Kuudesluokkalaisten oppilaiden luonteenvahvuuksien selvittäminen Tämä Elämä -hankkeessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093436
Title: Kuudesluokkalaisten oppilaiden luonteenvahvuuksien selvittäminen Tämä Elämä -hankkeessa
Alternative title: Naming the character strengths of 6th graders in ”Tämä elämä” project
Author: Häkkänen, Matias
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093436
http://hdl.handle.net/10138/305323
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa selvitetään, mitä vahvuuksia kuudesluokkalaiset tulkitsevat löytävän itsestään sekä miten he osoittavat vahvuuksien näkyvän arjessaan. Interventiotutkimuksessa selvitetään intervention vaikuttavuutta verrokkiryhmää hyödyntäen. Tutkimus on osa Tämä Elämä –hanketta, joka painottaa yhteisöllistä työskentelyä, sekä pyrkii ehkäisemään nivelvaiheessa olevien nuorten syrjäytymistä. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin erään kuudennen luokan kanssa (19 oppilasta) keväällä 2019. Interventiossa oppilaille pidettiin viikon ajan oppitunteja luonteenvahvuuksista Huomaa Hyvä! –materiaalia käyttäen. Viikon aikana tutkija piti oppilaille päivittäin luonteenvahvuustunteja, joissa he syventyivät pohtimaan omia vahvuuksiaan ja miten ne näkyvät heidän elämässään. Oppilaat tekivät e-lomakekyselyn tutkimuksen alussa ja lopussa. Tällä pyrittiin selvittämään intervention aikana tapahtunutta muutosta. Tutkimuksessa hyödynnettiin verrokkiryhmää (24 oppilasta), joka täytti pelkät e-lomakekyselyt. Heille ei tehty interventiota. Tulokset ja johtopäätökset. Luonteenvahvuudet reiluus, harkitsevuus ja luovuus olivat interventioryhmän eniten tunnistetut taidot. Oppilaat osoittivat luonteenvahvuuksiensa esiintymistä teemojen minä–muut, arvomaailma, ajattelun taidot, tunteet, tunnetaidot sekä asenne kautta esimerkiksi peleissä ja leikeissä, ystävien kanssa toimimisessa, kotitehtävien tekemisessä, kokeisiin harjoittelemisessa. Oppilaiden ilmaisemaa luonteenvahvuuksien tiedostamista ja -käyttöä testattiin toistettujen mittausten varianssianalyysilla. Analyysissa ei havaittu päävaikutusta ajalla tai interventioryhmään kuulumisella, eikä myöskään niiden yhteisvaikutuksella. Oppilaiden vahvuuksien tunnistamisessa ja vahvuuksien käytössä ei tapahtunut tilastollisesti merkitsevää muutosta.Objective. The aim of this intervention study is to examine which character strengths sixth graders spot in themselves and how do they present the character strengths in their everyday lives. The effect of the intervention is being determined as the changes in an observation group are discussed. This study is a part of Tämä Elämä –project, which emphasizes co- working and aims at preventing social exclusions of teenagers. Method. The study was carried out with a sixth grade class (19 students) in the Spring 2019. The class was given lessons on character strengths for a week with the help of Huomaa Hyvä! –materials which are composed for the purpose of bringing out the strengths of an individual. The students filled out an online form both at the start and in the beginning of the week so the effect of the intervention was opened for evaluation. The observation group of 24 students took part in the study. They didn’t receive classes on character strengths during the week. Results and conclusions. The most presented character strengths in the class are fairness, prudence and creativity. The students discussed the strengths through the topics of me-oth- ers, values, cognitive skills, emotions, emotional skills and attitude. The activities they pre- sented discussing their character strengths were e.g. games, activities with friends, home- work and exams. The knowledge and usage of character strengths expressed by the students was tested with repeated measures ANOVA in the software of Statistics Analysis Software SPSS. The factors of time or being a member of either of the groups was not classified as primary effect. The knowledge and usage of character strengths expressed by the students didn’t change signif- icantly.
Subject: Positiivinen psykologia
positiivinen pedagogiikka
luonteenvahvuus
oppilas


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hakkanen_Matias_Pro_gradu_2019.pdf 1.592Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record