Ite kuitenkin tietää paremmin : Nuorisotyöntekijöiden kokemuksia arvioinnista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093417
Title: Ite kuitenkin tietää paremmin : Nuorisotyöntekijöiden kokemuksia arvioinnista
Author: Hovi, Merja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093417
http://hdl.handle.net/10138/305286
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää ja analysoida nuorisotyöntekijöiden kokemuksia nuorisotyön auditointi- ja itsearviointimallin käytöstä. Tutkielmassa selvitettiin si-tä, minkälaiseksi työn kehittämisen välineeksi arvioinnin työkalu nuorisotyöntekijöiden ko-kemuksen perusteella rakentui kunnallisessa nuorisotyössä. Tänä päivänä arviointi on läsnä työelämässä ja on osa työntekijöiden arkea. Arvioinnin laajentuminen on tapahtunut erityi-sesti julkisella sektorilla viimeisten vuosikymmenten aikana, mutta nuorisotyössä arviointi-käytänteitä ei juuri ole tutkittu. Tutkielman tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyn-tää arviointitoiminnan kehittämisessä. Menetelmät. Tutkielman aineisto koottiin kahden ryhmäkeskustelun avulla ja niihin osallistui yhteensä yhdeksän nuorisotyöntekijää pääkaupunkiseudulta. Kaikilla oli kokemusta nuoriso-työn audiotinti- ja itsearviointimallin käytöstä ja osa oli osallistunut myös mallin kehittämis-työhön. Analyysimenetelmänä käytettiin laadullista sisällönanalyysia. Tulokset ja johtopäätökset. Nuorisotyöntekijöiden suhtautuminen nuorisotyön auditointi- ja itsearviointi malliin osoittautui moninaiseksi. Sitä pidettiin hyödyllisenä menetelmänä toimin-nan arvioinnissa, mutta erityisesti käyttö oli valikoivaa ja auditointien tulosten hyödyntäminen vaillinaista. Arviointitiedon lisäksi sillä nähtiin olevan merkitystä nuorisotyön sisältöjen kuvaamisessa.Objectives. The objective of this thesis was to examine and analyse the experiences of youth workers concerning the use of audit and self-assessment model.The focus of this the-sis was to examine how the model was used and described as a method in developing youth work. Evaluation and assessment are part of working life. The expansion of evaluation has happened especially in public sector. In youth work there is not much research about evaluation or assessment practices. One of the objectives of this thesis was to find ideas how to develop assessment practices. Methods. Data was collected by two focus group interviews. There were altogether nine par-ticipants who all work as youth workers in capital region. They all had used audit and self-assessment model and part of them had also been with when the model was developed. Content analysis was used when analysing the data. Results and Conclusions. The attitude towards audit and self-assessment model proved diverse. Youth workers consider the model as useful method when assessing youth work, but they were choosy concerning individual criterion and utilization of audit result were partly in-complete. Audit and self-assessment model was considered beside assessment model also as a tool which helps to clarify the content of youth work.
Subject: nuorisotyö
arviointi
auditointi
ryhmäkeskustelu
sisällönanalyysi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record