Mitkä tekijät ennustavat, hyötyykö potilas oireisen, komplisoitumattoman sappikivitaudin takia tehdystä sappirakon poistoleikkauksesta?

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine en
dc.contributor Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten sv
dc.contributor.author Turunen, Henni
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201908223276
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/304821
dc.description.abstract Taustatietoa Sappikivet ovat väestössä yleisiä: esiintyvyys länsimaisessa aikuisväestössä on 10-20 %. Puolet potilaista on oireettomia, kun tauti havaitaan. Komplisoitumattomassa, oireisessa sappikivitaudissa sappikivet aiheuttavat kipua, mutta komplikaatioita ei ole kehittynyt. Hoitona oireisille potilaille on sappirakon poistoleikkaus, joka nykyään useimmiten tehdään tähystämällä. Leikkauksesta huolimatta ylävatsakivut jatkuvat 28 %:lla elektiivisesti leikatuista. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on selvittää, onko tutkittu, millaisia leikkauksesta hyötymättömät potilaat ovat ja onko olemassa tiettyä potilasryhmää, joka ei hyödy leikkauksesta. Menetelmät Kirjallisuus on haettu Ovid Medline -palvelusta. Tutkimuskysymys on jaettu PICO-hakusanoiksi, joita käyttämällä on saatu 790 hakutulosta. Tulokset on karsittu otsikon, abstraktin ja kokotekstiluvun perusteella niin, että jäljelle jäävät artikkelit ovat täyttäneet sisäänottokriteerit. Artikkelin on käsiteltävä ≥ 18-vuotiaita henkilöitä, joilta on poistettu sappirakko oireisen, komplisoitumattoman sappirakkokivitaudin takia, ja on tutkittu jotakin oire- tai elämänlaatuparametrejä sekä ennen että jälkeen leikkauksen. Tällä tavoin on jäänyt jäljelle 22 artikkelia, joihin kirjallisuuskatsaus perustuu. Artikkelien laatu on arvioitu Newcastle-Ottawa-asteikolla. Tulokset Kirjallisuuskatsauksen perusteella ei ole selvitetty, mikä potilasryhmä ei hyödy leikkauksesta, mutta on selvitetty tekijöitä, jotka vaikuttavat leikkauksesta hyötymiseen. Korkea-asteinen ahdistuneisuus lisää sappikipujen jatkumisen riskin kolminkertaiseksi. Aleksitymia ja psykologinen kärsimys ovat yleisempiä potilailla, joiden vatsaoireet jatkuvat leikkauksen jälkeen. Korkea kipufrekvenssi on yhteydessä huonompaan postoperatiiviseen kivun lievittymiseen. Kipuoireiden pitää olla tyypilliset ja voimakkaat, mutta kipufrekvenssin matala, jotta potilas hyötyy leikkauksesta eniten. Leikkauksesta hyötymistä vähentävät naissukupuoli ja toiminnallinen suolistosairaus. Kivun lievittymistä ennustaa korkeintaan vuoden kestäneet kivut, korkeat preoperatiiviset pisteet elämänlaatukyselyssä ja kohtauksittainen kipu. Pohdinta Kirjallisuuskatsauksen perusteella ei ole tutkittu, keitä ei kannattaisi leikata oireisen, komplisoitumattoman sappikivitaudin takia. Leikkaustulosta heikentäviä tekijöitä on kuitenkin tiedossa. Jatkotutkimus aiheesta on tarpeen, jotta saadaan selville tekijät, jotka määräävät, hyötyykö potilas leikkauksesta. fi
dc.description.abstract Background Gallstones are common in the Western adult population: their incidence is 10-20 %. Half of the patients are asymptomatic when the gallstones are diagnosed. Uncomplicated, symptomatic cholecystolithiasis means that the gallstones generate pain, but the disease has not developed any complications. The treatment for symptomatic patients is cholecystectomy which is normally made in laparoscopy. Despite the operation, pain continues in 28 % of the electively operated patients. The purpose of this systematic review is to find out based on literature whether there is a patient group that does not benefit from the operation or what the characteristics of such patients are. Methods The source of the literature is Ovid Medline database. The research question has been divided into PICO keywords and 790 results have been found. The results have been reviewed by title, abstract, and by the whole text, and the articles that do not fulfil the inclusion criteria have been ruled out. The articles have to concern people minimum of 18 years old that have had their gallbladder removed because of symptomatic, uncomplicated cholecystolithiasis. In addition, some symptom and quality of life parameters must have been asked before and after operation. Eventually, there are 22 articles left that the systematic review is based on. These articles have been reviewed with the Newcastle-Ottawa scale. Results There is no research on the patient group that does not benefit from the cholecystectomy, but there are parameters found that have an impact on the benefit. High-level anxiety increases the risk of continuous pain up to three times higher. Alexithymia and psychologic distress are more common in patients that have continuous abdominal symptoms after the operation. High pain frequency is linked to worse postoperative pain relief. To get the best benefit from the operation, pain symptoms need to be typical and intense, but pain frequency low. Female gender and functional gastrointestinal disorder are connected to worse outcome. Pain duration more than a year, high score in preoperative quality of life questionnaire, and episodic pain predict pain relief after the operation. Discussion According to the systematic review, there is no research on who should not be operated because of symptomatic, uncomplicated cholecystolithiasis. However, some parameters that predict worse operation outcome have been found. Further research on the topic is needed to find out the parameters that determine whether the patients get benefit from the operation. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject laparoskooppinen kolekystektomia
dc.subject elämänlaatu
dc.subject hoidon lopputulos
dc.subject potilastyytyväisyys
dc.subject.mesh Laparoskooppinen kolekystektomia und
dc.subject.mesh Elämänlaatu und
dc.subject.mesh Potilastyytyväisyys und
dc.title Mitkä tekijät ennustavat, hyötyykö potilas oireisen, komplisoitumattoman sappikivitaudin takia tehdystä sappirakon poistoleikkauksesta? fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201908223276

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Turunen_Henni_Pro_gradu_2019.pdf 407.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record