Autismikirjon lasten kuntoutus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella : Ammattihenkilöiden ja vanhempien näkemyksiä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201908213264
Title: Autismikirjon lasten kuntoutus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella : Ammattihenkilöiden ja vanhempien näkemyksiä
Author: Kinnunen, Eija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201908213264
http://hdl.handle.net/10138/304787
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Autismikirjon häiriöt ovat neurobiologisia kehityshäiriöitä, jotka vaikuttavat laaja-alaisesti autismikirjon lasten ja heidän perheidensä hyvinvointiin. Ekokulttuurisen teorian mukaan lapseen ja hänen kuntoutumiseensa vaikuttavat hyvin monet tekijät aina perheen voimavaroista kuntoutuspalveluihin ja kuntoutuksesta säätäviin lakeihin asti. Jotta autismikirjon lasten kuntoutusta voitaisiin kehittää yhä enemmän lapsen ja perheiden tarpeita vastaavaksi, tulisi kuntoutuksesta ja sen toimivuudesta saada kuntoutuksen vaikuttavuustutkimuksia laajempaa tutkimustietoa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ammattihenkilöiden ja vanhempien näkemyksiä 6-vuotiaiden ja sitä nuorempien autismikirjon lasten kuntoutuk-sesta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Autismikirjon lasten kuntoutuksen parissa työskentelevien ammattihenkilöiden ja vanhempien avulla kartoitetaan autismikirjon lasten kuntoutuksen riskitekijöitä, kuntoutusta edesauttavia tekijöitä sekä kuntoutusta koskevia kehittämisehdotuksia. Menetelmät. Tutkimusmenetelmänä käytettiin ryhmäkeskustelua. Ryhmäkeskusteluun osallis-tuivat puheenjohtajan lisäksi Autismi- ja Aspergerliiton edustaja, yksi toimintaterapeutti, kaksi puheterapeuttia, kaksi ryhmässä toimivaa varhaiserityisopettajaa ja yksi autismikirjon lapsen vanhempi. Ryhmäkeskustelu videoitiin, litteroitiin tekstitiedostoksi ja analysoitiin induktiivisen sisällönanalyysin keinoin. Tulokset ja johtopäätökset. Autismikirjon lasten kuntoutuksen riskitekijöinä pidettiin tunnistamis- ja diagnosointiprosessiin, palveluiden saatavuuteen ja monikulttuurisuuteen liittyviä haasteita sekä koulutuksen ja tiedon puutetta. Kuntoutusta edesauttavina tekijöinä pidettiin erityisesti kuntoutuskäytäntöjen muutosta, eri ammattihenkilöiden välistä yhteistyötä ja perheille järjestettyä vertaistoimintaa. Kehitysehdotukset painottuivat varhaiseen tunnistamiseen ja diagnosointiin, palveluiden kehittämiseen sekä tiedon jakamiseen ja asenteisiin. Autismikirjon lasten kuntoutusta tulisi kehittää tehostamalla varhaista tunnistamista ja diagnosointia, kehittämällä palveluita (esim. yhdenmukaistamalla niitä ja kohdistamalla kuntoutukseen tarvittavat resurssit, tarjoamalla varhaista tukea ja panostamalla varhaisvaiheen intensiiviseen kuntoutukseen ja vanhempien ohjaamiseen) sekä lisäämällä tietoutta autismikirjon häiriöistä.Objectives. Autism spectrum disorders (ASD) are neurodevelopmental disorders that have a broad impact on the lives of children with ASD and their families. According to the eco-cultural theory, many factors affect a child and his or her rehabilitation, ranging from family's resources to rehabilitation and rehabilitation laws. In order to further develop the rehabilitation of children with ASD, there is a need for extensive research on the functioning of rehabilitation. The purpose of this study was to find out views of professionals and parents on the rehabilitation of children aged 6 and younger in the Hospital District of Helsinki and Uusimaa. Professionals working with children with ASD and the parents are used to identify risk factors, rehabilitative factors and development suggestions for rehabilitation of children with ASD. Methods. Group discussion was used as a research method. In addition to the chairman, the group discussion was attended by a representative of the Finnish Association for Autism and Asperger Syndrome, one occupational therapist, two speech-language pathologists, two early childhood special education teachers and one parent of a child with ASD. The group discussion was filmed, transcribed into a text file and analyzed by inductive content analysis. Results and conclusions. Challenges to identification and diagnosis, access to services and multiculturalism, as well as lack of education and knowledge, were identified as risk factors for the rehabilitation of children with ASD. In particular, changes in rehabilitation practices, co-operation between different professionals and peer support were seen as factors contributing to rehabilitation. The development proposals focused on early identification and diagnosis, service development, and information sharing and attitudes. The rehabilitation of children with ASD should be developed by enhancing early identification and diagnosis, developing services (for example by equalizing them and allocating resources for rehabilitation, providing early support and investing in early-stage intensive rehabilitation and parental guidance) and increasing autism-specific knowledge.
Subject: autismikirjon häiriöt
lapset
kuntoutus
ryhmäkeskustelu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kinnunen_Eija_Pro_gradu_2019.pdf 929.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record