"Toimintojen jatkuvuus ei ole itseisarvoista" : talouskriisit ja uusliberalistinen agenda korkeakoulupolitiikassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093419
Title: "Toimintojen jatkuvuus ei ole itseisarvoista" : talouskriisit ja uusliberalistinen agenda korkeakoulupolitiikassa
Author: Harjula, Samira
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093419
http://hdl.handle.net/10138/305297
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, millaista korkeakoulupolitiikkaa tehdään talouskriisien aika-na ja miten uusliberalistinen ideologia tulee korkeakoulupoliittisessa päätöksenteossa ilmi. Suomea koskettaneet talouskriisit 1990-luvun lama, globaali rahoituskriisi ja valtioiden velka-kriisi vuosivälillä 2008-2018 ovat vaikuttaneet yhteiskunnan lisäksi korkeakoulupolitiikkaan. Myös uusliberalistinen ideologia vahvistui 1980-luvun loppupuolella, ja sillä oli vaikutusta ta-lousajatteluun sekä valtion asemaan. Tutkimuksen oletuksena oli, että uusliberalistinen korkea-koulupolitiikka saa talouskriiseistä hyvän pohjan toiminnalleen. Käyttämällä teoriana Kivi-rauman, Rinteen ja Simolan (1999) uusliberalistisen koulutuspolitiikan agendaa, pystyttiin tässä tutkimuksessa havainnollistamaan, miten uusliberalismi tulee esille talouskriisien korkeakoulu-politiikassa. Tutkimuksen menetelminä olivat teemoittelu ja teorialähtöinen sisällönanalyysi. Aineistoksi valikoitui kuusi korkeakoulupoliittista dokumenttia, jotka sijoittuivat jokaisen talouskriisin aikaiseen hallituskauteen. Teemoittelun avulla vastattiin ensimmäisen tutkimuskysymykseen eli millaisia korkeakoulutusta koskevia päätöksiä tehdään talouskriisien aikana. Teorialähtöisellä sisällönanalyysillä selvitettiin, miten uusliberalistisen korkeakoulupolitiikan agenda tulee esille talouskriiseissä, joka oli toinen tutkimuskysymys. Analyysin tukena käytettiin asiaankuuluvaa kirjallisuutta. Tutkimuksessa talousvaikeuksien tuomien ongelmien ratkaisut ja päätökset olivat lähellä uusliberalistisen ideologian tavoitteita. Hallituskausien päätöksissä oli joitakin pieniä eroja, mutta ne näyttäytyivät suurimmalta osin säästöinä, leikkauksina resursseista sekä elinkeinoelämän ja korkeakoulun lähentymisenä. Tuloksena syntyi myös uusi, yhdentoista kohdan uusliberalistisen korkeakoulupolitiikan agenda, joka muodostui aineiston analyysin kautta. Talouskriisit tarjoavat uusliberalistille politiikalle hyvät olosuhteet, ja niiden aikana voidaan viedä helpommin läpi nopeita uudistuksia taloudellisin verukkein.This study focuses on higher education politics during economic crises and how the neoliberal ideology emerges in decision making during those times. The Finnish society and education politics have been affected by economic crises such as the 1990s recession, global financial crisis and the European debt crisis between 2008 and 2018. The neoliberal agenda also grew stronger in the 1980s and it had an impact on economic thinking and the government’s status. The presumption in this study was that economic crises provide a fertile ground for the actions of neoliberal higher education politics. The study was able demonstrate how neoliberalism comes forth in higher education politics during economic crises, by using the neoliberal education politics agenda by Kivirauma, Rinne and Simola (1999) as a theory. The research methods used in this study were thematic analysis and theory-based content analysis. Six documents concerning higher education politics were chosen as data. The documents were from the different terms of office of the Finnish government during economic crises. Thematic analysis answered the first research question of what kind of decisions concerning higher education are made during economic crises. Theory-based content analysis was used to determine how the neoliberal higher education agenda arises during economic crises, which was the second research question. Relevant literature was used to support the analysis. In this study the solutions and decisions made in times of economic problems were close to the goals of neoliberal ideology. There were some minor differences between the governments’ decision-making, but mostly the decisions made involved savings, resource cuts and the convergence of economic life and higher education. A new eleven-part neoliberal higher education politics agenda was formed during the analysis and became one of this study’s results. Economic crises provide good conditions for neoliberal politics. Swift reforms are easier to follow through by using economic excuses during these crises.
Subject: Korkeakoulu
korkeakoulupolitiikka
uusliberalismi
talouskriisit
koulutus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Harjula_Samira_Pro_gradu_2019.pdf 1.045Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record