Arvojen yhteys elämäntyytyväisyyteen, itsetuntoon ja masennuksen oireisiin nuorilla aikuisilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093456
Title: Arvojen yhteys elämäntyytyväisyyteen, itsetuntoon ja masennuksen oireisiin nuorilla aikuisilla
Alternative title: Associations between values, life satisfaction, self-esteem and depressive symptoms among young adults
Author: Mäki, Mikaela
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093456
http://hdl.handle.net/10138/305284
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin nuorten aikuisten arvojen yhteyttä subjektiiviseen hyvinvointiin, jonka osa-alueista tarkasteltiin erityisesti elämäntyytyväisyyttä, itsetuntoa ja masennuksen oireita. Teoreettisena viitekehyksenä käytettiin Schwartzin (1992) arvoteoriaa. Aiemmin on havaittu, että arvot ovat yhteydessä subjektiiviseen hyvinvointiin, osa positiivisesti, osa negatiivisesti ja osa monitahoisesti. Näin oletettiin myös tässä tutkimuksessa. Menetelmät. Tutkimus on osa FinEdu-seurantatutkimusta, jonka tutkittavat olivat tutkimushetkellä 28-vuotiaita (N = 551). Tutkittavat vastasivat pääsääntöisesti sähköisesti kysymyksiin, liittyen arvoihin, elämäntyytyväisyyteen, itsetuntoon ja masennuksen oireisiin. Aineisto analysoitiin hierarkkisella regressioanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset. Tämän tutkimuksen tuloksista havaittiin, että kymmenestä arvosta universalismi ja yhdenmukaisuus olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä elämäntyytyväisyyteen ja masennuksen oireisiin nuorilla aikuisilla. Tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä ei ilmennyt arvojen ja itsetunnon välillä. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tarvitaan lisää laadukasta tutkimusta arvojen ja subjektiivisen hyvinvoinnin osa-alueiden yhteyksistä. Tutkimuksissa tulee huomioida riittävän kattava arvomittaristo ja tarkkaan laaditut kysymykset.Aims. This study investigated how values are associated with subjective well-being, (e. g. life satisfaction, self-esteem and depressive symptoms) among young adults. Schwartz (1992) value theory was used as the theoretical framework of the study. Previously it has been found that values are associated with subjective well-being, however, the results of the previous studies have been mixed. Thus, the present study examined these associations further. Methods. This study is a part of FinEdu longitudinal study, in which participants were 28 years at the time of the study (N = 551). The participants filled in a questionnaire concerning values, life satisfaction and depressive symptoms. The data was analysed using hierarchical regression analysis. Results and conclusions. The results showed that of the ten values, universalism and conformity were statistically and significantly associated with life satisfaction and depressive symptoms among young adults. No statistically significant associations emerged between values and self-esteem. It can be concluded that more research would be needed to examine the associations between values and subjective well-being. Research should include a comprehensive value scale and specific questions relating to the topic.
Subject: arvot
subjektiivinen hyvinvointi
elämäntyytyväisyys
itsetunto
masennuksen oireet


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record