Ukon jäljet paikoissa ja paikannimissä : Tutkimus ukko-elementin sisältävistä nimistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-51-5350-0
Title: Ukon jäljet paikoissa ja paikannimissä : Tutkimus ukko-elementin sisältävistä nimistä
Author: Aalto, Tiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Doctoral Programme in Language Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-09-21
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-51-5350-0
http://hdl.handle.net/10138/304967
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The data of this thesis consists of place names that include the lexical element ukko as a nominative or genitive attribute. The study investigates the types of sites referred to by these names. The locations are described using maps and spatial data. Particular attention is paid to the elevation of the sites and their relationship to water. In addition, the background of the names, i.e. the basis for naming, is discussed with the help of traditional data stored in place name collections. Distribution maps have been prepared for the most important name types included in the material, and the place name data has been extracted from the Names Archive Collection of the Institute for the Languages of Finland (Kotimaisten kielten keskus, KKK) by using the Namesampo workbench. The survey also includes maps using the place name data of the National Land Survey of Finland. Digital spatial data has been used to examine the distribution and other characteristics of place names, the most important of which are the SMS dialect areas (KKK), the National Board of Antiquities' register (Muinaisjäännösrekisteri), the Ancient Shorelines Database of the Geological Survey of Finland, elevation data contained in the Topographic Database of the National Land Survey of Finland and the Ranta10 dataset of the Finnish Environment Institute. The names containing the ukko element are spread throughout the east and focus on Savo and South Karelia. The three most common name types are Ukonniemi, Ukonsuo and Ukonlampi. Names related to land elevations and forests are also numerous. In the study, the topographic features of the Ukonvuori sites are described by examining the elevation of the named sites and their connection to bodies of water. It was observed that there were a few more Ukonvuori sites bordering the lakes and watercourses than those not bordering on them. The oral tradition of place names stored in the Names Archive emphasizes, on the one hand, explanations of the origin of the name in which the place name element ukko refers to an old man or grandfather, and on the other, references to thunder as a natural phenomenon. There are beliefs that thunder has broken a rock or boulder at a place whose name is formed with the element ukko. The data contains names whose linguistic form refers to the above phenomenon (Ukonsärkemä, Ukonmurtama-type names). The names may be based on traces of the Ice Age or the ancient shorelines: steep cliffs, chipped boulders or special rock formations. In addition, the archive collections include references to not only forest fires but also to the slash and burn culture. Names such as Ukonpalo and Ukonpolttama (‘burned by an old man or a thunder’) can be associated with either the slash and burn culture or thunder as a natural phenomenon. Names containing the element ukko form a continuum in which the naming may be based as well on the concept of Thunder as a mythological force, a thunderous natural phenomenon or an ancestor who has engaged in the slash and burn culture.Tutkimuksen aineistona ovat paikannimet, joihin sisältyy leksikaalinen elementti ukko yleisimmin nominatiivi- tai genetiivimuotoisena määriteosana. Tutkimuksessa selvitetään, millaisia ovat paikat, joihin näillä nimillä on viitattu. Paikkoja kuvataan karttojen ja paikkatietoaineistojen avulla. Erityisen huomion kohteena on paikkojen korkeustaso sekä niiden yhteys vesistöihin. Lisäksi pohditaan nimien taustaa eli nimeämisperusteita paikannimikokoelmiin tallennetun perimätiedon avulla. Keskeisimmistä aineistoon kuuluvista nimityypeistä on laadittu levikkikartat, joiden nimiaineisto on poimittu Kotimaisten kielten keskuksen Nimiarkiston paikannimiko-koelmasta Nimisampo-palvelun avulla. Tutkimukseen sisältyy myös karttoja, joissa aineistolähteinä on käytetty Maanmittauslaitoksen Paikannimet-aineistoa. Digitaalisista paikkatietoaineistoista tärkeimmät ovat Kotimaisten kielten keskuksen SMS murrealueet -aineisto, Museoviraston Muinaisjäännösrekisteri, Geologian tutkimuskeskuksen Muinaisrantojen havainnot -aineisto, Maanmittauslaitoksen Maastotietokantaan sisältyvä korkeuskäyriä kuvaava aineisto sekä Suomen ympäristökeskuksen Ranta10 -aineisto. Ukko-elementin sisältävien nimien levikki on itäinen ja painottuu Savoon sekä Etelä-Karjalaan. Yleisimmät nimityypit ovat Ukonniemi, Ukonsuo ja Ukonlampi. Myös maankohoumiin ja muihin pinnanmuotoihin liittyviä nimiä on annettu runsaasti. Tutkimuksessa Ukonvuoriksi nimettyjen paikkojen topografiset piirteet on kuvattu tarkastelemalla nimettyjen paikkojen korkeustasoa sekä niiden yhteyttä vesistöihin. Havaintona oli, että vesistöalueeseen rajautuvia Ukonvuori-nimisiä kohteita oli niukasti enemmän kuin niitä, jotka eivät rajautuneet vesistöön. Nimiarkistoon tallennetussa perimätiedossa painottuvat toisaalta nimeämisselitykset, joissa paikannimen elementti ukko viittaa vanhaan mieheen tai sukulaiseen, ja toisaalta selitykset, joissa viitataan ukkoseen luonnonilmiönä. On tallennettu uskomuksia, joiden mukaan ukkonen on särkenyt kallion tai siirtolohkareen paikalla, jonka nimessä on ukko-elementti. Aineistoon sisältyy nimiä, joiden kielellinen muoto viittaa edellä esitettyyn ilmiöön (Ukonsärkemä-, Ukonmurtama-tyyppiset nimet). Nimien taustalla voivat olla jääkauden tai muinaisten rantatasojen aikaansaamat jäljet: jyrkät kalliot, lohjenneet kivi-lohkareet tai erikoiset kivimuodostelmat. Nimiarkiston perimätieto sisältää lisäksi mainintoja toisaalta metsäpaloista, mutta myös kaskenpoltosta. Ukonpalo- ja Ukonpolttama-tyyppiset nimet voivat yhdistyä joko kaskeamiseen tai ukkoseen luonnonilmiönä. Ukko-elementin sisältävät nimet muodostavat jatkumon, jossa nimeämisperusteena voi olla olla yhtä hyvin käsitys Ukosta mytologisena voimana, ukkosesta luonnonilmiönä tai kaskeamista harjoittaneesta esi-isästä.
Subject: suomen kieli
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
UKONJÄLJ.pdf 10.54Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record