Varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä sosiaalisten taitojen tukemisesta esiopetusryhmässä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093443
Title: Varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä sosiaalisten taitojen tukemisesta esiopetusryhmässä
Alternative title: Early childhood teachers' views on supporting social skills in pre-primary education
Author: Kokljuschkin, Natasha
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093443
http://hdl.handle.net/10138/305313
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tutkielma tarkasteli varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä esiopetusikäisten lasten sosiaalisista taidoista ja näiden taitojen kehityksen tukemisesta esiopetusryhmässä. Sosiaalisten taitojen kehityksen tukemista olen tarkastellut vuorovaikutusympäristön ja pedagogisten työtapojen osalta. Tutkielman teoriaosassa kartoitin sosiaalisia taitoja ja sen eri muotoja muun muassa Poikkeuksen (2011) sosiaalisen kompetenssi -käsitteen näkökulmasta. Tutkielmani pohjautui Banduran (1977) sosiaalisen oppimisen teoriaan ja useiden muiden tutki- joiden näkökulmiin. Tarkastelin tutkimuksessa myös Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) ohjaavaa merkitystä varhaiskasvatuksen opettajien työn tukena. Sosiaalisten taitojen kehityksen tukemista on toistaiseksi tutkittu vähän tavallisissa lapsiryhmissä. Tutkimusmenetelmä oli luonteeltaan laadullinen ja tutkimusmetodina käytettiin puolistrukturoitua haastattelututkimusta. Tutkimukseen osallistui seitsemän varhaiskasvatuksen opettajaa pääkaupunkiseudun eri varhaiskasvatusyksiköistä. Aineiston analyysimenetelmänä oli teoriaohjattu sisällönanalyysi. Tutkimuksen perusteella varhaiskasvatuksen opettajat tiedostavat, mitä sosiaalisilla taidoilla tarkoitetaan ja missä tilanteissa niistä on hyötyä esiopetusryhmässä. Sosiaalisia taitoja tarvitaan kaikenlaisissa vuorovaikutuksellisissa tilanteissa, leikissä sekä pari- ja ryhmätyöskentelyn aikana. Sosiaalisilla taidoilla koettiin olevan kiinteä yhteys itsesäätely- ja tunnetaitoihin. Ristiriitatilanteet kaverisuhteissa näyttäytyivät päivittäisinä ja niiden syntymistä lisäsivät sosiaalisten taitojen kehitykselliset ongelmat. Varhaiskasvatuksen opettajat tukivat ristiriitatilanteiden ratkaisemista yhdessä lasten kanssa keskustellen ja yhteisissä pienryhmätilanteissa erityisesti draaman keinoin. Varhaiskasvatuksen opettajan oman esimerkin merkitys korostui sensitiivisenä vuorovaikutuksena. Lasten sosiaalisen kehityksen tukemisen mene- telmiä käytettiin systemaattisesti yhdessä ryhmässä. Sen sijaan merkityksellisimmiksi koettiin arjen spontaanit tilanteet ja positiivinen vuorovaikutussuhde aikuisen ja lapsen välillä yhteistyössä muun tiimin kanssa.The thesis examined early childhood education teachers views on children`s social skills and on the support of developing these skills in the pre-primary education enviroment. I have reviewed the support of the development of social skills regarding the interaction environment and pedagogical working methods. In the theoretical part of the thesis, among other things I examined the issues of social skills and different forms of social skills from the point of view of the concept of social competence by Poikkeus (2011). My thesis was based on the Bandura's (1977) theory of social learning and the perspectives of several other researchers. I also examined the guiding role of the Pre-primary Curriculum (2014) in supporting the work of early childhood teachers. Little research on supporting social skills in ordinary pre-primary groups is available. The research method was of a qualitative nature and a semi-structured interview study was used as a research method. Seven early childhood teachers from different early childhood education units in the Helsinki metropolitan area participated in the study. The data analysis method was the theory-driven filling analysis. On the basis of the study, early childhood teachers are aware of what social skills mean and in what situations they are useful in pre-primary education. Social skills are required for all kinds of interactive situations and in play, pairing and teamwork. Social skills were considered to be an integral part of self-regulation and emotional skills. Conflict situations in buddy relationships appeared on a daily basis, and their emergence was aggravated by the developmental problems of social skills. Early childhood teachers supported solving conflict situations with children, discussing and collaborating in small groups, especially through drama. The importance of the early childhood teacher's own example was emphasized as a sensitive interaction. Methods for supporting children's social development were systematically used in one group. Instead, spontaneous everyday situations and a positive interaction between the adult and the child in cooperation with the rest of the team were considered to be the most significant.
Subject: Sosiaaliset taidot
sosiaalinen kehitys
sosiaalinen oppiminen
esiopetus 


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record