Pragmatismi ja kokeileva lähestymistapa sosiaalityön tiedonmuodostuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5616-82-8
Title: Pragmatismi ja kokeileva lähestymistapa sosiaalityön tiedonmuodostuksessa
Author: Muurinen, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Doctoral Programme in Social Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-09-20
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5616-82-8
http://hdl.handle.net/10138/305215
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This study investigates the application of an experimental approach to social work knowledge production related to developing and researching practices. The empirical sub-studies concern developing social services for adults and using an experiment-driven design approach. In the concluding chapter, the analysis of the experimental approach moves from the level of developing practices to the philosophy of science. The experimental approach is founded in pragmatism in which knowledge production is based on the consideration of practical consequences and on fallibilistic instrumentalism. This study proposes pragmatism as a potential foundation for social work knowledge production. The research questions addressed are 1) what are the possibilities, obstacles and preconditions for an experiment-driven design approach in social work and 2) how does reasoning relate to a reflected experiment and how can it enhance knowledge production? To address the first research question, a case study approach is applied to the synthesis analysis of three separate, qualitative sub-studies. To address the second question, reasoning in an experimenting process is analysed conceptually by drawing on the author’s experiences of the research and pragmatist philosophy. This study argues that experiments can be conducted in hectic the day-to-day practice of social work. The experiments support multifaceted knowledge production and enable the participation of human and non-human actors in the process. The experiments allow service users to influence practice. In co-designing the services, the recognition of service users and their expertise supports knowledge production. However, service users’ participation is dependent on the professionals. In addition, small experiments do not necessarily reveal all of the practical consequences. A high turnover rate of practitioners can challenge the continuity of knowledge production, and the organizational supportive structures for experimenting can be insufficient. Experimenting requires a pragmatist attitude, dialogical discussions, mutual recognition, agreement regarding leadership, consideration of participants’ responsibilities and taking into account non-human agency. Applying abductive, deductive and inductive reasoning is a prerequisite for the experimental approach. Thorough reasoning turns an experiment into a reflective experiment and creates the conditions for evaluating situational consequences and doing practice-based research. Taking advantage of different strategies that support reasoning enables considering the perspectives of the different parties and creates better prospects for learning. An analysis of the reasoning and different strategies used contributes to the discussion on the culture of experimentation. Key words: Social work, pragmatism, abduction, experiments, developing, knowledge productionVäitöskirja tarkastelee kokeilevan lähestymistavan soveltamista sosiaalityön kehittämiseen ja tutkimukseen liittyvässä tiedonmuodostuksessa. Empiiriset osatutkimukset liittyvät aikuissosiaalityön käytäntöjen kehittämiseen ja kokeilujen käyttämiseen kehittämisen menetelmänä. Yhteenvetoluvussa kokeilevan lähestymistavan tarkastelu etenee käytännön kehittämisestä tieteenfilosofiseen keskusteluun. Kokeileva lähestymistapa pohjautuu pragmatismiin, jossa tiedonmuodostuksen lähtökohtana on käytännön seurausten tarkastelu ja fallibilistinen instrumentalismi. Pragmatismin esitetään toimivan yhtenä lähtökohtana sosiaalityön tiedonmuodostukselle. Väitöskirjan tutkimuskysymyksenä on 1) mitkä ovat kokeilevan kehittämisen mahdollisuudet, esteet ja edellytykset sosiaalityössä sekä 2) miten päättely liittyy reflektoituun kokeiluun ja voi edistää tiedonmuodostusta. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaamisessa käytetään tapaustutkimuksellista strategiaa, jossa synteesianalyysi perustuu kolmeen itsenäiseen, laadulliseen osatutkimukseen. Toiseen kysymykseen vastataan kokeiluprosessiin liittyvän päättelyn käsitteellisellä analyysillä, jossa hyödynnetään tutkimusprosessissa kertyneitä havaintoja ja pragmatistista filosofiaa. Tutkimuksen mukaan kokeiluita voi toteuttaa sosiaalityön kiireisessä arjessa ja ne tukevat moninäkökulmaista, inhimillisten ja ei-inhimillisten toimijoiden osallisuuden mahdollistavaa tiedonmuodostusta. Kokeilut mahdollistavat kehittäjäasiakkaille myös vaikuttamisen palvelutoimintaan. Yhteiskehittämisessä kehittäjäasiakkaiden tiedon jäsentämistä tukee se, että he tulevat tunnustetuiksi ja heidät nähdään tiedon omistajina. Asiakkaiden osallistuminen on kuitenkin riippuvaista työntekijöistä. Lisäksi pienet kokeilut eivät välttämättä paljasta kaikkia käytännön seurauksia. Henkilökunnan vaihtuessa tiedonjatkumot voivat katketa eikä tarjolla ole aina riittäviä tukirakenteita. Kokeileminen edellyttää osallistujilta pragmatistista asennetta, dialogisia neuvotteluja, keskinäistä tunnustamista, johtajuudesta sopimista, eri rooleihin liittyvää harkintaa ja ei-inhimillisen toimijuuden huomioimista. Kokeilevan lähestymistavan soveltaminen edellyttää abduktiivisen, deduktiivisen ja induktiivisen päättelyn hyödyntämistä. Kokeiluprosessiin liittyvä huolellinen päättely tekee kokeilusta reflektoidun kokeilun ja luo edellytyksiä kehittämiskokeiluiden tilannelähtöiselle arvioinnille sekä käytännön työhön liittyvän tutkimuksen tekemiselle. Lisäksi erilaisten päättelyä edistävien strategioiden hyödyntäminen tukee eri osapuolten näkökulmien huomioista ja edistää kokeiluista oppimista. Päättelyä koskevien vaiheiden ja strategioiden erittely on tärkeä näkökulma kokeilemalla kehittämistä ja kokeilukulttuuria koskevassa keskustelussa. Avainsanat: Sosiaalityö, pragmatismi, abduktio, kokeilut, kehittäminen, tiedonmuodostus
Subject: sosiaalityö
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pragmati.pdf 1.023Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record