Oppilaan minäpystyvyyden tukeminen : positiivisen pedagogiikan intervention toteuttaminen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093441
Title: Oppilaan minäpystyvyyden tukeminen : positiivisen pedagogiikan intervention toteuttaminen
Author: Mähönen, Iina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093441
http://hdl.handle.net/10138/305314
Thesis level: master's thesis
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, muuttuuko seitsemäsluokkalaisten minä-pystyvyys-uskomukset positiivisen pedagogiikan intervention aikana. Interventiossa pyrittiin aktivoimaan ja optimoimaan kaikki neljä osa-aluetta, joista Banduran mukaan minäpysty-vyys muovautuu. Nämä lähteet ovat suoriutumiskokemukset, välilliset kokemukset, toisten ihmisten antama palaute ja tuki sekä fyysiset ja emotionaaliset tilat. Tulevaisuuden työelämän avaintaitoja ovat luova ongelmanratkaisu, itseohjautuvuus ja jat-kuva oppiminen. Koulun tulee antaa mahdollisuuksia kehittää olennaisia kykyjä ja taitoja tu-levaisuuden haasteita ja työelämää varten. Yllä mainittuja avaintaitoja voidaan kehittää käsi-työn avulla, sillä käsityön oppiaineessa työskentely on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa, jossa oppilas rohkeasti ja uteliaasti etsii uusia ideoita. Jotta ihminen pystyy tarttumaan uusiin haas-teisiin tai ottamaan haltuun uusia taitoja, täytyy hänellä olla luottamusta omiin kykyihinsä. Mi-näpystyvyys vaikuttaa siihen, millaisiin tehtäviin ihminen uskaltaa ryhtyä, kuinka paljon hän on valmis näkemään vaivaa tehtävän eteen sekä kuinka sinnikkäästi hän jaksaa yrittää koh-datessaan vaikeuksia. Tutkimuksessa minäpystyvyyden tarkastelu kohdistui näihin kahteen teemaan: oppilaiden käsityksiin omasta osaamisesta sekä ponnisteluun ja yrittämiseen liitty-viin käsityksiin. Tässä tutkimuksessa minäpystyvyyden tukemista lähestyttiin laadullisella interventiotutki-muksella. Interventio toteutettiin ja aineisto kerättiin peruskoulussa, jossa toimin käsityön tun-tiopettajana. Intervention oleellisin osa koski palautetta sekä oppimisprosessin havainnointia. Koehenkilöinä oli kahdeksan oppilasta, joilta saatiin kerättyä aineiston kaikki eri osa-alueet. Tutkimustulokset osoittivat, että oppilaiden käsitykset omista taidoista sekä kyvyistä käsityöntunneilla parantuivat intervention aikana. Ponnisteluun ja yrittämiseen liittyvät käsitykset parantuivat seuraavin osin: kokemukset haastavien tehtävien ratkaisemisesta, ongelmanratkaisukyvystä, vaikeiden tilanteiden selvittämisestä, tavoitteiden saavuttamisesta sekä suhtautumisesta omiin virheisiin. Aineistosta voidaan myös havaita, että oppimisorientoituneiden oppilaiden pystyvyysuskomukset muuttuivat intervention aikana positiivisemmiksi kuin suoritusorientoituneiden oppilaiden.The purpose of this study was to determine whether the seven-grade self-efficacy beliefs change during a positive pedagogical intervention. The intervention aims to activate and optimize all four areas that according to Bandura have a positive impact on self-efficacy. These sources are mastery experiences, vicarious experiences, verbal persuasions, and physical and emotional states. The key skills of future working life are creative problem solving, self-guidance and constant learning. The school should provide opportunities to develop essential abilities and skills for future challenges and working life. The above-mentioned key skills can be developed by craft education, as working in the craft subject is exploratory, inventive and experimental, where the students courageously and curiously seeks for new ideas. To be able to face new challenges or take on new skills, one must have confidence in their own abilities. Self-efficacy impacts what a person dares to do, how much they are willing to see the effort in front of the task, and how persistently they try when facing difficulties. In this study, the analysis of self-efficacy focused on these two themes: pupils’ perceptions of one’s own competence, and the concepts of effort and persistence. In this study, support for self-efficacy was approached by qualitative intervention research. The intervention was carried out and the research material was collected in a primary school, where I worked as a part-time craft teacher. The most important part of the intervention was feedback and the observation of the learning process. The subjects were eight pupils from whom all the different parts of the research material was collected. The research showed that pupils’ perceptions of their own skills and competence in craft lessons improved during the intervention. The concepts of effort and persistence were improved in the following areas: experience of solving challenging task, problem solving, coping with difficult situations, achievement of goals and attitudes towards own mistakes. It can also been seen from the research material that the beliefs of one’s own abilities became more positive among learning-oriented pupils than performance-oriented students during the intervention.
Subject: Minäpystyvyys
positiivinen pedagogiikka
tavoiteorientaatio
interventio


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record