Taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman vaikutukset yhden vanhemman perheessä kasvaneen elämään sekä koulutuspolkuun

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Perkiömäki, Petriina
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201909093442
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/305294
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että matalasti kouluttautuneiden yhden vanhemman perheiden äitien lapset ovat kouluttautuneet korkeasti sekä miten perhemuoto on vaikuttanut yleisesti tutkimukseen osallistuneiden elämänkulkuun. Tutkimukset ovat osoittaneet, että äidin koulutustaustalla on suuri vaikutus lapsen koulutuspolun muodostumiseen. Tämän tutkimuksen lähtökohta oli kuitenkin päinvastainen. Perheen taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma määrittävät yksilön ja perheen käytössä olevat resurssit. Perheen koulutuksellinen kulttuuri ja siihen liittyvät arvot siirtyvät vanhemmalta lapselle. Perheen resurssien ollessa vähäiset, myös eri tekijät perheen ulkopuolelta vaikuttavat lapsen elämään ja kouluttautumiseen. Tutkimuksen teoreettisena pohjana toimii Pierre Bourdieun kenttäteoria. Ilmiötä selitetään lisäksi koulutuksen periytyvyyden ja sosiaalisen liikkuvuuden avulla. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla kuutta 24−47-vuotiasta henkilöä, jotka olivat kasvaneet lapsuutensa yksinhuoltajaäidin kanssa ja he ovat kouluttautuneet korkeasti vastoin heidän äitinsä koulutustaustaa. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluilla. Aineisto litterointiin ja analysoitiin Pierre Bourdieun pääomien mukaisesti teemoittelemalla. Analyysissä muodostui alateemoja taloudellisen, sosiaalisen sekä kulttuurisen pääoman alapuolelle. Taloudelliset haasteet yhden vanhemman perheessä olivat yleisiä. Perheet koettiin tiiviiksi ja perheen ulkopuoliset sosiaaliset suhteet sekä yhteisöt tärkeiksi. Koulutuksellisten resurssien puutteen myötä koettiin eroa suhteessa vanhempiin muun muassa koulutukseen liittyvässä kiinnostuksessa. Kouluttautuessa vastoin vanhempien koulutustaustaa osoittautuivat oma luonne ja päämäärät, kannustavat ihmiset perheen ulkopuolelta sekä hyvä koulumenestys merkittäviksi tekijöiksi korkeakouluttautumiselle. fi
dc.description.abstract The goal of this study was to find out which factors have had influenced to the children with higher educated than their single parent mothers and how the family form has effected to their course of life. Studies have shown that the mother's educational background has significant effect on how the child’s education path is formed. However, the starting point of this study was the opposite. The family's economical, social and cultural capital will determine the resources available to the individual and the family. The educational culture in the family and the associated values transfer from parent to child. When the family’s resources are scarce other factors outside the family will also have an affect to child’s life and educational path. Pierre Bourdieu's field theory is the theoretical basis for this study. The phenomenon was also explained by the inheritance of education and social mobility. The survey was carried out by interviewing six 24-47-year old individuals who had grown up with a single mother in their childhood and had been educated against their mother's educational background. Interviews were conducted with theme interviews. The material was transcribed and analysed by theme analysis. The analysis focused on sub-themes of economical, social and cultural capital. Financial challenges in one parent's family were common. Families were considered to be close and social relationships outside the family and communities were important. Due to the lack if educational resources, interviewees were more interested in educating themselves than their parents. When educated against their parents educational background one’s own nature and goals, encouraging people outside family and a good success in school were proved to be important factors in pursuing for higher education. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Yksinhuoltajuus
dc.subject kulttuurinen pääoma
dc.subject sosiaalinen pääoma
dc.subject taloudellinen pääoma
dc.subject sosiaalinen liikkuvuus
dc.subject koulutuksen periytyvyys
dc.title Taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman vaikutukset yhden vanhemman perheessä kasvaneen elämään sekä koulutuspolkuun fi
dc.title.alternative The effects of economical, social and cultural capital to the life and school path of one growing in a one parent’s family en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201909093442

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Perkiomaki_Petriina_Pro_Gradu_2019.pdf 573.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record