”Lukisin varmaa enemmän jos löytäisin kiinnostavia kirjoja” : 5.- ja 6.-luokkalaisten vähän lukevien poikien ajatuksia lukemisesta ja kirjallisuudenopetuksen työtavoista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093453
Title: ”Lukisin varmaa enemmän jos löytäisin kiinnostavia kirjoja” : 5.- ja 6.-luokkalaisten vähän lukevien poikien ajatuksia lukemisesta ja kirjallisuudenopetuksen työtavoista
Alternative title: “I guess I would read more if I found interesting books” : fifth and sixth grade boys’ thoughts on reading and literature assignments
Author: Linnanmäki, Eveliina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093453
http://hdl.handle.net/10138/305310
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tutkimusten ja lukutaidon arviointien mukaan lasten ja nuorten lukutaito on heikentynyt ja omaehtoinen lukeminen vähentynyt erityisesti poikien kohdalla. Pojat ovat pärjänneet lukutaidon arvioinneissa tyttöjä heikommin ja he lukevat vähemmän. Julkisessa keskustelussa on kohdistettu huolta etenkin poikien lukemattomuuteen, mutta tutkimusta on tehty varsin vähän poikien omasta näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää, mitä vähän lukevat pojat ajattelevat lukemisesta ja koulussa käytettävistä kirjallisuudenkäsittelytavoista, ja millaisina lukijoina pojat näyttäytyvät Lukuklaani-tutkimushankkeen valossa. Lisäksi pyrittiin selvittämään, onko poikien tilanteesta syytä huolestua. Menetelmät. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä kahdeksaa 5.- ja 6.-luokkalaista poikaa, jotka identifioituivat vähän lukeviksi pojiksi. Aineistona käytettiin lisäksi myös Lukuklaani-tutkimushankkeen syksyllä 2017 toteuttamaa kyselyä, johon vastasi 885 opettajaa. Haastatteluja ja Lukuklaanin kyselyaineistoa analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla teemoitellen. Tuloksia verrattiin tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen. Tulokset ja johtopäätökset. Poikien suhtautuminen lukemiseen oli pääosin positiivista, mutta siinä oli havaittavissa ristiriitaisuuksia. Pojat kuvasivat lukemista tylsäksi, vaikka jokainen kertoi joskus lukeneensa kiinnostavaa kirjaa. Luettavan kiinnostavuudella oli suuri merkitys: kiinnostavan kirjan lukeminen oli pojista mukavaa, mutta tylsää kirjaa ei jaksaisi lukea. Kiinnostavien kirjojen löytäminen on tärkeää, ja koulussa kannattaa tutustuttaa poikia erilaisiin kirjoihin, jotta he voisivat löytää mielenkiintoista luettavaa. Myös yhteisöllisyys nousi merkittäväksi tekijäksi. Poikia motivoi, kun saa keskustella toisten kanssa luetusta. Sosiaalista ja yhteisöllistä lukemista kannattaa suosia koulussa, esimerkiksi lukupiirien muodossa. Huoli pojista ei ole täysin aiheeton, sillä muut aktiviteetit, kuten videopelit, menevät usein lukemisen edelle. On kuitenkin positiivista, että poikien suhde lukemiseen on varsin myönteinen ja he lukevat mielellään kiinnostavia kirjoja.Aims. Previous research and tests of reading achievement have shown that literacy among children and adolescents has weakened and leisure time reading has decreased especially among boys. Girls have outscored boys on tests of reading achievement and boys read less than their female peers. There has been a public concern about boys when it comes to reading; however there have been few studies made from boys’ own point of view. The main objective of this study was to find out what kind of thoughts the boys, who don’t read much on their freetime, have about reading and literature assignments and how boys are portrayed as readers in Lukuklaani research project data. The aim was also to find out if there is reason to be concerned about the situation of boys. Methods. In this study eight boys from 5th and 6th grade were interviewed. These boys identified themselves as boys who don’t read much on their freetime. This study also used the data of Lukuklaani research project that executed a survey that was answered by 885 teachers. The data (in-terviews and Lukuklaani survey) was analyzed by theory-guided content analysis and categorized to themes. The results were compared to the theoretical framework. Results and conclusions. The boys had rather positive attitudes toward reading; however there seems to be some contradiction in their perceptions. The boys found reading boring even though everyone told they had red an interesting book sometimes. It is important that one can read an interesting book: the boys liked to read books that interest them but they don’t have motivation to read boring books. It is important to find appealing books and it is profitable to introduce boys to various books at school so that they would be able find books that interest them. Relatedness was also a significant factor in this study. Conversations about literature seemed to motivate the boys. Social reading would be a beneficial method to use at school, for example in the form of literature circles. It appears that the concern about the situation of boys is not completely groundless because they seem to prefer other activities such as video games over reading. Nevertheless it is optimistic that the boys have a rather positive attitude toward reading and they like to read books that interest them.
Subject: lukeminen
pojat
Lukuklaani
kirjallisuuden käsittelytavat
vapaa-ajan lukeminen
lukemisasenne


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Linnanmaki_Eveliina_Pro_gradu_2019.pdf 873.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record