They Look Me In The Eyes And I Smile And Then We Know : The Interaction of Finnish Roma and East European Roma in Finland

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3395-3
Title: They Look Me In The Eyes And I Smile And Then We Know : The Interaction of Finnish Roma and East European Roma in Finland
Author: Gripenberg, Lidia
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Doctoral Programme in Social Sciences
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta
Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten
Doktorandprogrammet i socialvetenskap
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-09-28
Language: eng
Belongs to series: URN:ISSN:2343-2748
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3395-3
http://hdl.handle.net/10138/304563
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This is an account of the interaction of Finnish Roma with East European Roma in Finland. I will argue that this interaction is strongly influenced by these peoples’ engagement with Pentecostalism and Charismatic Christianity and nationality. Within the frame of this study, Finnish Roma refers to Finnish Kale, a distinctive group somewhat similar to the sinti, a branch of the European Roma population who live mostly in German-speaking countries. Finnish Kale have settled in Finland for more than 500 years: they are Finnish citizens and speak Finnish in addition to a local dialect of Romani. The East European Roma in Finland include representatives of different Roma groups, with different self-appellations, who have recently migrated to Finland from former socialist states of Europe, mostly Bulgaria and Romania, or who repeatedly visit Finland from those former socialist states. Pentecostal Finnish Kale have been in contact with East European Roma since the historic fall of the “Iron Curtain” in 1989 and the opening of the borders of the former Socialist European bloc countries to those European countries considered to be in the ‘Western’ bloc. The nature of that relationship changed at the beginning of 2007, when Bulgaria and Romania entered the EU and their citizens were able to visit and look for employment in Finland. This is the first extensive anthropological study on the interaction of different Roma groups in Finland and in general. The subject is interesting because it provides an opportunity to examine the interplay of different forms of identity – ethnic, religious and national. The research is based on an ethnographic description of encounters between Finnish and Eastern European Roma in Finland that took place over a period of 14 months of intensive fieldwork (2014-2015), supported by the insights and understanding gained through more than 20 years of personal friendship with Finnish and Bulgarian Roma, as well as one and a half years of social work amongst Finnish Kale. The theoretical frame is provided by research literature on Roma in the fields of anthropology and ethnology as well as anthropological studies on ethnicity, ethnic identity, Pentecostalism and Charismatic Christianity as well as nationality. My argument is that the social dynamics between nationality, ethnicity and religious identification determines the particular kind of sense of belonging that Roma in Helsinki have, which in turn affects the type of relation members of different Roma groups feel towards one another. Through exploring multiple everyday interactions between this groups, I have been able to show that religious belonging is the key factor that draws different groups together, due to the mutual trust and obligation that such belonging entails. The research contributes to the understanding of identity as a constantly ongoing process of identification as well as to the understanding of the role of spirituality in shaping people’s course of life.Tutkimus on selvitys Suomen romanien vuorovaikutuksesta Itä-Euroopan romanien kanssa. Väitän, että tähän vuorovaikutukseen vaikuttavat voimakkaasti näiden ryhmien suhde helluntailaisuuteen ja karismaattiseen kristinuskoon sekä kansallisuus. Tässä tutkimuksessa ”Suomen romanit” viittaa Suomessa perinteisesti asuneeseen Kaale-ryhmään. Suomen romaneja on asunut maassa yli 500 vuotta. He puhuvat suomea sekä jonkin verran romanikielen paikallista murretta eli Suomen romanikieltä. Itä-Euroopan romanit edustavat Suomessa romaniryhmiä, jotka ovat viime vuosina muuttaneet Suomeen tai jotka vierailevat Suomessa toistuvasti Euroopan entisistä sosialistivaltioista, lähinnä Bulgariasta ja Romaniasta. Helluntaiherätyksen kuuluvat Suomen romanit ovat olleet yhteydessä Itä-Euroopan romanien kanssa "rautaesiripun" murtumisen vuonna 1989 jälkeen, jolloin Euroopan entisten sosialistimaiden rajat avautuivat muille Euroopan maille. Näiden ihmisten suhde muuttui vuoden 2007 alussa, kun Bulgaria ja Romania liittyivät EU:hun ja näiden maiden kansalaiset saivat mahdollisuuden matkustaa ja etsiä työtä Suomesta. Työ on ensimmäinen laaja antropologinen tutkimus eri romaniryhmien vuorovaikutuksesta Suomessa ja yleensä. Aihe on mielenkiintoinen, koska se tarjoaa mahdollisuuden tutkia eri identiteettimuotojen - etnisen, uskonnollisen ja kansallisen - vuorovaikutusta. Tutkimus perustuu etnografiseen kuvaukseen Suomen ja Itä-Euroopan romanien kohtaamisista Suomessa, jotka tapahtuivat intensiivisen 14 kuukauden mittainen kenttätyön aikana (2014-2015), jota tukevat tutkijan yli 20 vuoden kokemus ystävyydestä Suomen- ja Bulgarian romanien kanssa, sekä puolentoista vuoden sosiaalityö Suomen romanien keskuudessa. Teoreettinen viitekehys muodostuu romaneja käsittelevästä kirjallisuudesta antropologian ja etnologian aloilla sekä etnisyyttä, helluntailaisuutta ja karismaattista kristinuskoa ja kansallisuutta käsittelevistä antropologisista tutkimuksista. Väitän, että kansalaisuuden, etnisyyden ja uskonnollisen vakaumuksen välinen sosiaalinen dynamiikka määrittää, miten romanit Helsingissä kokevat tai evät koe yhteenkuuluvuutta, mikä puolestaan vaikuttaa eri romaniryhmien edustajien suhteeseen. Tutkimalla useita ryhmien välisiä vuorovaikutuksia olen pystynyt osoittamaan, että uskonnollinen vakaumus on keskeinen tekijä, joka yhdistää eri romaniryhmiä, mikä johtuu vakaumukseen liittyvästä keskinäisestä luottamuksesta ja velvollisuudentunnosta. Tutkimus edistää identiteetin ymmärtämistä jatkuvana tunnistamisprosessina, sekä ymmärrystä hengellisyyden roolista ihmisten elämänpolun muodostamisessa.
Subject: Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
THEYLOOK.pdf 3.535Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record