”Ettei ois vaa silleen, et tytöt vastaan pojat” : Urheilua harrastavien alakoululaisten ja heidän vanhempiensa näkemyksiä koululiikunnan ryhmäjaoista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093449
Title: ”Ettei ois vaa silleen, et tytöt vastaan pojat” : Urheilua harrastavien alakoululaisten ja heidän vanhempiensa näkemyksiä koululiikunnan ryhmäjaoista
Author: Kuusla, Veronika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093449
http://hdl.handle.net/10138/305312
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää urheiluseuratoimintaan osallistuvien lasten suhtautumista koululiikuntaan sekä koululiikuntaryhmiin. Tutkin myös millaisia näkemyksiä lapset liittävät sekaryhmässä liikkumiseen. Lisäksi selvitän haastateltavien lasten vanhempien näkemyksiä koululiikunnan ryhmäjaoista. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui kahdeksan 3.–5.-luokkalaista urheiluseurassa harrastavaa lasta, sekä yksi kunkin lapsen vanhemmista. Tutkimusaineisto kerättiin toukokuussa 2018 järjestetyillä teemahaastatteluilla. Aineiston analyysiin käytettiin sisällönanalyysiä erityisesti aineistolähtöisyyden näkökulmasta. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulokset osoittivat, että urheiluseuratoimintaan osallistuvat lapset suhtautuvat positiivisesti koululiikuntaan. Positiivista suhtautumista perusteltiin liikuntatuntien lajisisällöillä, monipuolisuudella, toiminnallisuudella ja omalla liikunnallisuudella. Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi, millaisessa ryhmässä lapset liikkuisivat mielellään koulussa. Vastaajista puolet toivoi sekaryhmää ja puolet erillisryhmää. Perustelut sekaryhmien puolesta liittyivät liikuntatuntien ilmapiiriin, sopivaan haasteellisuuteen ja siihen, että todellista tarvetta sukupuolten erottelulle ei ole. Perustelut sekaryhmiä vastaan liittyivät sukupuolten fyysisiin eroihin, työrauhan ongelmiin, tasoeroihin sekä sukupuolten vastakkainasetteluun. Myös lasten vanhempien ajatukset koululiikuntaryhmien järjestämisestä olivat tutkimuksen kohteena. Saatujen tulosten perusteella kaikki vanhemmat kannattivat sekaryhmiä liikuntaryhmien järjestämisen ensisijaisena periaatteena. Osa vanhemmista koki, että tunnit voitaisiin toisinaan järjestää erikseen. Vanhemmat esittivät erilaisia perusteluja sekaryhmien puolesta. Perustelut jakautuivat yhteiskunnan jäseneksi kasvattamisen ja liikunnan monipuolisuuden lisäämisen kategorioihin. Yhteiskunnan jäseneksi kasvattamiseen liittyi esimerkiksi kyky luontevaan kanssakäymiseen eri sukupuolten välillä sekä ajatus siitä, ettei naisia ja miehiä erotella työelämässäkään. Monipuolisuuden lisäämiseen liittyi liikuntalajien monipuolinen kokeilu ja perinteisten ”tyttöjen ja poikien lajien” kategorisoinnin hälventäminen.Aims. The aim of this study is to examine what children that take part in a sport club in their spare time think about physical education (PE) classes and groups. The study examines the children’s thoughts on exercising in coeducational PE. This study focuses also on their parents’ views. The parents were asked to describe their thoughts on same-sex and coeducational PE. Methods. Eight children between classes 3 to 5 that take part in sports club activities during their spare time participated in this study. At least one of each child’s parents also took part in the study. The data was collected through semi structured interviews in May 2018. The research method in this study was a data based qualitative content analysis. Results and conclusions. The results state that the children who take part in sports club activities during their spare time, have a positive attitude on PE classes. The positive view was justified through different disciplines, variety, functionality and one’s own sporty background. Half of the children wished to participate in a coeducational group and the other half in a same-sex group in PE class. Arguments in favour of coeducational PE were the atmosphere in class, positive challenges and the fact that there is no real reason to separate boys and girls into different groups. Arguments against coeducational PE were the physical differences of pupils, problems with working in peace, hobbyism and the gender juxtaposition. According to this study, all parents supported coeducational PE. Some parents indicated that PE classes could occasionally be organized in same-sex groups, especially if physical sports are practised during the class. The parents also stated arguments in favour of coeducational PE. The arguments were divided into two categories: educating children to become members of society and increasing diversity in PE.
Subject: koululiikunta
erillisryhmät
sekaryhmät
alakoulu
urheilu
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record