”Ettei ois vaa silleen, et tytöt vastaan pojat” : Urheilua harrastavien alakoululaisten ja heidän vanhempiensa näkemyksiä koululiikunnan ryhmäjaoista

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Kuusla, Veronika
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201909093449
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/305312
dc.description.abstract Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää urheiluseuratoimintaan osallistuvien lasten suhtautumista koululiikuntaan sekä koululiikuntaryhmiin. Tutkin myös millaisia näkemyksiä lapset liittävät sekaryhmässä liikkumiseen. Lisäksi selvitän haastateltavien lasten vanhempien näkemyksiä koululiikunnan ryhmäjaoista. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui kahdeksan 3.–5.-luokkalaista urheiluseurassa harrastavaa lasta, sekä yksi kunkin lapsen vanhemmista. Tutkimusaineisto kerättiin toukokuussa 2018 järjestetyillä teemahaastatteluilla. Aineiston analyysiin käytettiin sisällönanalyysiä erityisesti aineistolähtöisyyden näkökulmasta. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulokset osoittivat, että urheiluseuratoimintaan osallistuvat lapset suhtautuvat positiivisesti koululiikuntaan. Positiivista suhtautumista perusteltiin liikuntatuntien lajisisällöillä, monipuolisuudella, toiminnallisuudella ja omalla liikunnallisuudella. Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi, millaisessa ryhmässä lapset liikkuisivat mielellään koulussa. Vastaajista puolet toivoi sekaryhmää ja puolet erillisryhmää. Perustelut sekaryhmien puolesta liittyivät liikuntatuntien ilmapiiriin, sopivaan haasteellisuuteen ja siihen, että todellista tarvetta sukupuolten erottelulle ei ole. Perustelut sekaryhmiä vastaan liittyivät sukupuolten fyysisiin eroihin, työrauhan ongelmiin, tasoeroihin sekä sukupuolten vastakkainasetteluun. Myös lasten vanhempien ajatukset koululiikuntaryhmien järjestämisestä olivat tutkimuksen kohteena. Saatujen tulosten perusteella kaikki vanhemmat kannattivat sekaryhmiä liikuntaryhmien järjestämisen ensisijaisena periaatteena. Osa vanhemmista koki, että tunnit voitaisiin toisinaan järjestää erikseen. Vanhemmat esittivät erilaisia perusteluja sekaryhmien puolesta. Perustelut jakautuivat yhteiskunnan jäseneksi kasvattamisen ja liikunnan monipuolisuuden lisäämisen kategorioihin. Yhteiskunnan jäseneksi kasvattamiseen liittyi esimerkiksi kyky luontevaan kanssakäymiseen eri sukupuolten välillä sekä ajatus siitä, ettei naisia ja miehiä erotella työelämässäkään. Monipuolisuuden lisäämiseen liittyi liikuntalajien monipuolinen kokeilu ja perinteisten ”tyttöjen ja poikien lajien” kategorisoinnin hälventäminen. fi
dc.description.abstract Aims. The aim of this study is to examine what children that take part in a sport club in their spare time think about physical education (PE) classes and groups. The study examines the children’s thoughts on exercising in coeducational PE. This study focuses also on their parents’ views. The parents were asked to describe their thoughts on same-sex and coeducational PE. Methods. Eight children between classes 3 to 5 that take part in sports club activities during their spare time participated in this study. At least one of each child’s parents also took part in the study. The data was collected through semi structured interviews in May 2018. The research method in this study was a data based qualitative content analysis. Results and conclusions. The results state that the children who take part in sports club activities during their spare time, have a positive attitude on PE classes. The positive view was justified through different disciplines, variety, functionality and one’s own sporty background. Half of the children wished to participate in a coeducational group and the other half in a same-sex group in PE class. Arguments in favour of coeducational PE were the atmosphere in class, positive challenges and the fact that there is no real reason to separate boys and girls into different groups. Arguments against coeducational PE were the physical differences of pupils, problems with working in peace, hobbyism and the gender juxtaposition. According to this study, all parents supported coeducational PE. Some parents indicated that PE classes could occasionally be organized in same-sex groups, especially if physical sports are practised during the class. The parents also stated arguments in favour of coeducational PE. The arguments were divided into two categories: educating children to become members of society and increasing diversity in PE. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject koululiikunta
dc.subject erillisryhmät
dc.subject sekaryhmät
dc.subject alakoulu
dc.subject urheilu
dc.title ”Ettei ois vaa silleen, et tytöt vastaan pojat” : Urheilua harrastavien alakoululaisten ja heidän vanhempiensa näkemyksiä koululiikunnan ryhmäjaoista fi
dc.title.alternative ”So, that it wouldn’t only be girls versus boys” : Sportive primary school pupils’ and their parents’ outlook on same-sex and coeducational physical education en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201909093449

Files in this item

Files Size Format View
Kuusla_Veronika_Pro_gradu_2019.pdf 1.123Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record