”Mistä hitsistä mä pystyn löytämään niille semmosia juttuja mitkä vahvistaa niiden itsetuntoa?” : taito- ja taidekasvatuksen ammattilaisten käsityksiä työstään nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093426
Title: ”Mistä hitsistä mä pystyn löytämään niille semmosia juttuja mitkä vahvistaa niiden itsetuntoa?” : taito- ja taidekasvatuksen ammattilaisten käsityksiä työstään nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi
Alternative title: ”Where on earth can I find the things to improve their self-esteem?” : Artistic and practical subjects education professionals’ viewpoints on their work in prevention of youth marginalization
Author: Hernesmaa, Ville
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093426
http://hdl.handle.net/10138/305304
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tässä laadullisessa tapaustutkimuksessa tarkastelen taito- ja taideaineiden ammattilaisten käsityksiä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä. Selvitän millaisia käsityksiä, kokemuksia ja mahdollisuuksia taito- ja taidekasvatuksen ammattilaisilla on syrjäytymisen ehkäisemisestä. Syrjäytyminen on valtakunnallisesti merkittävä ongelma, johon myös taito- ja taidekasvatus pyrkii löytämään ratkaisuja. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu syrjäytymisestä, syrjäytymisen ehkäisemisestä ja minäpystyvyysuskomuksesta. Teoriaosuudessa käsitellään myös taito- ja taidekasvatusta niin yleisesti kuin myös peruskoulun näkökulmasta. Tutkimuskysymykset olivat: Millaisia käsityksiä taito- ja taidekasvattajilla on syrjäytymisen ehkäisemisestä? Millaisia mahdollisuuksia taito- ja taidekasvattajat näkevät omalla työllään syrjäytymisen ehkäisemissä? Aineistonkeruumenetelmänä oli puolistrukturoitu teemahaastattelu. Tutkimuksessa haastateltiin neljää eri taito- ja taidekasvatuksen ammattilaista. Aineistoa analysoitiin laadullisella teoriasidonnaisella sisällönanalyysillä teemoitellen menetelmiin, käsityksiin ja kokemuksiin syrjäytymisen ehkäisemisessä. Aineistoa myös tyypiteltiin kolmeen eri kategoriaan, jotka olivat nuorten mahdollisuuksiin ja unelmiin nojautuvat käsitykset, tieteelliseen ajatteluun nojautuvat käsitykset sekä problematiikan ja ongelmattomuuden esiintuova käsitys. Tutkimustuloksina havaittiin, että lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen parissa työskentelevät taito- ja taidekasvatuksen ammattilaiset ovat tieteellisesti, kriittisesti ja ammattitaitosesti ajattelevia. Heidän käsityksensä taito- ja taidekasvatuksen mahdollisuuksista nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä ja minäpystyvyysuskomuksen vahvistamisessa on positiivinen ja tukee aiempia tutkimustuloksia. Vaikka problematisoiviakin ääniä nousi esiin, kaikilla haastattelemiltani ammattilaisilta löytyi uskoa lasten ja nuorten unelmiin, onnistumiseen ja tukemisen mielekkyyteen.This qualitative case study analyzes artistic and practical subjects’ professionals’ viewpoints on children and youth marginalization prevention. This study aims to clarify the conceptions, experiences and possibilities professionals have in marginalization prevention. Youth marginalization is a nationwide and acknowledged issue, in which artistic and practical studies aims to provide a solution. The theoretical frame for this study includes terms such as marginalization, marginalization prevention and self-efficacy. The theory of this study includes artistic and practical education in formal and informal learning environments. This study aims to answer following research questions: What viewpoints artistic and practical subjects’ professionals’ have on marginalization prevention? What possibilities these professionals see in their work in marginalization prevention. The data was collected in half-structured thematic interviews. Four different artistic and practical study professionals were interviewed. The data was transcribed and analyzed with content analysis. In the analysis three major themes were found: practices, believes and experiences in marginalization prevention. Also, three themes and viewpoints were found on the data: viewpoint emphasizing youths’ possibilities and dreams, viewpoint emphasizing scientific approach and viewpoint emphasizing problematic issues. The study finds that very scientific, critical and professional artistic and practical studies professionals work on the field of youth marginalization prevention. Despite the problematic voices, all the professionals found trust and motivation to encourage youths’ dreams and supporting their success.
Subject: Syrjäytyminen
syrjäytymisen ehkäisy
minäpystyvyysuskomus
taito- ja taidekasvatus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hernesmaa_Ville_Pro_gradu_2019.pdf 516.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record