Kotitalousopettajien kokemuksia ruokahävikistä ja kestävästä ruokakasvatuksesta : ”Meidän vahvuus on se, että sitä hävikin estämistä tehdään ihan käytännössä joka tunnilla”

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093416
Title: Kotitalousopettajien kokemuksia ruokahävikistä ja kestävästä ruokakasvatuksesta : ”Meidän vahvuus on se, että sitä hävikin estämistä tehdään ihan käytännössä joka tunnilla”
Alternative title: Home economics teachers’ experiences about food waste and sustainable food education : ”Our strength is that food waste is prevented during every lesson”
Author: Kiuru, Heidi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093416
http://hdl.handle.net/10138/305301
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstract: Ruokaketjun aiheuttamien ympäristövaikutusten tutkimuksen myötä kiinnostus ruokahävikkiä kohtaan on lisääntynyt. Ruokahävikillä tarkoitetaan ruokaa, jonka poisheittäminen olisi voitu estää. Ruokahävikkiä on tutkittu osana kestävää ruoan kulutusta. Kotitalousopetuksen näkökulmasta ilmiötä on tarkasteltu osana kestävää ruokakasvatusta, mutta empiiristä tutkimusta ilmiöön liittyvästä opettamisesta ei ole juurikaan tehty. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kotitalousopettajien kokemuksia ruokahävikistä sekä sitä, minkälaisena kasvatuksellisena mahdollisuutena kotitalousopetus voidaan nähdä ruokahävikin vähentämisessä. Ongelmaksi on nähty, että pelkkä tiedon lisääminen ei edistä ruokahävikin vähentämistä kotitalouksissa. Tutkimuksen tavoitteena on pohtia sitä, miten kotitalousopetuksen keinoin voidaan edistää ruokatajun kehittymistä ruokahävikin näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusotteella haastattelemalla seitsemää kotitalousopettajaa. Aineiston keruumenetelmänä toimi teemahaastattelu, jossa keskeisinä teemoina olivat kokemukset kotitalousopetuksen ruokahävikistä, ruokahävikin vähentämiseen pyrkivä toiminta kotitalousopetuksessa sekä ruokahävikin vähentämiseen tarvittavat valmiudet ja niiden kehittyminen kotitalousopetuksessa. Haastattelut toteutettiin joulukuun 2018 ja tammikuun 2019 aikana. Kotitalousopettajien kokemuksia ruokahävikistä ja siihen liittyvästä kasvatuksesta analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Kotitalousopettajat pyrkivät vähentämään ruokahävikkiä aktiivisesti niin oppituntien aikana kuin niiden ulkopuolellakin. Ruokahävikkiin liittyvä ruokakasvatus nähtiin luonnolliseksi osaksi kotitaloustunnin ruoanvalmistus- ja ruokailutilanteita. Huomioimalla oppimistilanteiden mahdollisuudet ja kotitalousluokan resurssit voidaan edistää ruokahävikkiin liittyvää ruokaosaamista monipuolisesti. Ruoanvalmistus- ja ruokailutilanteiden ohjaaminen ja sen yhteydessä käydyt keskustelut opettajan ja oppilaiden kesken voivat edistää ruokahävikin vähentämiseen liittyvän ruokatajun kehittymistä. Haasteena ruokatajun kehittymiselle voi kuitenkin olla oppilaiden ennakkoluuloinen suhtautuminen parasta ennen -päiväyksiin tai toisaalta tyhjien elintarvikepakkausten puhdistamisen ja kierrättämisen kokeminen epämieluisaksi tehtäväksi.Research on the environmental impacts of food supply chain has increased interest about food waste. Food waste means wasted food which could have been prevented. Food waste has been researched as part of sustainable food consumption. From perspective of home economics education phenomenon has been researched as part of sustainable food education but empirical research on food waste education has scarcely conducted. This thesis examines home economics teachers’ experiences about food waste and what kind of educational potential home economics as a school subject can provide from the perspective of food waste reduction. It has been seen as a problem that increasing knowledge about food waste does not help households to reduce food waste. The aim of this thesis is to study how home economics education can advance the development of food sense in context of food waste. This thesis was conducted with a qualitative research method by interviewing seven home economics teachers. Material was collected by theme interview. The main themes of the interview were experiences about food waste, activities to reduce the food waste and development of prerequisites to reduce food waste in home economics education. Interviews were conducted during December 2018 and January 2019. Experiences of home economics teachers about food waste and food waste education were analysed with qualitative content analysis. Home economics teachers aim to reduce food waste actively during lessons and outside of them. Food waste education was seen as natural part of cooking and eating practices. Food waste can be prevented by taking into account the opportunities of learning environment and home economics classroom resources. A better teacher and students’ interaction as well as guidance during cooking and eating environments enhance the development of food sense related to food waste reduction. Students’ prejudices towards expiration date or experiencing cleaning and recycling of empty food packages’ as unpleasant are challenging the food sense education.
Subject: ruokahävikki
kotitalousopetus
kestävä ruokakasvatus
ruokataju


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record