Vanhentumassa olevien elintarvikkeiden alennusten ja päivittäistavarakaupan ruokahävikin vaikutus kuluttajien ostopäätökseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909043389
Title: Vanhentumassa olevien elintarvikkeiden alennusten ja päivittäistavarakaupan ruokahävikin vaikutus kuluttajien ostopäätökseen
Author: Urpela, Salla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909043389
http://hdl.handle.net/10138/305190
Thesis level: master's thesis
Discipline: Elintarvike-ekonomia
Food Economics
Livsmedelsekonomi
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten vanhentumassa olevien elintarvikkeiden alennukset ja niiden eri muodot vaikuttavat kuluttajien ostopäätökseen. Tutkimuksen kohteena ovat eri päivittäiskauppojen alennusmuodot, joita ovat sekä ilta-alennukset, että muina aikoina olevat eri alennusprosentteihin perustuvat alennukset. Tutkimus on rajattu alennuksiin, jotka koskevat vanhentumassa olevia elintarvikkeita. Vanhenemassa olevien elintarvikkeiden ruokahävikin ja hinnoittelun sekä alennusten vaikutusta ostopäätökseen on tutkittu jonkin verran etenkin viime aikoina. Tämän tutkimuksen avulla voidaan lisätä tietoa kuluttajien suhtautumisesta eri alennusmuotoihin ja ruokahävikkiin sekä alennusten vaikutuksesta kuluttajien myymälän valintaan. Tutkimuksen teoriassa käsitellään hinnoittelua, ostopäätökseen liittyvää teoriaa, kuluttajien myymälän valintaa ja ruokahävikkiä osana päivittäistavarakaupan vastuullisuutta. Tutkimus perustuu laadulliseen eli kvalitatiiviseen tutkimustraditioon ja se toteutettiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Aineisto kerättiin haastatteluiden avulla, koska tutkimuksen tavoitteena on laajentaa ymmärrystä kuluttajien kokemuksista elintarvikkeiden alennuksista. Haastatteluihin valittiin harkinnanvaraisella otannalla yhteensä kymmenen haastateltavaa. Haastattelut suoritettiin tammi-maaliskuun 2019 aikana. Haastateltavat kuluttajat pyrittiin valitsemaan niin, että eroja löytyi demografisten tekijöiden osalta (esim. ikä, sukupuoli, kotitalouden koko ja asuinpaikka). Aineiston keräämiseen liittyvät rajoitukset liittyivät etenkin haastateltavien löytämiseen. Aineisto analysoitiin litteroimalla haastattelut sekä teemoittelun ja sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan sanoa, että alennukset vaikuttavat suomalaisten kuluttajien ostopäätökseen riippuen etenkin alennusten suuruudesta ja elintarvikekategoriasta. Useimmat kuluttajat ovat kiinnostuneita elintarvikkeiden päiväysmerkintöistä ja niillä nähtiin olevan merkitystä ostopäätöstä tehdessä. Vanhentumassa olevien elintarvikkeiden ostopäätöstä tehdessä kuluttajat kiinnittävät huomiota päivämäärän lisäksi erityisesti tuotteen ulkonäköön laatua ja turvallisuutta arvioidessaan. Syyksi ostaa vanhentumassa olevia elintarvikkeita alennuksesta mainittiin elintarvikkeiden alempi hinta, mutta ostopäätöksen taustalla vaikutti myös ruokahävikin ehkäisy. Suurella osalla haastateltavista alennukset eivät juuri vaikuttaneet myymälän valintaan tai vierailuajankohtaan.
Subject: alennukset
hinnoittelu
ruokahävikki
vastuullisuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record