”Erityisesti eskarista ekalle” : Tukea tarvitsevien lasten siirtymät esiopetuksesta kouluun vanhempien kokemusten valossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093433
Title: ”Erityisesti eskarista ekalle” : Tukea tarvitsevien lasten siirtymät esiopetuksesta kouluun vanhempien kokemusten valossa
Author: Mertanen, Riikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093433
http://hdl.handle.net/10138/305290
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tiivistelmä - Referat – Abstract Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata, analysoida ja tulkita tehostettua tai erityistä tukea saavien esiopetuksessa olevien lasten siirtymäprosessia ja siihen liittyviä käytäntöjä esiopetuksesta kouluun vanhempien kertomana. Tutkielman teoreettinen viitekehys muodostui varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta ohjaavista asiakirjoista sisältäen koulutuksellisen tasa-arvon, kolmiportaisen tuen ja moniammatillisen yhteistyön näkökulman sekä aiemmin tehdyistä siirtymävaihetta käsittelevistä tutkimuksista. Tutkimuksessa haluttiin selvittää 1) Millä tavalla siirtymävaihe jäsentyy tukea tarvitsevien lasten vanhempien kertomuksissa 2) Mitä haasteita siirtymävaiheeseen liittyy 3) Mitkä ovat ne tekijät, jotka muodostavat onnistuneen siirtymävaiheen. Aiempien tutkimusten mukaan siirtymäkäytännöt ovat vaihtelevia, ja niissä korostuvat tiedonsiirtoon liittyvät haasteet sekä vanhempien osallisuuden vähäisyys. Tutkielman tarkoituksena oli tuoda esiin siirtymäprosessiin liittyviä tekijöitä ja tuottaa mahdollisesti uusia oivalluksia siitä, miten siirtymävaihetta voisi edelleen kehittää tukea tarvitsevien lasten onnistuneen koulun aloituksen mahdollistamiseksi. Menetelmät. Tutkimus oli kvalitatiivinen ja tutkimusaineisto koostui tukea tarvitsevien lasten vanhempien haastatteluista. Haastattelujen määrä oli neljä ja niihin osallistui yhteensä seitsemän haastateltavaa. Haastattelut toteutettiin strukturoituina teemahaastatteluina, jotka tallennettiin ja litteroitiin. Tutkimusaineiston analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä, ymmärtämiseen pyrkivää, laadullista sisällönanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulosten mukaan siirtymäprosessit toteutuivat ajallisesta näkökulmasta tarkasteltuina yhdenmukaisina ja siirtymävaiheeseen sisältyi kaikissa tapauksissa erillinen siirtopalaveri. Moniammatillisen yhteistyöverkoston rakenne vaihteli tapauskohtaisesti. Tutkimustulokset osoittivat, että suurin siirtymävaiheen haaste oli tiedon siirtyminen eri ihmisten ja instituutioiden välillä. Vanhempien roolien ja tunteiden kirjo siirtymäprosessissa osoittautui suureksi. Siirtymävaiheen onnistumiseen vaikuttivat tulevan opettajan osallistuminen siirtopalaveriin, vanhempien aktiivisuus ja osallisuus sekä kokemus siitä, kuinka hyvin lapsen tuen tarve tuli huomioiduksi siirtymäprosessissa suhteessa tulevan koulupaikan osoittamiseen.Tiivistelmä - Referat - Abstract Objectives. The aim of the study was to describe, analyze and interpret the transition process and the practices of pre-school children in pre-primary education for those with intensified or special support, as reported by parents. The theoretical framework of the thesis consisted of documents on early childhood education, pre-primary and basic education, including educational equality, three-step support and multi-professional co-operation, as well as earlier studies on transition. The research wanted to find out 1) How the transition phase is structured in the reports of the parents of children with special support 2) What are the challenges of the transition phase 3) What are the factors that make up a successful transition. According to previous studies, transitional practices are variable and highlight the challenges of data transmission and the lack of parental involvement. The aim of the study was to highlight the factors involved in the transition process and possibly create new insights into how the transition could be further developed to enable successful school start children in need of special support. Methods. The research was qualitative and the research material consisted of interviews with parents of children in need of support. There were four interviews and a total of seven interviewees. The interviews were conducted as structured theme interviews that were recorded and transcribed. As a method of analyzing the research data, qualitative content analysis based on data was used. Results and conclusions. According to the results of the research, the transition processes were consistent from time to time, and the transition phase included a separate transfer meeting in all cases. The structure of the multidisciplinary co-operation network varied depending on the case. The results of the study showed, that the biggest challenge of the transition was the transfer of knowledge between different people and institutions. The variety of parental roles and emotions in the transition process proved to be diverse. The success of the transition phase was influenced by the involvement of the first class teacher in the transfer meeting, the activity and participation of the parents, and the experience of how the needs of the child's special support are taken into account in the transition process.
Subject: Esiopetus
siirtymä
siirtymävaihe
tehostettu tuki
erityinen tuki
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record