Toimijuus kasvatustieteilijöiden poluilla työelämään

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Fröberg, Wilhelmina
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201909093418
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/305296
dc.description.abstract Tavoitteet. Kasvatustieteen generalistit, yleiset kasvatustieteilijät rakentavat polkujaan työelämään erilaisten työelämään liittyvien epävarmuuksien ja monimutkaisuuksien keskellä. Heidän matkallensa opintojen halki työelämään sisältyy lukuisia valintoja, joita tehdään kasvatustieteen opintojen aikana opintojen suuntautumisalasta sivuaineeseen ja harjoittelupaikasta ensimmäiseen oman alan työpaikkaan. Tässä kerronnallisessa tutkimuksessa tarkastelen kasvatustieteilijöiden polkuja työelämään toimijuuden näkökulmasta. Tutkimukseni teoreettinen viitekehys muodostuu toimijuuden käsitteestä, jonka ymmärrän tutkimuksessani elämänkulkutradition tapaan ajallisesti monitahoisena ilmiönä. Menetelmät. Tutkimukseni taustalla vaikuttaa tarinallinen näkökulma. Keräsin tutkimukseni aineiston syksyn 2018 aikana kerronnallisissa haastatteluissa, joissa seitsemän kasvatustieteilijää jakoivat minulle tarinansa matkastaan työelämään. Analysoin haastateltavieni tarinat narratiivisen analyysin keinoin, minkä tuloksena muodostin haastateltavieni tarinoista uuden yleisen kasvatustieteilijän polkua työelämään kuvaavan tarinan. Lopuksi tarkastelin haastateltavieni tarinoita ja rakentamaani tarinaa toimijuuden näkökulmasta. Tulokset ja pohdinta. Tutkimukseni tuloksena syntyi yleisen kasvatustietelijän polkua työelämään kuvaava tarina, joka muodostui neljästä vaiheesta: (1.) tarinan aloituksesta, (2.) epätietoisuuden ja pelkojen nousemisesta, (3.) oman suunnan löytämisestä ja menneestä irti päästämisestä sekä (4.) tarinan lopetuksesta. Toimijuuden erilaiset aikaulottuvuudet olivat tarinassa läsnä ja erityisesti tulevaisuuteen suuntautuminen oli tarinan eri vaiheissa vahvasti esillä. Haastateltavieni tarinat voitiin ymmärtää eräänlaisina tarinoina kasvatustieteilijän ammatti-identiteetin rakentumisesta tai jäsentymisestä, ja ne etenivät epätietoisuuden ja pelkojen kautta oman suunnan löytämiseen, tyytyväisyyden tunteeseen ja luottamukseen tulevaan. Tutkimukseni tulosten voitiin katsoa osaltaan myös heijastelevan yksilöiden tapaa jäsentää elämänpolkujaan kertomuksissa. Haastateltavieni tarinoista muodostui eräänlainen ”vaikeuksien kautta voittoon” tarina, jossa matkalle työelämään sijoittui haparointia ja haasteita, mutta jossa lopputulos oli kuitenkin matkalle sijoittuneen vaivan arvoista. fi
dc.description.abstract Aims. Education students create their paths to working life in an insecure and complicated environment. Their journey throughout education studies involves many choices, that are significant in terms of their future career. In this narrative study I review the paths of educational scientists to working life from the perspective of human agency. Agency is understood in this study from a temporal perspective. Method. This study was conducted with narrative methods. I collected the data during fall 2018 by narrative interviews. During those interviews seven educational scientists revealed their paths to working life. I analyzed the stories by means of narrative analysis. As a result, a new story, that reflects the educational scientist´s path to working life was constructed. To finish off with I examined the stories of the interviewees and the story I reconstructed from the perspective of human agency. Results and conclusions. The result of this study was a story that reflects the path of educational scientist´s to working life. The story consisted of four phases: (1.) the beginning of the story, (2.) the rise of uncertainties and anxieties, (3.) the discovery of one´s own direction and letting go of the past and (4.) the end of the story. Different time horizons were present in the story and the future was the most preeminent time horizon in all of the phases. The stories of the interviewees could be understood as stories about the construction and structuring of professional identity. The stories proceeded through the feelings of uncertainty and anxiety to discovering of one´s own direction, happiness and confidence. This study also reflected the way people construct their life paths in their stories. The stories of the interviewees built up a story of overcoming difficulties, where the journey included uncertainties and challenges, but where the result was worth of all the trouble. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject yleiset kasvatustieteilijät
dc.subject narratiivinen tutkimus
dc.subject toimijuus
dc.subject elämänkulkutoimijuus
dc.title Toimijuus kasvatustieteilijöiden poluilla työelämään fi
dc.title.alternative Educational scientists´ paths to working life from the perspective of human agency en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201909093418

Files in this item

Files Size Format View
Froberg_Wilhelmina_Pro_gradu_2019.pdf 668.8Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record