Holding excess green coffee in stock : are there any benefits to be gained?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909043384
Title: Holding excess green coffee in stock : are there any benefits to be gained?
Author: Pyykkönen, Jussi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909043384
http://hdl.handle.net/10138/305204
Thesis level: master's thesis
Degree program: Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma
Master's Programme in Food Economy and Consumption
Magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion
Specialisation: Elintarviketalous
Food Economy
Livsmedelsekonomi
Abstract: Tämä tapaustutkimus tarkastelee hyödykkeiden pitkäaikaisesta varastoinnista saavutettavia etuja yritykselle, joka varastoinnin lisäksi myös kuluttaa kyseistä hyödykettä. Tutkielma pyrkii selvittämään aikavälin, jossa raaka-aineen varastointi on kannattavaa suhteessa markkinahintaan, sekä sen tuoko varastotasojen kasvattaminen etuja yrityksen operatiiviseen toimintaan. Tutkittavana oleva yritys harkitsee varastotasojen kasvattamista hyödyntämällä ulkoista varastointikapasiteettia. Tarve tälle kapasiteetin käytölle perustuu ennustettuun merirahtikapasiteetin supistumiselle, sen kustannusten kasvulle, kasvava epävarmuus alkuperämaassa sekä contangosta saatavalle edulle. Tutkielmassa tutkittava hyödyke on brasilialainen raakakahvi. Tutkielmassa tapausyritys hyödyntää raakakahvin varastointia vain omaan jatkojalostukseen eikä pyri hyötymään suoraan arbitraarista. Tutkielmassa keskeisessä osassa on varastoinnin teoria (Working 1949), ja futuurin markkinahintaan nähden varastoinnista saavutettava hintaetu (Kaldor 1939). Tässä tutkielmassa oletetaan markkinahinnan nousevan jatkuvasti. Toinen keskeinen teoria on varastonhallinnan teoria ja varastojen yhdistämisen käsite. Varastonhallinnan teoriaa hyödynnetään tässä tutkielmassa, koska tutkittava yritys hyödyntää ulkoista varastointikapasiteettia oman sisäisen ja rajallisen varastointikapasiteetin lisäksi omiin tuotantotarpeisiin, ja tutkielman tarkoituksena on löytää optimaalinen varastoitava määrä ja havaita kannattava aika varastoinnille. Näitä kahta teoriaa käytetään tutkielman teoreettisen viitekehyksen luomiseksi ja teoriat esitellään omissa teorialuvuissaan. Molemmista teorioista on löydettävissä runsaasti aiempaa tutkimusta, mutta varastoinnista saavutettavan rahallisten etujen ja varastojenhallintaa ei ole pyritty yhdistämään aiemmissa tutkimuksissa. Tämän vuoksi tutkielmassa hyödynnetään varastonhallinnan teoriaa, jotta tapausyritys kykenee ylläpitämään riittävää varastonkiertoa ja samalla hyötymään contangosta. Tutkielman aineisto saatiin osittain tutkittavan olevalta yritykseltä, ja rahoitusinstrumentteihin liittyvä aineista saatiin osittain avoimesti saatavilla olevista aineistolähteistä. Aineiston analysoinnissa hyödynnettiin kirjallisuudessa, ja tutkielmassa, esiteltyjä menetelmiä. Näillä menetelmillä pyrittiin selvittämään optimaalinen varastointiaika ja varastoitava määrä kahden raaka-aine varaston kohdalla. Tuloksista voidaan tulkita, että raakakahvia voidaan varastoida rajallinen aika sen menettämättä markkina-arvoaan sekä saavuttaa kustannussäästöjä, ja varastojen yhdistämisellä voidaan saavuttaa operatiivista etua ja toiminnallista varmuutta.The purpose of this case study is to examine the possibilities of holding commodities for a commodity processing company with limited storage capacity. The study examines the optimal holding time and volumes for the commodity, whether holding stocks is profitable, and whether holding stocks can improve the overall operational efficiency of the company. The reasons for this study is, (a.) that the case company seeks to increase its coffee stocks, by using an external warehouse to meet the forecasted decrease of deep sea freight capacity, (b.) that an increase in uncertainty in the origin country is observed, and (c.) the case company aims to gain financial advantage from potential increases in the commodity’s market price. The commodity in question is Brazilian green coffee, and the case company seeks to financially benefit from the storage for its own internal use, and not for arbitrage. This study utilizes the theory of storage as an essential theory. We use the concept of convenience yields from the theory storage, since the study examines a futures-based commodity trade. A second focal theory is inventory management, and especially inventory pooling. Inventory pooling is chosen here, because the case company consumes the green coffee from the external warehouse for its own production processes besides its on-site warehouse. The two theories are presented in their own chapters and these are used to create the study’s theoretical framework. There is an abundance of prior research on both theories. There is, to the best of our knowledge, no prior study into combining the theory of storage and inventory management. Thus, this study sets out to combine these two and examine the usefulness of combining these two theories. The research data is partly provided by the case company, and partly from open sources, such as commodity futures prices. For analyzing the data, we use existing methods presented in the literature. With these methods, we examine the optimal holding times and inventory levels for a two-location warehouse system. The results suggest that the profitable time for holding stocks is rather short, and that the optimal inventory levels for the external location are relatively low, when compared to total inventory levels. We conclude that this study potentially provides a solution for both financial gains and operational increases in efficiency.
Subject: convenience yield
commodities
inventory management
inventory pooling
theory of storage
raaka-aine
varaston hallinta
varastojen yhdistäminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record