Miten tiimiopettajuus rakentuu peruskoulun käsityöprojektissa?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093428
Title: Miten tiimiopettajuus rakentuu peruskoulun käsityöprojektissa?
Author: Hanni, Mari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093428
http://hdl.handle.net/10138/305307
Thesis level: master's thesis
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap
Abstract: Tiivistelmä - Referat – Abstract Tavoitteet. Pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia tiimiopettajuutta käsityöprojektissa, joka liittyi Helsingin yliopiston Co4Lab-hankkeeseen. Tiimiopettajuus on työtapa, jossa on kaksi tai useampi opettaja jakavat vastuun oppilasryhmän opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista tasavertaisesti. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että tiimiopettajuus on yhteisopetuksen työtavoista kaikkein intensiivisin ja pisimmälle kehittynyt muoto. Pro gradu -tutkimus selvittää, miten tiimiopettajuus rakentuu peruskoulun käsityöprojektissa ja minkälaisena opettajat kokevat tiimiopettajuuden omassa arjessaan. Tutkimuksen tavoit-teena on tuottaa tutkimustietoa luokanopettajien ja aineenopettajan välisestä tiimiopettajuudesta ja antaa vinkkejä tiimiopettajuuteen projektityöskentelyn kontekstissa. Menetelmät. Pro gradu -tutkimuksen tutkimusote on laadullinen, ja pääasiallisena aineiston hankintamenetelmänä olivat tutkimushaastattelut, joista lyhyet alkuhaastattelut tehtiin projektin alkuvaiheessa sekä laajemmat yksilöhaastattelut vuonna 2017. Tutkimukseen osallistui neljä pääkaupunkiseudulla peruskoulussa työskentelevää opettajaa, joista kolme toimii luokanopettajana ja yksi käsityön aineenopettajana. Osa-aineistona toimi opettajien projektin aikana ylläpitämä sähköinen viikkoseuranta. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimus osoitti, että tiimiopettajuus oli toimiva työtapa peruskoulun käsityöprojektin opettamisessa. Pitempään tiimiopettajina toimineet opettajat olivat sitä mieltä, että projektinhallinta helpottui kahden opettajan yhteistyöllä. Luokanopettajat kokivat välillä riittämättömyyttä käsityöhön liittyvien sisältöjen opettamisen suhteen. He osallistuivat enemmän oppilaiden kasvatustyöhön, loivat struktuuria ja aikatauluja sekä tarjosivat yleisohjeita työskentelyyn ja projektin edistämiseen. Opettajien välinen yhteistyö tiimiopettajuuden muodossa vaatii sitoutumista, luottamusta, vuoropuhelua ja vastuunjakamista. Kollegan vertaistuki oli merkittävä osa tiimiopettajuutta, ja haasteista selvittiin yhteistyöllä. Yhteisen suunnitteluajan löytyminen voi joskus olla vaikeaa, mutta tämä tutkimus osoittaa, että lyhyetkin keskustelut riittävät viemään tiimiopettajuutta ja projektia eteenpäin.Tiivistelmä - Referat – Abstract Objectives. The aim of this study is to analyze and interpret team-teachers' perceptions of co-teaching within a craft education project, in co-operation with Helsinki University´s Co4Lab-research. Co-teaching is commonly understood as a teaching method, where two or more teachers equally share the responsibility of planning, implementation and evaluation of teaching. There are many methods of co-teaching and it is said that team-teaching is the most intensive and well-developed method. The study explains how team-teaching is co-planned and arranged and how it has developed during the project. The main part of the study is give a voice to teachers who are doing co-teaching together. As a result, the study also gives examples of co-teaching methods used in a craft education project. Methods. A total of 4 teachers from one metropolitan area elementary school took part in this study. Three of the participating teachers were class teaches and one was a craft teacher. The teachers were interviewed in the summer of 2017, using a semi-structured theme interview and the research material was analyzed using qualitative content analysis. There was also limited documentation from the Co4Lab-research, collected earlier by other researchers. Results and Conclusions. The study highlighted that team-teaching is a very functional method of teaching in a craft project. Team-teaching has slowly develop good choice by the years teachers has used it as a teaching method. Co-planning and teamwork has got easier year by year, and teamwork has helped the leading of this kind of an educational project. The key elements of successful team-teaching were well-arranged co-planning, conversations with colleagues and the feeling of shared responsibility of teaching and evaluation. Collegial support was an essential part of team-teaching. Whenever teachers felt that they did not know enough about the technical craft details of the project, they could rely on their team-member and learn from each other. Some teachers had other strengths; such as giving more support in education, structured teaching and schedules. It doesn´t take so much time to co-teach: small conversations with a team partner can lead to successful team-teaching.
Subject: Co-teaching
Team-teaching
Craft Education
Subject (yso): yhteisopetus
samanaikaisopetus
tiimiopetus
käsityökasvatus
käsityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record