Tietoyhteiskunta ja koulun toimintakulttuurin muutos : Rehtoreiden kokemuksia koulun toimintakulttuurin muutoksesta sekä sen kehittymistä edistävistä ja rajoittavista tekijöistä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Tan, Anniina
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201909093414
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/305299
dc.description.abstract Tavoitteet: Tässä tutkielmassa tarkastellaan teknologiaintensiivisten koulujen rehtoreiden kokemuksia koulun toimintakulttuurin muutokseen liittyen. Tutkimuksen tarkoituksena oli saavuttaa ymmärrystä siitä, miten koulujen toimintakulttuuri on kehittynyt samalla kun digitaalista teknologiaa on systemaattisesti pyritty integroimaan koulun käytäntöihin. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli ymmärtää, mitkä koulujen toimintaan ja johtamiseen liittyneet tekijät ovat edistäneet muutosta ja millaisia haasteita koulut ja niiden johto ovat muutoksessa kohdanneet. Tutkielmassa koulun muutosta tutkittiin ensisijaisesti koulun kulttuurin näkökulmasta ja se pohjasi organisaatiokulttuurin ja koulukulttuurin teoreettisiin lähtökohtiin. Menetelmä: Tutkimuksen osanottajat koostuivat 13:sta pääkaupunkiseudulla toimivasta teknologiaintensiivisestä koulusta. Tutkimusaineistona käytettiin kyseisten koulujen rehtoreiden puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Tutkimusmetodina toimi monivaiheinen laadullinen sisällönanalyysi, joka toteutettiin haastattelupuhetta luokittelemalla ja teemoittamalla, teemoja tukevia merkityksiä koodaamalla ja kategorisoimalla ja lopuksi näiden kategorioiden ja merkitysten vuorovaikutuksia ja riippuvuuksia analysoimalla. Tulokset ja johtopäätökset: Tutkimuksen tulokset osoittivat, että rehtorit ovat kokeneet yhteistyön kulttuurin kehittyneen kouluissa. Tämä välittyi rehtoreiden puheesta erityisesti opettajien välisen yhteistyön tiivistymisenä sekä opettajien välisen osaamisen jakamisen yleistymisenä. Myös oppimisympäristöjen monipuolistuminen sekä aiempaa innovatiivisemmat ja kokeilevammat toimintatavat nostettiin haastatteluissa esiin. Tulokset antoivat viitteitä myös koulun ja oppilaiden sekä koulun ja yhteiskunnan välisten kuilujen kaventumisesta. Toimintakulttuurin muutosta edistävinä tekijöinä korostuivat haastatteluissa erityisesti johtaminen sekä opettajien välinen tiivis yhteistyö. Koulujen saama ulkopuolinen tuki ja ohjaus sen eri muodoissa koettiin niin ikään merkityksellisiksi. Erityisesti painotettiin valtakunnallisen opetussuunnitelman roolia muutoksen suunnannäyttäjänä. Digitaalisen toimintakulttuurin kehittymisen edellytyksenä taas nähtiin luonnollisesti se, että koulujen oppimisympäristöt ja tietotyövälineet mahdollistavat muutoksen käytännön tasolla. Toimintakulttuurin kehittymistä rajoittavana tekijänä rehtorit kokivat ennen kaikkea muutoksen kohtaaman vastustuksen, joka näyttäytyi asenteellisina seikkoina sekä vaikeutena luopua vanhoista toimintatavoista. Koulun ulkopuolisista tekijöistä erityisesti opettajien ja rehtoreiden rajallisen työajan katsottiin hankaloittavan kehitystyötä. Koulujen digitalisaatioon kohdistuva negatiivissävytteinen julkinen keskustelu koettiin niin ikään haastavana uudistumisen näkökulmasta. Teknologian rooli koulun toiminnan uudistamisessa välittyi haastattelupuheessa ensisijaisesti uusia toimintatapoja ja oppimisen muotoja mahdollistavana. Tutkimustulokset puhuivat sen puolesta, että muutosta koulun toimintakulttuurissa on tapahtunut, mutta matka kohti systeemitason muutosta on vielä kesken. Tutkimustulosten ja aikaisemman teorian pohjalta luotiin yhteisöllisen ja innovatiivisen toimintakulttuurin malli, jonka avulla koulun työskentelykulttuuria voidaan kehittää vastaamaan muuttuvan maailman tarpeisiin. fi
dc.description.abstract Target: This study examines school culture and its change in technology-intensive schools through principals' experiences. The aim of the study was to gain deeper understanding on three related themes: 1) How the principals have experienced the change in school culture and which factors they have perceived (2) to facilitate or (3) to hinder the change. Furthermore, the goal was to understand which factors related to technology-intensive schools' functions and leadership have improved the change processes and what kind of challenges the school and the management have experienced along the way. The theoretical framework of this study is based on the theories of organization culture and more specifically on school culture and related concepts. Method: The research data for this study was gathered from 13 schools across the Helsinki capital area and it consisted of semi-structured interview material from the principals of the targeted schools. The data was analyzed by qualitative content analysis. I grouped and thematized the interview data, coded and categorized meanings related to the themes identified, and, finally, analyzed the interdependencies between the categories and meanings. Findings and conclusions: The findings of this study indicated that the collaboration culture in schools has evolved. The principals reported that the teachers use more collaborative working methods and share knowledge more actively with others than before. The findings also revealed that the learning environments are more versatile than before and the working methods appear to be more innovative. The principals also de-scribed that the gap between the school and students as well as the gap between school and the society have narrowed. The most important factors supporting the cultural change were perceived to be leadership and the increasing collaboration between teachers. In addition, external support in its different forms as well as resources allocated to schools appeared important. Particular emphasis was given to the guidelines indicated by the newest national curriculum. On practical level, modern learning environments and learning tools were highlighted to be a pre-requisite for the development of digital school culture. The cultural transformation is hindered, according to the principals, by the resistance to change among teachers. Renewing old working methods and altering the professional identity is arduous and may generate negative attitudes towards change. Also, some external factors seemed to complicate the change process. Especially the limited working hours of teachers and principals seemed to decelerate the development. Furthermore, some principals experienced the negative public discussion concerning the digitalization of schools frustrating. The principals described that the role of technology in school culture change is to serve as an enabler for widening and renewing the ways of working and the environments for learning. The results of this study indicated that some change in school culture has occurred but the systemic change is still in process. The results together with former theory constituted a model of innovative and collaborative school culture. The model can be used for improving the school culture to better correspond to the challenges of the constantly changing world and knowledge society. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject digitalisaatio
dc.subject organisaatiokulttuuri
dc.subject koulun toimintakulttuurin muutos
dc.subject tulevaisuuden taidot
dc.title Tietoyhteiskunta ja koulun toimintakulttuurin muutos : Rehtoreiden kokemuksia koulun toimintakulttuurin muutoksesta sekä sen kehittymistä edistävistä ja rajoittavista tekijöistä fi
dc.title.alternative Knowledge society and school culture change : Principals' experiences regarding the school culture change and the factors improving and restricting the culture development en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201909093414

Files in this item

Files Size Format View
Tan_Anniina_Pro_gradu_2019.pdf 1.055Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record