Varhaiskasvatuksen prosessilaadun indikaattorit : oppimisympäristön arviointilomakkeen kehittäminen ja reliabiliteetti

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093420
Title: Varhaiskasvatuksen prosessilaadun indikaattorit : oppimisympäristön arviointilomakkeen kehittäminen ja reliabiliteetti
Alternative title: Indicators describing process-related quality in early childhood education : development and reliability of a learning environment evaluation form
Author: Sillman, Mari
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093420
http://hdl.handle.net/10138/305298
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvin) varhaiskasvatuksen laadun indikaattorit ovat kansallisen tason tavoitteet laadukkaalle varhaiskasvatukselle. Varhaiskasvatuslaki (540/2018) velvoittaa arviointiin. Indikaattorit eivät ole arvioinnin väline, niistä tulee johtaa arviointikriteereitä. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat kasvatusalan arvioinnin haasteet ja arviointikäytänteiden vaihtelun suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Kehittävä Palaute – menetelmä on varhaiskasvatuksen arviointi- ja kehittämismenetelmä, jonka yksi mittari on oppimisympäristön arviointilomake. Tämän tutkielman tarkoitus on ensin selvittää, kuinka hyvin Kehittävän Palautteen oppimisympäristön arviointilomake kattaa Karvin prosessilaadun indikaattorit. Tutkielman toinen tavoite on selvityksen perusteella täydentää Kehittävän Palautteen oppimisympäristön arviointilomaketta prosessilaadun indikaattoreiden pohjalta ja lopuksi tutkia täydennetyn arviointilomakkeen reliabiliteettia. Menetelmät. Menetelmänä tutkielman ensimmäisissä tutkimustehtävissä toimi teoriajohtoinen sisällönanalyysi. Reliabiliteettianalyysin aineisto on kerätty Vantaalta, Kouvolasta ja Sipoosta kahden varhaiskasvatuksen opettajan ryhmistä. Aineisto koostuu 42 opettajan, eli 21 opettajaparin arvioinneista, joiden yhteneväisyyttä tutkittiin Intraclass correlation coefficient-testillä (ICC). Tulokset ja johtopäätökset. Kehittävän Palautteen oppimisympäristön arviointilomake kattoi 8 indikaattoria kokonaan ja kymmenen pääasiassa tai osittain. Yhdeksän indikaattoria jäi kattamatta. Arviointilomakkeen kriteereistä 59% sai Koon & Lin (2016) määrittelyn mukaan heikkoa reliabiliteettia indikoivia ICC-arvoja ja 40,4% kohtalaista, hyvää tai erinomaista reliabiliteettia indikoivia ICC-arvoja. Tulosten ja lähdekirjallisuuden perusteella arviointilomakkeen kriteereitä tulee tarkastella kriittisesti ja kehittää. Suurin osa kriteereistä mittaa subjektiivisia kokemuksia, joiden arviointi voi olla haastavaa. Tämän lisäksi kieliasultaan haastavat sekä useampaa asiaa mittaavat kriteerit saivat usein heikkoa reliabiliteettia indikoivia ICC arvoja. Reliabiliteettiin on voinut vaikuttaa myös lyhyt vastausaika. Indikaattoreiden arviointi yhdellä kyselylomakkeella on tämän tutkielman tulosten perusteella haastavaa, lähes mahdotonta. Indikaattoreita tulisi arvioida monimenetelmällisesti.Objectives. The factors of early childhood education (ECE) quality and indicators describing them were published by Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC) in October 2019. Act on Early Childhood Education and Care (540/2018) obligates organizer to evaluate ECE. Indicators themselves are not assessment tools. The organizers should draw up more detailed criteria for evaluation based on the indicators. In Finnish ECE, previous research has shown a noticeable variation in evaluation practices. Progressive Feedback (PF) is a method for evaluation and development of early childhood education (blogs.helsinki.fi/reunamo/). One of the instruments in PF is a learning environment evaluation form. The objective of this study is first to examine how well does the learning environment evaluation form cover the evaluation of the indicators of process-related quality (FINEEC). Based on the examination the second objective is to create new criteria that covers all the indicators. The third objective is to assess the reliability of the developed learning environment evaluation form. Methods. The method used in the first objectives was theory-based content analysis. Data for the reliability analysis was collected form Vantaa, Kouvola and Sipoo, from groups with two teachers. The data consisted of the evaluations of 42 teachers, 21 pairs. This study used paired evaluation data to evaluate inter-rater reliability with Intraclass correlation coefficient (ICC). Results. The learning environment evaluation form (PF) covered eight indicators well and ten mostly or partly. The evaluation of nine indicators was not covered. Based on Koo & Li (2016) the ICC values of 59.6% of the criteria indicated poor reliability. The ICC values of the remaining 40.4% of the criteria indicated moderate, good or excellent reliability. Based on the results and sources the criteria of the evaluation form should be critically examined and developed. Rather than concrete matters, most of the criteria measure subjective experiences which can be difficult to assess. Criteria measuring more than one thing as well as linguistically complicated criteria had more often ICC values indicating poor reliability. Relatively short answering time might have affected on poor reliability. Based on this study the evaluation of process-related factors and indicators describing them with one evaluation form like this is challenging or impossible. Multimethod evaluation could be a more reliable way.
Subject: varhaiskasvatus
arviointi
laadun indikaattori
mittari
arviointikriteeri
reliabiliteetti


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Mari Sillman Pro Gradu 2019.pdf 1.074Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record