"On käsityönä tehty ja on ekologista" : Lähiruokatuottajien näkemyksiä lähiruoan tulevaisuudesta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Koli, Essi
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201909093431
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/305288
dc.description.abstract Tämä Pro gradu -tutkielma kuvaa lähiruokatuottajien näkemyksiä lähiruoan tulevaisuudesta. Tässä tutkimuksessa lähiruoalla tarkoitetaan alueen työllisyyttä, taloutta ja ruokakulttuuria edistävää paikallista ruokaa. Lähiruoka nähdään osana suomalaista ruokakulttuuria, joka on viime vuosina korostunut globalisaation vastavoimana. Aiemmat lähiruoan tulevaisuutta kos-kevat tutkimukset ovat keskittyneet kuluttajanäkökulmaan. Tässä tutkimuksessa selvitettiin millaisia näkemyksiä lähiruoan tuottajilla on lähiruoan tulevaisuudesta ja mitkä tekijät lähiruo-an tulevaisuuteen vaikuttavat. Lisäksi tarkasteltiin tarkemmin, mitkä tekijät edistävät ja hidas-tavat lähiruoan kehittymistä tulevaisuudessa. Tutkimus edustaa kvalitatiivista tutkimusta. Tutkimuskysymyksiin haettiin vastauksia lähiruo-katuottajien yksilö -ja ryhmähaastatteluilla, jotka tehtiin kesä-marraskuussa 2018. Haastatte-luihin osallistui kaikkiaan 11 pienen tai keskisuuren lähiruokatilan tuottajaa eri ikäryhmistä. Lähiruokatuottajia lähestyttiin sähköpostitse, jotka saatiin aitojamakuja.fi -lähiruokarekisteristä. Puhelimitse ja tuottajien tiloilla toteutetut haastattelut litteroitiin tekstitiedostoksi ja analysoitiin teoriasidonnaisella sisällönanalyysillä. Tulevaisuuden kehityksessä korostuvat tuottajien mukaan niin kuluttajien, päättäjien kuin me-diankin rooli. Lähiruokaa edistävät erityisesti ympäristötietoisuuden nousu sekä lähiruoan jat-kojalostaminen laadun ja tuoreuden yhä säilyessä. Tuottajien yhteistyö edistää haastateltujen tuottajien mukaan lähiruokatarjonnan monipuolisuutta ja tukee pienempiä toimijoita. Kulutta-jien elämyshakuisuuden lisääntyessä tuottajien toimenkuva laajenee ja kuluttajille on tarjotta-va elämyksiä erilaisten palveluiden muodossa. Sosiaalinen media nähdään tulevaisuudessa-kin hyödyllisenä kanavana, mutta toisaalta myös tuottajan ja kuluttajan kohtaamiseen on tar-jottava mahdollisuuksia. Tuottajat korostavat myös keskusliikkeiden merkitystä kuluttajien os-topäätöksissä. Hidastavina tekijöinä nähdään byrokratia sekä ympäristön aiheuttamat haas-teet tuotannossa. Huolta aiheuttaa myös tuottajien määrän väheneminen. Johtopäätöksenä voidaan kuitenkin sanoa lähiruoan mahdollisuuksien paranevan tulevaisuudessa. Tämä näkyy lähiruokakulttuurin laajenemisena sekä suomalaisen ruoan arvostuksen nousuna. fi
dc.description.abstract This master’s thesis describes the views of local food producers on the future of local food. In this study, local food means locally sourced food that promotes regional employment, the economy and cuisine. Local food is seen as a part of Finnish cuisine, which has stood out in recent years as a counterforce to globalization. Previous studies on the future of local food have focused on the consumer perspective. This study examined the views of local food pro-ducers on the future of local food and the factors that affect the future of local food. In additi-on, the factors that promote and delay the development of local food in the future were exa-mined in more detail. This study represents qualitative research. Answers to the research questions were sought in individual and group interviews with local food producers, conducted in June-November 2018. A total of 11 producers of different age groups from small or medium-sized local food farms took part in the interviews. Local food producers were approached by e-mail, after obtaining the addresses from the aitojamakuja.fi local food register. Interviews were conducted by pho-ne and on the producers’ farms, transcribed into a text file and analysed using theory-based content analysis. According to the producers, the role of consumers, decision-makers and the media will all be highlighted in future development. Local food will be promoted especially by the rise of environmental awareness and the further processing of local food while maintaining its quality and freshness. According to the interviewed producers, cooperation between producers fosters the diversity of the local food supply and supports smaller operators. As a sensation seeking attitude spreads among consumers, the producers’ scope of work will widen and more experiences need to be offered to consumers in the form of various services. Social media is seen as a useful channel in the future as well, but on the other hand, the producer and consumer must also be given opportunities to meet. The producers also emphasized the significance of central co-operatives on the purchase decisions of consumers. Bureaucracy and environmental challenges in production are seen as delaying factors. The decreasing number of producers is also a concern. In conclusion, however, it can be stated that the prospects of local food will improve in the future. This is evident in the expanding local food culture and the growing appreciation of Finnish food. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title "On käsityönä tehty ja on ekologista" : Lähiruokatuottajien näkemyksiä lähiruoan tulevaisuudesta fi
dc.title.alternative "It is handcrafted and ecological" : Views of local food producers on the future of local food en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kotitaloustiede fi
dc.subject.discipline Home economics en
dc.subject.discipline Hushållsvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201909093431

Files in this item

Files Size Format View
Koli_Essi_Pro_gradu_2019.pdf 1.095Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record