Apteekin ja sen asiakaspalvelun johtaminen; selvitys käytännöistä isoissa apteekeissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304587
Title: Apteekin ja sen asiakaspalvelun johtaminen; selvitys käytännöistä isoissa apteekeissa
Author: Uusitalo, Minna
Date: 2014-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/304587
Abstract: Tarkoituksena oli tutkia, miten eri johtamismallit tukevat asiakaspalvelua ja apteekin koko liiketoimintaa (asiakastyytyväisyys, henkilöstön tyytyväisyys ja liiketoiminnan tulos). Tutkimuksessa pyrittiin luomaan kuva suuren apteekin johtamisesta, johtamiskäytännöistä ja mitattavista tuloksista. Tutkimus toteutettiin henkilökohtaisina teemahaastatteluina. Tutkimukseen valittiin pääasiassa Etelä-Suomesta kymmenen suurta apteekkia (reseptuuri 80 000 - 200 000), jotka olivat liikevaihdoltaan noin neljästä kahdeksaan miljoonaa euroa. Kustakin apteekista haastateltiin apteekkari ja yksi proviisori. Kysymykset käsittelivät strategiaa ja johtoryhmätyöskentelyä, apteekin prosesseja, apteekin palvelua ja lisäkouluttautumista. Apteekkarin ja proviisorin käsitykset strategiasta poikkesivat jonkin verran toisistaan. Määritelty strategiaan perustuva johtamiskäytäntö oli käytössä noin puolessa tutkimusapteekeista. Tehokas ja laadukas asiakaspalvelu koettiin strategioista tärkeimpinä. Apteekkarit kokivat tärkeiksi johtamismenetelmiksi tavoitteiden asettelun, henkilökunnan motivoinnin ja keskusteluyhteyden henkilökuntaan. Apteekin palveluiden halutaan houkuttelevan asiakkaita sekä olevan saatavilla helposti. Johtamismalleina apteekkarit käyttävät sekä management- että leadership –johtamismalleja. Proviisorit toteuttavat apteekin strategiaa pääasiassa yhdessä henkilökunnan kanssa toimimalla ja keskustelemalla. Etenkin henkilökunnan neuvonta ja ohjaus ongelmatilanteissa koettiin tärkeiksi samoin kuin markkinoinnin tehostaminen. Keinoina hyvään tulokseen pääsemiseksi proviisorit näkivät hyvän henkilöstöpolitiikan, palvelualttiuden, kouluttautumisen, tavoitteellisen asiakaspalvelun sekä hyvät esimies- ja alaistaidot. Henkilökunnan motivoimiseksi kannustimista tärkeimmiksi koettiin palautteen anto, delegointi ja yhteistyö johdon kanssa. Johtamiseen panostaminen parantaa ja selkiyttää asiakaspalvelua ja näin varmistaa apteekin tuloksen. Strateginen suunnittelu, tavoitteiden määrittely ja näiden toteuttaminen käytännössä ovat arkijohtamista. Apteekkarin ja proviisorin olisi tehtävä hyvää johtamisyhteistyötä ja toimia yhteen henkilökunnan kanssa saavuttaakseen tavoitteet. Proviisoreilla on kaksoisrooli: asiantuntija ja henkilöstöjohtaja. Määritelty johtoryhmätyöskentely vahvistaa apteekin toimintaa, mutta ei ole yleinen toimintatapa isoissakaan apteekeissa. Lisäkouluttautuminen parantaa esimiestaitoja ja johtamista ja lisää motivaatiota apteekkityöhön ja sen merkitystä käytännön työssä pitäisi lisätä.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö
Subject: asiakaspalvelu
johtaminen
lisäkouluttautuminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Minna Uusitalo projtyö.pdf 689.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record