn käsityötehtävien parissa kolmen, päiväkotien esiopetusryhmissä toteutetun osatutkimuksen avulla. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Aidoissa toiminnan tilanteissa taltioidut videoaineistot sekä tähän materiaaliin perustuvat analyysit muodostavat tämän työn laajimmat ja samalla kaikkien osatutkimusten oleellisimmat tutkimusaineistot. Ensimmäisessä osatutkimuksessa selvitettiin, pystyvätkö esikoululaiset hahmottamaan heille uuden käsityötekniikan niin, että he kykenevät sanallistamaan ja tulkitsemaan oppimaansa, ja kuinka lapset kuvailevat tuotteen valmistusta kehollisten ilmaisujen avulla. Toinen osatutkimus käsitteli esikoululaisten kykyä toteuttaa yksilöllinen ja suunnitelmallisesti etenevä käsityöprosessi kokonaisen käsityön kontekstissa. Kolmannen osatutkimuksen fokuksena oli esikoululaisten sanallisen ja kehollisen yhteistyön ilmeneminen yhteistoiminnallisessa suunnittelutilanteessa sekä se, millaisia rooleja lapsille muotoutuu vertaisryhmätoiminnassa. Osatutkimusten tulokset osoittivat, että esikoululaisten työskentelystä löytyvät käsityölliselle työskentelylle tavanomaiset, syklisesti toistuvat hahmottamisen, tekemisen ja tulkinnan vaiheet. Lapset oppivat kokemusten kautta ja tulkitsevat oppimaansa kehollisesti erityisesti silloin, kun tekemisen sanallistaminen tuntuu hankalalta. Keholliset ilmaisut linkittyvät näin ollen läheisesti lasten ajatteluun ja kertovat asiaan liittyvästä ymmärryksestä. Esikoululaiset pystyvät suunnittelemaan yksilöllisiä tuotteita, joiden valmistusvaiheessa he pohtivat erilaisia materiaali- ja värivalintoja sekä tuotteen yksityiskohtia. Ryhmätoiminnassa he pystyvät organisoimaan oman pienryhmänsä toiminnan ja osaavat työskennellä yhteistoiminnallisesti sanallisen suunnittelutehtävän parissa, minkä tuloksena he saavat tuotettua toteuttamiskelpoisia piirrossuunnitelmia annettuun tehtävään. Esikoululaiset kykenevät toteuttamaan aikuisten tuen avulla loogisesti etenevän, pienten lasten osaamistasolle suhteutetun, kokonaisen käsityön konseptin mukaisen käsityöprosessin. Käsityön suunnittelu- ja valmistusprosessi sisältää paljon luontevia mahdollisuuksia yhdessä tekemiselle ja yhteistyön harjoittelulle. Koska esiopetusikäiset lapset ovat vasta harjoittelemassa ryhmässä toimimisen taitoja, heille kannattaa järjestää mahdollisuuksia yhteistoiminnalliseen oppimisen myös käsityötehtävien parissa.
Subject: Käsityötiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ESIOPETU.pdf 441.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record