Arvojen yhteys elämäntyytyväisyyteen, itsetuntoon ja masennuksen oireisiin nuorilla aikuisilla

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Mäki, Mikaela
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201909093456
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/305284
dc.description.abstract Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin nuorten aikuisten arvojen yhteyttä subjektiiviseen hyvinvointiin, jonka osa-alueista tarkasteltiin erityisesti elämäntyytyväisyyttä, itsetuntoa ja masennuksen oireita. Teoreettisena viitekehyksenä käytettiin Schwartzin (1992) arvoteoriaa. Aiemmin on havaittu, että arvot ovat yhteydessä subjektiiviseen hyvinvointiin, osa positiivisesti, osa negatiivisesti ja osa monitahoisesti. Näin oletettiin myös tässä tutkimuksessa. Menetelmät. Tutkimus on osa FinEdu-seurantatutkimusta, jonka tutkittavat olivat tutkimushetkellä 28-vuotiaita (N = 551). Tutkittavat vastasivat pääsääntöisesti sähköisesti kysymyksiin, liittyen arvoihin, elämäntyytyväisyyteen, itsetuntoon ja masennuksen oireisiin. Aineisto analysoitiin hierarkkisella regressioanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset. Tämän tutkimuksen tuloksista havaittiin, että kymmenestä arvosta universalismi ja yhdenmukaisuus olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä elämäntyytyväisyyteen ja masennuksen oireisiin nuorilla aikuisilla. Tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä ei ilmennyt arvojen ja itsetunnon välillä. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tarvitaan lisää laadukasta tutkimusta arvojen ja subjektiivisen hyvinvoinnin osa-alueiden yhteyksistä. Tutkimuksissa tulee huomioida riittävän kattava arvomittaristo ja tarkkaan laaditut kysymykset. fi
dc.description.abstract Aims. This study investigated how values are associated with subjective well-being, (e. g. life satisfaction, self-esteem and depressive symptoms) among young adults. Schwartz (1992) value theory was used as the theoretical framework of the study. Previously it has been found that values are associated with subjective well-being, however, the results of the previous studies have been mixed. Thus, the present study examined these associations further. Methods. This study is a part of FinEdu longitudinal study, in which participants were 28 years at the time of the study (N = 551). The participants filled in a questionnaire concerning values, life satisfaction and depressive symptoms. The data was analysed using hierarchical regression analysis. Results and conclusions. The results showed that of the ten values, universalism and conformity were statistically and significantly associated with life satisfaction and depressive symptoms among young adults. No statistically significant associations emerged between values and self-esteem. It can be concluded that more research would be needed to examine the associations between values and subjective well-being. Research should include a comprehensive value scale and specific questions relating to the topic. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject arvot
dc.subject subjektiivinen hyvinvointi
dc.subject elämäntyytyväisyys
dc.subject itsetunto
dc.subject masennuksen oireet
dc.title Arvojen yhteys elämäntyytyväisyyteen, itsetuntoon ja masennuksen oireisiin nuorilla aikuisilla fi
dc.title.alternative Associations between values, life satisfaction, self-esteem and depressive symptoms among young adults en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201909093456

Files in this item

Files Size Format View
Maki_Mikaela_Pro_gradu_2019.pdf 646.9Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record