Lapin ympäristökiistojen kulttuuriset tekijät

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-651-653-3
Title: Lapin ympäristökiistojen kulttuuriset tekijät
Author: Jokinen, Mikko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Doctoral Programme in Interdisciplinary Environmental Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-09-20
Belongs to series: Dissertationes Forestales - URN:ISSN:1795-7389
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-651-653-3
http://hdl.handle.net/10138/304801
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Väitöskirja Lapin ympäristökiistojen kulttuuriset tekijät tarkastelee millaisia kulttuurisia merkityksiä Lapin luonto ja sen käyttö saa paikallisten ihmisten ja maankäyttöä ohjaavan hallinnon parissa. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä konfliktinhallinta ovat väitöskirjan läpäiseviä peruskäsitteitä ja teemoja, joiden toteutumista tarkastellaan useiden eri tapaustutkimusten kautta. Tutkimuksen maantieteellinen pääpaino on saamelaisten kotiseutualueella Ylä-Lapissa, ei kuitenkaan tiukasti sinne rajautuen. Väitöskirja koostuu seitsemästä erillisartikkelista, jotka on julkaistu kotimaisissa ja ulkomaisissa tieteellisissä sarjoissa. Artikkeleiden teoreettinen viitekehys ankkuroituu luonnonvarojen ja ympäristökiistojen hallintaa koskeviin sekä kulttuurintutkimuksen jaettujen merkitysten teorioihin. Käytetyt aineistot ovat kysely- ja haastattelututkimusaineistoja – aineistot sekä analyysimenetelmät ovat siten määrällisiä ja laadullisia. Tutkimus asettuu yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen kenttään. Tutkimuksen keskeisiä havaintoja on, että Lappiin sijoittuvia ympäristökiistoja ja niiden hallintaa luonnehtii toimijoiden moninaisuus ja kohtaamattomuus. Osapuolten roolit ja motiivit ympäristökiistojen käsittelyssä ovat usein epäselvät tai ongelmalliset, eikä jaettua ymmärrystä kiistan luonteesta, syistä ja mahdollisista seurauksista useinkaan synny. Suomalaiselta yhteiskunnalta ja valtion maita hallinnoivalta Metsähallitukselta on puuttunut sellaisia institutionaalisia rakenteita ja toimintatapoja, jotka ovat kulttuurisensitiivisiä ja kykenevät sosiaalisesti kestävästi hallinnoimaan Lapin luonnonvaroja ja niitä koskevia kiistoja. Uusia aiempaa parempia toimintatapoja on kuitenkin viime vuosina otettu käyttöön. Lapissa korostuu perinteisten elinkeinojen kuten poronhoidon ja luonnonvarojen kotitarvekäytön merkitys ja arvostus, mutta niiden saamia kulttuurisia sisältöjä ei aina tunnisteta. Väitöskirjan teesi on, että luonnonkäytön ja ympäristökiistojen hallinnassa tarvitaan kulttuurisensitiivistä otetta. Nopean kulttuurimuutoksen läpikäyneessä Ylä-Lapissa menneisyys on vahvasti läsnä ja selittää paikallisten ihmisten luonnonkäyttöön liittämiä arvostuksia ja merkityksiä. Luonnonsuojelu on varsinkin Ylä-Lapissa merkittävä maankäyttömuoto, jonka toteuttaminen kaipaa kulttuuriset tekijät tunnistavia ja avoimempia lähestymistapoja saavuttaakseen paikallisväestön hyväksynnän ja tuen. Luonnonsuojeluhankkeissa kannattaa jatkossa hyödyntää luontoon ja sen käyttöön liittyvää kulttuurista tietoa yhdessä ekologisen tiedon kanssa, jotta hankkeet saavat myönteisen vastaanoton. Avainsanat: Lappi, ympäristökiista, kulttuurinen kestävyys, luonnonsuojelu, luonnonvaro­jen hallinta, saamelaiset.Lapin ympäristökiistojen kulttuuriset tekijät tarkastelee Lapin luontoon ja sen käyttöön liittyviä kulttuurisia merkityksiä ja käsityksiä. Kirja pureutuu Lapin ympäristökiistojen taustalla oleviin kulttuuripiirteisiin, jaettuihin ja keskenään kamppaileviin käsityksiin siitä, miten ja kuka Lapin luontoa voi käyttää ja suojella. Huomio on Lapin paikallisissa ihmisissä ja luonnonvarojen käyttöä ja ympäristökiistoja ohjaavassa hallinnossa. Lappi on kulttuurisesti moninainen alue, jota asuttavat eri etniset ja sosiaaliset ryhmät. Luonnonkäyttöön liittyy sekä laajasti jaettuja että tosistaan eriäviä näkemyksiä. Näille näkemyksille ja käsityksille rakentuu Lapin luonnonkäytön kulttuuri, joka ilmenee ympäristökiistoissa ja kiistojen osapuolien asenteissa. Lappi on maakunta, joka on käynyt läpi nopean kulttuurisen muutoksen. Mennyt on kuitenkin läsnä monissa luontoon liittyvissä toimintatavoissa ja arvostuksissa. Onnistunut ja kestävä luonnonvarojen ja ympäristökiistojen hallinta sekä luonnonsuojelu tarvitsevat kulttuurisensitiivistä lähestymistapaa, joka tunnistaa ja ottaa huomioon Lapin yhteiskunnalliset ominaispiirteet. Tämä väitöskirja tarjoaa siihen eväitä.Nákkosgirji Lapin ympäristökiistojen kulttuuriset tekijät (Lappi birasnákkuid kultuvrralaš dahkkit) geahčada makkár kultuvrralaš mearkkašumiid Lappi luondu ja dan geavaheapmi oažžu báikkálaš olbmuin ja eanangeavaheami stivredeaddji hálddašeddjiin. Sosiála ja kultuvrralaš bistevašvuohta ja konflivttahálddašeapmi leat vuođđodoahpagat ja temát mat čuvvot nákkosgirjji čađa, daid ollašuvván geahčaduvvo máŋggaid iešguđetge dáhpáhusdutkamušaid bokte. Dutkamuša geográfalaš váldodeaddu lea sámiid ruovttuguovllus Badje-Lappis, muhto ii goittotge čavga dohko ráddjejuvvon. Nákkosgirjjis leat čieža sierraartihkkala, mat leat almmuhuvvon suopmelaš ja olgoriikkalaš dieđalaš čálaráidduin. Artihkkaliid teorehtalaš referánsarápma áŋkorastá luondduresurssaid ja birasnákkuid hálddašeapmái guoski ja kulturdutkama juhkkojuvvon mearkkašumiid teoriijaide. Geavahuvvon materiálat leat gažadan- ja jearahallanmateriálat – materiálat ja analyserenmetodat leat dađe lági mielde kvantitatiivalaččat ja kvalitatiivalaččat. Dutkamuš sajáiduvvá servodatdiehtaga ja birasdutkamuša gieddái. Dutkamuša guovddaš fuomašumit leat, ahte Lappi birasnákkuid ja daid hálddašeami govvida dahkkiid máŋggabealátvuohta ja sii eai álo deaivvat. Oassebeliid rollat ja motiivvat birasnákkuid gieđahallmis leat dávjá eahpečielgasat dahje váddásat. Dávjá ii šatta oktasaš oaidnu nákku luonddus, sivain ja vejolaš čuovvumušain. Suopmelaš servodagas ja stáhta eatnamiid hálddašeaddji Meahciráđđehusas leat váilon dakkár institutionálaš ráhkadusat ja doaibmamállet, mat leat kultursensitiivvat ja mat bastet sosiálalaččat bistevaččat Lappi luondduresurssaid ja daidda guoski nákkuid. Maŋimuš jagiid áigge ođđa doaibmamállet mat leat buoret go ovddibut leat goittotge váldon atnui. Lappis deattuhuvvo árbevirolaš ealáhusaid dego boazodoalu ja luondduresusrraid ruovttudárbbašanu mearkkašupmi ja árvvošteapmi, muhto daid kultuvrralaš sisdoalut eai leat álo oahppásat. Nákkosgirjji tesá lea ahte luonddugeavaheami ja birasnákkuid hálddašeamis lea dárbu kultursensitiiva vugiide. Badje-Lappis, gos lea dáhpáhuvvan johtilis kulturnuppástus lea dološ ain sajis ja čilge báikkálaš olbmuid luonddugeavahan árvvoštusaid ja mearkkašumiid. Luonddusuodjaleapmi lea eandalii Badje-Lappi mearkkašahtti luonddugeavahanvuohki, man ollašuhttin gáibida lahkonan vugiid mat dovdet kultuvrralaš dahkkiid ja leat rahpaseabbo vai dat olahit báikkálašolbmuid dohkkeheami ja doarjaga. Luonddusuodjalanfitnuin gánnáha boahttevuođas ávkkástallat kultuvrralaš ja ekologalaš dieđu mii laktása lundui ja dan geavaheapmái vai fitnut ožžot miehtemielalaš vuostáváldima. Čoavddasánit: Lappi, birasnággu, kultuvrralaš bistevašvuohta, luonddusuodjaleapmi, luondduresurssaid hálddašeapmi, sápmelaččat.Cultural Factors of Environmental Disputes in Lapland studies the cultural meanings of Lapland’s nature and its use. The focus is on the shared meanings and practices of local people and natural resource management. Social and cultural sustainability, as well as conflict management, are the basic concepts and themes permeating this academic dissertation, which is based on several case studies. The geographical focus of study is in the home district of the Saami people in Upper Lapland, but is not strictly limited to this area. The thesis consists of seven separate articles published in domestic and foreign scientific publications. The theoretical framework for the articles is anchored in the management of natural resources and environmental disputes, as well as the theories of shared cultural meanings. The data was gathered through surveys and interviews – thus the materials and methods of analysis are quantitative and qualitative. The research belongs to the field of socio-scientific environmental research. The main findings of the study stress that environmental disputes and their management in Lapland are characterised by the diversity of stakeholders that often do not share the same views. The roles and motivations of the stakeholders in environmental conflict situations are often unclear or problematic, and often no shared understanding of the nature, causes and possible consequences of the dispute can be reached. For governmental natural resource management, there has been a lack of institutional structures and processes which are culturally sensitive and socially sustainable. However, new and better practices have been introduced in recent years. In Lapland, the importance and appreciation of traditional livelihoods such as reindeer herding and subsistence-use of natural resources are emphasised. However, the cultural meanings of these land-use patterns are not adequately recognised. This thesis argues that more cultural sensitive approaches are needed in resource and environmental conflict management. In Upper Lapland, which has undergone rapid cultural transformation, the past is strongly present and explains the valuations and meanings of local people’s use of nature. Nature conservation is, in particular, an important form of land use in upper Lapland. Successful and sustainable conservation should use transparent and culturally novel approaches to achieve the approval and support of the local population. In the future, nature conservation projects will be in favour of exploiting cultural information related to nature and its use, together with ecological knowledge, so that projects receive positive reception. Keywords: Lapland, environmental conflict, cultural sustainability, nature conservation, natural resource management, Saami people.
Subject: ympäristömuutos
ympäristöpolitiikka
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
lapinymp.pdf 3.268Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record