Between Visibility and Invisibility : Russian-speaking Women engaged in Commercial Sex in Finland

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3408-0
Title: Between Visibility and Invisibility : Russian-speaking Women engaged in Commercial Sex in Finland
Author: Diatlova, Anastasia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Doctoral Programme in Social Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-10-11
Language: en
Belongs to series: URN:ISSN:2343-2748
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3408-0
http://hdl.handle.net/10138/305227
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This dissertation examines the life and work experience of Russian-speaking women engaged in commercial sex in Finland. It explores the ways in which commercial sex is conceptualised within the Finnish national project and the ways this affects the everyday lives of migrant women who engage in commercial sex. The contemporary relationship between commercial sex, understood as a form of intimate labour (Boris & Parreñas, 2010), and the Finnish nation is predicated on the abrupt appearance of particular visible bodies associated with mercantile sexuality. Though the visibility of sexual commerce in public spaces in Finland is limited, it is present in political discussions, the media, and the public imagination that connect particular bodies with sexual commerce, regardless of whether any sexual acts take place. I argue that migrant women who engage in commercial sex are perceived to be space invaders (Puwar, 2004), as their presence exposes the limits of Finnish national values, in particular, gender equality and social equality. Analysing commercial sex through the lens of everyday as problematic (Smith, 1987), I argue that the national anxieties over the intersection of sexuality, gender, labour, and migration shape the day-to-day lives of Russian-speaking women engaged in commercial sex in Finland. The discursive externalisation of commercial sex creates a moral system in which surveillance and control is primarily directed at migrant women (or those perceived to be migrant), forcing them to structure their everyday lives in such a way as to be invisible to state agents and society at large, but visible to their potential clients. The thesis consists of peer-reviewed articles and the summary chapter. The data collected for this multi-sited ethnographic research includes observations conducted in clubs, privates, and an NGO that provides services for sex workers in Southern Finland; semi-structured interviews with key actors in the field of commercial sex, such as policymakers, police, NGO representatives, healthcare providers, experts on issues of trafficking, and migration officials (N=18); and semi-structured interviews with Russian-speaking women engaged in commercial sex in Finland (N=41). Article I explores the relationship between commercial sex and the nation, focusing on the ways the nation is imagined vis-a-vis commercial sex, particularly when migrants engage in it. Article II examines the various ways in which Russian-speaking women engaged in commercial sex in Finland experience bordering and the consequences it has for their daily lives. In Article III, conceptualisation of home and belonging is discussed in the context of transnational commercial sex. Article IV focuses on various skills necessary in commercial sex and posits that a particular worker emerges from the discourses of the interviewees, characterised by an aptitude for commercial sex. The study shows how commercial sex is conceptualised within the Finnish national project, the effect it has on the lives of migrant women who engage in commercial sex, and the various strategies they use to cope with it in their everyday lives.Tämä väitöskirja tutkii kaupallisen seksin parissa toimivien venäjänkielisten naisten elämiä ja työkokemuksia. Siinä tarkastellaan tapoja, joilla kaupallinen seksi on konseptualisoitu Suomen kansakuntaprojektissa ja miten tämä vaikuttaa kaupallisen seksin parissa toimivien maahanmuuttajanaisten jokapäiväiseen elämään. Nykyinen kaupallisen seksin ja Suomen kansakunnan välinen suhde perustuu tiettyjen kaupalliseen seksuaalisuuteen liittyvien näkyvien kehojen yhtäkkiseen ilmestymiseen. Vaikka Suomessa kaupallisen seksin näkyvyys julkisilla paikoilla on rajallista, se on läsnä poliittisissa keskusteluissa, mediassa sekä kansalaisten mielissä, joissa tietyt kehot yhdistetään kaupalliseen seksiin vaikkei mitään seksuaalista kanssakäymistä tapahtuisikaan. Väitän, että maahanmuuttajanaiset, jotka toimivat kaupallisen seksin parissa, koetaan niin sanottuina tilaan tunkeutujina (space invader; Puwar, 2004), koska heidän läsnäolonsa paljastaa Suomen kansallisten arvojen rajat liittyen erityisesti sukupuolten tasa-arvoon ja yhteiskunnalliseen tasa-arvoon. Analysoin kaupallista seksiä ongelmallisena arkipäivän valossa (Smith, 1987) ja väitän, että kansalliset huolet seksuaalisuuden, sukupuolen, työn ja siirtolaisuuden risteyskohtaan liittyen muokkaavat venäjänkielisten, kaupallisen seksin parissa toimivien naisten jokapäiväistä elämää Suomessa. Kaupallisen seksin diskursiivinen eksternalisaatio luo moraalisen järjestelmän, jossa tarkkailu ja hallinta kohdistetaan maahanmuuttajanaisiin (tai naisiin, joita pidetään maahanmuuttajina), mikä pakottaa heidät muokkaamaan jokapäiväistä elämäänsä niin, että he ovat näkymättömiä valtion edustajille sekä yhteiskunnalle ylipäänsä, mutta näkyviä potentiaalisille asiakkailleen. Väitöskirja koostuu vertaisarvioiduista artikkeleista sekä yhteenvetokappaleesta. Tätä useissa paikoissa tehtyä etnografista tutkimusta varten kerätty tietoaineisto sisältää havainnointia klubeilla, privaateissa sekä seksityöläisille palveluja tarjoavan eteläsuomalaisen kansalaisjärjestön tiloissa; puolistrukturoituja haastatteluja kaupallisen seksin alan avaintoimijoiden, kuten poliittisten päättäjien, viranomaisten, poliisin, kansalaisjärjestön edustajien, terveydenhuollon tarjoajien, ihmiskaupan asiantuntijoiden sekä maahanmuuttoviranomaisten kanssa (N=18); sekä puolistrukturoituja haastatteluja venäjänkielisten kaupallisen seksin parissa toimivien naisten kanssa (N=41). Artikkeli I tutkii kaupallisen seksin ja kansakunnan välistä suhdetta ja keskittyy tapoihin, joilla kansakunta nähdään liittyen kaupalliseen seksiin erityisesti silloin, kun toimijat ovat maahanmuuttajia. Artikkeli II tarkastelee eri tapoja, joilla Suomessa kaupallisen seksin parissa toimivat venäjänkieliset naiset kokevat rajojen laajenemisen (bordering) ja mitä seuraamuksia sillä on heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Artikkelissa III keskustellaan kodin ja yhteenkuuluvuuden tunteen konseptualisoinnista monikansallisen kaupallisen seksin kontekstissa. Artikkeli IV keskittyy kaupallisessa seksissä tarvittaviin taitoihin sekä toteaa, että haastateltavien diskurssista nousee esiin tietyntyyppinen työläinen, jota luonnehtii soveltuvuus kaupalliseen seksiin. Tutkimus näyttää, miten kaupallinen seksi on konseptualisoitu Suomen kansakuntaprojektissa ja miten tämä vaikuttaa kaupallisen seksin parissa toimivien maahanmuuttajanaisten elämiin. Se myös nostaa esiin eri strategioita, joita maahanmuuttajanaiset käyttävät pärjätäkseen vaikutusten kanssa jokapäiväisessä elämässään.
Subject: Sociology
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BetweenV.pdf 510.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record