”Mutta jos ei osaa selviytyä itsensä kanssa, on vaikea selviytyä muidenkaan kanssa” : Terapeuttisen eetoksen näyttäytyminen nuorille suunnattujen projektien julkisissa esityksissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093437
Title: ”Mutta jos ei osaa selviytyä itsensä kanssa, on vaikea selviytyä muidenkaan kanssa” : Terapeuttisen eetoksen näyttäytyminen nuorille suunnattujen projektien julkisissa esityksissä
Author: Laaksonen, Tea
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093437
http://hdl.handle.net/10138/305320
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tarkastelen tutkielmassani terapeuttista eetosta nuorille suunnattujen projektimaisten tukitoimien julkisissa esityksissä. Yhteiskunnallisena viitekehyksenä on myöhäismoderni aika, jossa painottuu psykologisoiva yksilökeskeisyys. Nuorille nähdään avautuneen valintojen vapauksia ja pakkoja matkalla kohti aikuisuutta yhteiskunnallisten siirtymien muodostuessa moninaisiksi riskien alaisiksi reittikombinaatioiksi työ- ja koulutusmarkkinoilla. Yhteiskunnallisen huolen nähdään kohdistuvan erityisesti nuoriin siirtymiä ohjaavien instituutioiden ulkopuolella. Nuoria pyritään auttamaan terapeuttisin projektein, jotka joutuvat myös toimimaan markkinoiden ja kilpailun ehdoilla. Tutkielmassa kysyn, miten terapeuttinen eetos näyttäytyy nuorille suunnattujen projektien julkisissa esityksissä sekä miten terapeuttinen eetos muokkaa projektien diskursiivisissa käytännöissä näkemyksiä nuorista ja nuorille tarjolla olevista subjektiviteeteista. Tutkielmassani tarkastelen tutkimuskohdetta jälkistrukturalistisiin ajatuksiin nojautuen. Tutkimusaineistoksi valitsin kuuden nuorille suunnatun projektimaisen tukitoimen julkiset verkosta löytyvät dokumentit, jotka sisälsivät projekteissa ja projekteista tuotettuja raportteja, hankekuvauksia, esitteitä, markkinointimateriaalia sekä toimintojen esittelytekstejä. Aineistoa analysoin diskursiivisella lähestymistavalla, jossa on sovellettu kuljeskelevaa tutkimuksentekotapaa. Analyysini olen perustanut ajatukselle diskursseista yhteiskunnallisina ja kulttuurisina käytäntöinä, jotka tuottavat samalla oikein olemisen ja puhumisen tapoja sekä subjektiviteetteja, joita vastaan voidaan myös asettautua. Tutkimustulosteni mukaan terapeuttinen eetos projektien diskursiivisissa käytännöissä näyttäytyy kulttuurisesti puhuttelevana, joka tunteita ja mielensisäistä maailmaa painottavan ymmärryksen ja puheen kautta kääntää yhteiskunnallista mielenkiintoa ja projekteissa tuotettua toimintaa yksilön mielensisäisiä ominaisuuksia painottaville kuvauksille. Täten erilaiset nuorten kohtaamat ongelmat kääntyvät myös nuorten sisäisiksi psykologisiksi vajeiksi, jossa yhteiskunnallisten ongelmien tarkastelu jää marginaaliin. Samalla diskursiivisten käytäntöjen kautta terapeuttinen eetos myös laajentaa yleistä kuvaa terapeuttisen tietämyksen tärkeydestä sekä mielikuvaa yleisestä haavoittuvuudesta. Mahdollisiksi nuorille avautuneiksi subjektiviteeteiksi nostin itsensä tuntevat ideaalisubjektiviteetit sekä vastinparina itseltään hukassa olevat subjektiviteetit.The objective of my study is to examine therapeutic ethos in public presentations of project-based activities that are directed at young people. Youth is examined in societal level in late-modern time where transitions to adulthood are becoming more risky and complex in the markets of work and education. The young people that are outside of institutions, create societal concern which is answered by creating therapeutic project-based support. These projects are also subject to markets and competition. In this study, I ask the question how the therapeutic ethos is present in the projects public presentations and how therapeutic ethos in projects as discursive practices creates images of youth and possible subjectivities that are offered to them. The perspective of this study is based to post-structural theories. The data in this study consists six different project-based support systems public documents from public web pages. The data includes reports, project depictions, brochures and marketing material. The data has been analyzed with a discursive approach which uses the nomadic research method. The analysis was based on the idea that discourses are seen as societal and cultural practices that create ways of being and speaking in the right way. These discourses can also be opposed. According to this study, therapeutic ethos in projects discursive practices appears as culturally influential discourses and understanding of feelings and inner state of mind where it also turns societal interests and project-based actions to the language and view which emphasizes representations of inner state of mind. This leads to a situation, where the problems that young adults face are translated as young adults’ inner psychological deficits where the societal view point becomes marginalized. At the same time therapeutic ethos, as a part of discursive practices, expands the general awareness of vulnerability and importance of therapeutic knowledge. The possible subjectivities created were self-knowing ideal-subjectivity and its counterpart lost-subjectivities.
Subject: Terapeuttinen eetos
projektit
siirtymät
nuoruus
diskursiiviset käytännöt
subjektiviteetti
Therapeutic ethos
projects
transitions
youth
discursive practices
subjectivity
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record