Taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman vaikutukset yhden vanhemman perheessä kasvaneen elämään sekä koulutuspolkuun

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093442
Title: Taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman vaikutukset yhden vanhemman perheessä kasvaneen elämään sekä koulutuspolkuun
Author: Perkiömäki, Petriina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093442
http://hdl.handle.net/10138/305294
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että matalasti kouluttautuneiden yhden vanhemman perheiden äitien lapset ovat kouluttautuneet korkeasti sekä miten perhemuoto on vaikuttanut yleisesti tutkimukseen osallistuneiden elämänkulkuun. Tutkimukset ovat osoittaneet, että äidin koulutustaustalla on suuri vaikutus lapsen koulutuspolun muodostumiseen. Tämän tutkimuksen lähtökohta oli kuitenkin päinvastainen. Perheen taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma määrittävät yksilön ja perheen käytössä olevat resurssit. Perheen koulutuksellinen kulttuuri ja siihen liittyvät arvot siirtyvät vanhemmalta lapselle. Perheen resurssien ollessa vähäiset, myös eri tekijät perheen ulkopuolelta vaikuttavat lapsen elämään ja kouluttautumiseen. Tutkimuksen teoreettisena pohjana toimii Pierre Bourdieun kenttäteoria. Ilmiötä selitetään lisäksi koulutuksen periytyvyyden ja sosiaalisen liikkuvuuden avulla. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla kuutta 24−47-vuotiasta henkilöä, jotka olivat kasvaneet lapsuutensa yksinhuoltajaäidin kanssa ja he ovat kouluttautuneet korkeasti vastoin heidän äitinsä koulutustaustaa. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluilla. Aineisto litterointiin ja analysoitiin Pierre Bourdieun pääomien mukaisesti teemoittelemalla. Analyysissä muodostui alateemoja taloudellisen, sosiaalisen sekä kulttuurisen pääoman alapuolelle. Taloudelliset haasteet yhden vanhemman perheessä olivat yleisiä. Perheet koettiin tiiviiksi ja perheen ulkopuoliset sosiaaliset suhteet sekä yhteisöt tärkeiksi. Koulutuksellisten resurssien puutteen myötä koettiin eroa suhteessa vanhempiin muun muassa koulutukseen liittyvässä kiinnostuksessa. Kouluttautuessa vastoin vanhempien koulutustaustaa osoittautuivat oma luonne ja päämäärät, kannustavat ihmiset perheen ulkopuolelta sekä hyvä koulumenestys merkittäviksi tekijöiksi korkeakouluttautumiselle.The goal of this study was to find out which factors have had influenced to the children with higher educated than their single parent mothers and how the family form has effected to their course of life. Studies have shown that the mother's educational background has significant effect on how the child’s education path is formed. However, the starting point of this study was the opposite. The family's economical, social and cultural capital will determine the resources available to the individual and the family. The educational culture in the family and the associated values transfer from parent to child. When the family’s resources are scarce other factors outside the family will also have an affect to child’s life and educational path. Pierre Bourdieu's field theory is the theoretical basis for this study. The phenomenon was also explained by the inheritance of education and social mobility. The survey was carried out by interviewing six 24-47-year old individuals who had grown up with a single mother in their childhood and had been educated against their mother's educational background. Interviews were conducted with theme interviews. The material was transcribed and analysed by theme analysis. The analysis focused on sub-themes of economical, social and cultural capital. Financial challenges in one parent's family were common. Families were considered to be close and social relationships outside the family and communities were important. Due to the lack if educational resources, interviewees were more interested in educating themselves than their parents. When educated against their parents educational background one’s own nature and goals, encouraging people outside family and a good success in school were proved to be important factors in pursuing for higher education.
Subject: Yksinhuoltajuus
kulttuurinen pääoma
sosiaalinen pääoma
taloudellinen pääoma
sosiaalinen liikkuvuus
koulutuksen periytyvyys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Perkiomaki_Petriina_Pro_Gradu_2019.pdf 573.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record