School-aged children’s perceptions of their social and emotional competence : Examination of the Social and Emotional Competence Questionnaire in Learning to be project’s pre-test phase

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093424
Title: School-aged children’s perceptions of their social and emotional competence : Examination of the Social and Emotional Competence Questionnaire in Learning to be project’s pre-test phase
Author: Saarinen, Nuppu-Marie
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093424
http://hdl.handle.net/10138/305302
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatuspsykologia
Educational Psychology
Pedagogiska psykologi
Abstract: Tämä tutkielma on osa Learning to be (L2B) -hankkeen arviointia. L2B on Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelman rahoittama kansainvälinen hanke, joka tarjoaa käytänteitä ja metodeja sosioemotionaalisten ja terveystaitojen arviointiin kouluissa. L2B -hankkeessa on Suomen lisäksi kuusi yhteistyömaata, Espanja, Italia, Latvia, Liettua, Portugali ja Slovenia. Tässä tutkielmassa keskitytään L2B -projektin alkukartoituskyselyn osioon, jolla mitattiin oppilaiden sosioemotionaalista kompetenssia. Mittarina käytettiin the Social and Emotional Competence Questionnaire (SECQ) -kyselyä, joka pohjautuu CASELin (Zhoun & Een, 2012, s. 28 mukaan) tuottamaan malliin sosioemotionaalisesta oppimisesta. Mallissa sosioemotionaalista oppimista käytetään oppilaiden sosioemotionaalisen kompetenssin kehittämiseen (CASEL 2019). SECQ -mittarin on aiemmassa tutkimuksessa todettu olevan potentiaalinen instrumentti sosioemotionaalisen kompetenssin mittaamiseen, mutta jatkotutkimusta monipuolisemmalla otoksella erilaisista kulttuuritaustoista tulevilta vastaajilta ja muutenkin mittarin toimivuudesta tarvitaan (Zhou & Ee, 2012). L2B -projekti ja näin ollen myös tämä tutkielma, vastaa näihin tarpeisiin tutkimalla oppilaiden sosioemotionaalisia taitoja viidessä eri Euroopan maassa. Lisäksi aiemmassa tutkimuksessa on havaittu, että SECQ -mittari ei välttämättä toimi niin hyvin nuorilla lapsilla kuin hieman vanhemmilla (Zhou & Ee, 2012), joten tässä tutkielmassa myös vertaillaan havaittuja oppilaiden käsityksiä sosioemotionaalisesta kompetenssistaan nuorempien ja vanhempien oppilaiden välillä. Lisäksi tarkastellaan SECQ -mittarin toimivuutta näissä kahdessa ikäryhmässä. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten L2B -projektiin osallistuneet oppilaat näkivät oman sosioemotionaalisen kompetenssinsa tutkimuksen alkukartoitusvaiheessa, kuinka hyvin tätä mittaamaan käytetty SECQ -kysely toimi, oliko eri ikäisten oppilaiden näkemyksissä sosioemotionaalisesta kompetenssistaan eroja sekä toimiko käytetty mittari yhtä hyvin niin nuorempien kuin vanhempien oppilaiden ikäryhmissä. Learning to be -projektiin osallistui 20 eri koulusta ja viidestä eri Euroopan maasta kustakin miltei 1500 8–15-vuotiasta oppilasta. SECQ -kyselyssä (Zhou & Ee, 2012) oppilaat vastasivat asteikolla 1–6 (1 = täysin epätosi, 6 = täysin tosi) erilaisiin väittämiin, jotka kuvasivat hyviä sosioemotionaalisia taitoja. SECQ -aineiston kuvailevien tietojen perusteella tehtiin tulkintoja oppilaiden käsityksistä sosioemotionaalisesta kompetenssistaan. Samalla datalla tehtiin myös eksploratiivinen faktorianalyysi, jonka avulla selvitettiin SECQ -mittarin toimivuutta sekä sitä, faktoroituivatko sen eri osa-alueet alkuperäisen skaalauksen mukaan. Ikäryhmien välistä vertailua varten oppilaat jaettiin kahteen ikäryhmään: 8–11-vuotiaisiin ja 12–15-vuotiaisiin. Eri ikäisten oppilaiden näkemyksiä sosioekonomisesta kompetenssistaan vertailtiin riippumattomien otosten testauksilla ja SECQ -mittarin toimivuutta eri ikäryhmissä luotettavuustarkasteluilla vertailemalla SECQ -datan Cronbachin alfa (α) -arvoja eri ikäryhmissä. L2B -projektin alkukartoitusvaiheessa oppilaat näkivät oman sosioemotionaalisen kompetenssinsa keskimäärin kohtalaisen hyvänä. Näin ollen oppilaiden sosioemotionaalisissa taidoissa on kehittämisen varaa ja on mahdollista, että L2B -projektin aikana toteutettava sosioemotionaalisen oppimisen interventio tulee parantamaan oppilaiden sosioemotionaalista kompetenssia. SECQ -mittari osoittautui tässä tutkielmassa toimivan varsin hyvin ja sen faktorointi noudatti pääosin alkuperäistä skaalausta. Tämä tulos antaa viitteitä siitä, että SECQ -mittaria voi tulevaisuudessakin käyttää validina mittarina sosioemotionaalisten taitojen mittaamiseen. Eri ikäisillä oppilailla näytti olevan jonkin verran eroa näkemyksissään sosioemotionaalisesta kompetenssistaan, mutta tutkielmassa ei selvinnyt, johtuiko ero juuri oppilaiden iästä vai esimerkiksi suuresta otosjoukosta. Eri ikäisten oppilaiden näkemyksiä sosioemotionaalisesta kompetenssistaan tulisi vielä tutkia monipuolisemmilla ja tarkemmilla menetelmillä. Myös SECQ -mittarin toimivuudessa eri ikäryhmillä oli eroja niin, että mittari näytti toimivan hieman heikommin nuoremmilla kuin vanhemmilla oppilailla. Mittari osoittautui kuitenkin toimivaksi sosioemotionaalisen kompetenssin kartoitukseen riippumatta vastaajien iästä.This study is a part of Learning to be (L2B) project evaluation. L2B project is Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union and it is providing practices and methodologies for assessing social emotional and health (SHE) skills at schools. This study is concentrated on the project’s pre-test questionnaire’s section that was used to measure students’ social emotional competence (SEC). The instrument that was used to measure students’ SEC, was the Social and Emotional Competence Questionnaire (SECQ), that is based on the CASEL (as cited in Zhou & Ee, 2012, p. 28) model of social emotional learning (SEL). In the CASEL (2019) model, SEL is used to improve students’ SEC. In a previous study, the SECQ meter has been noticed to be potential instrument to measure SEC, but a follow up research with more versatile sample of respondents from various cultural backgrounds is needed, as well as examining the validity of the meter (Zhou & Ee, 2012). This study is responding to these needs as Learning to be project is examining students’ SEC in five European countries. Additionally, previous study has shown, that the SECQ might not function as well with younger as with older students (Zhou & Ee, 2012). Therefore, in this study, the students’ perceptions of their SEC will be compared between younger and older students. The functionality of the SECQ in both age groups will also be compared. The purpose of this study was to examine, how the students participating in L2B project perceived their SEC in the pre-test phase of the project, how well did the SECQ measure SEC, were there any differences between younger and older students in perceptions of their SEC and whether the SECQ functioned equally in both age groups. In L2B the data was collected from nearly 1500 students aged 8–15 from 20 different schools from each of the five participating countries. In SECQ students responded on a scale 1–6 (1 = completely false, 6 = completely true) to claims describing good social emotional skills. From the descriptive statistics of the SECQ data, conclusions about students’ perceptions of their SEC were made. With the same data, an exploratory factor analysis was conducted to investigate the functionality of the SECQ and if the different subscales factored complying with an original scale. To compare different age groups, the students were divided into two groups: aged 8–11 and aged 12–15. The perceptions of students’ SEC in these two age groups were compared with independent-samples testing and the functionality of the SECQ with reliability analyses by comparing the SECQ data’s Cronbach’s alpha (α) values in different age groups. In the pre-test phase of L2B project, the students perceived their SEC to be fairly good on average. Consequently, there still is room for improving students’ SEC and it is possible to expect, that the SEL intervention in L2B project will improve students’ SEC. In this study, the SECQ turned out to function quite well and the factoring did comply mostly with the original scale. The result indicates that the SECQ can be used as a valid instrument for measuring SEC. Younger and older students seemed to have somewhat differing perceptions of their SEC, but in this study, it is left unclear, whether the differences were due to the age per se or merely the large sample size. This should be examined with more versatile and accurate methods. The functionality of SECQ measure seemed also to have differences between age groups, in order that the SECQ seemed to function slightly poorer with younger than with older students. Altogether, the measure turned out to be functionable for examining SEC, regardless of the respondents’ age.
Subject: social emotional competence
social emotional learning
sosioemotionaalinen kompetenssi
sosioemotionaalinen oppiminen
social emotional competence
social emotional learning
sosioemotionaalinen kompetenssi
sosioemotionaalinen oppiminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record