Kuluttajien suhtautuminen leivonnan puolivalmisteisiin : keskiössä maku, lisäaineet ja itse tekeminen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093423
Title: Kuluttajien suhtautuminen leivonnan puolivalmisteisiin : keskiössä maku, lisäaineet ja itse tekeminen
Author: Mehtäläinen, Mette
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093423
http://hdl.handle.net/10138/305325
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstract: Tutkimukseni tarkastelee kuluttajien suhtautumista leivonnan kuivatuoteisiin, erityisesti puolivalmisteisiin. Tutkin sitä, millaisia leivonnan puolivalmistetta kuluttajat ovat käyttäneet sekä sitä, mitkä tuoteominaisuudet tukevat ja estävät niiden käyttöä. Lisäksi tarkastelen, millaisiin käyttötilanteisiin tuotteet sopisivat kuluttajien arjessa. Tutkimuksessa hyödynnetään kirjallisuutta, jossa tarkastellaan kulutuseetoksia, kuten itse tekemisen arvostusta sekä valmisruokien käyttämistä, luomutuotteiden suosimista ja lisäaineiden välttelyä. Kirjallisuuden ja empiirisen aineiston kautta tarkastelen sitä, miten kuluttajat suhtautuvat puolivalmisteiden ja erityisesti leivonnan puolivalmisteiden käyttöön. Tutkimuksessa hyödynnetään Mixed method –menetelmää, mikä tarkoittaa, että aineisto kerättiin ja analysoitiin kvantitatiivisilla ja kvalitatiivisilla menetelmillä. Tutkimusaineisto kerättiin internetkyselyn avulla, johon vastasi 509 yli 18-vuotiasta kuluttajaa. Välimatka-asteikollisista muuttujista muodostettiin keskiarvomuuttujia, joiden välisiä yhteyksiä analysoitiin Pearsonin korrelaation avulla. Aineistoa analysoitiin ristiintaulukoinnilla, Mann-Whitneyn U-testillä sekä avovastaukset luokittelemalla. Tuloksista ilmeni, että kuluttajat, jotka eivät ole puolivalmisteiden käytöstä kiinnostuneita raportoivat korkeampaa leivontaharrastuneisuutta sekä vastasivat arvostavansa hieman enemmän ahkeruutta ja itsetekemistä kuin leivonnan puolivalmisteiden käytöstä kiinnostuneet. Puolivalmisteiden käytöstä kiinnostuneet raportoivat käyttävänsä erilaisia valmisruokia hieman enemmän ja pyrkivänsä käyttämään leivontaan vähemmän aikaa kuin ei-kiinnostuneiden ryhmä. Ryhmien vastaukset eivät eronneet toisistaan luomua ja lisäaineita koskevissa väittämissä: lisäaineisiin suhtauduttiin molemmissa ryhmissä ennemmin negatiivisesti ja luomutuotteita pidettiin tavallisia parempina, vaikkei niitä ostettu usein. Puolivalmisteiden käyttöön kannustavista tekijöistä tärkeimmäksi nousi hyvä maku tai ”yhtä hyvä kuin itse tehty”. Leivonnan puolivalmisteiden käyttöä rajoittavana tekijöinä oli itse tehdyn suosiminen, lisäaineet sekä huonoksi koettu maku. Osa vastaajista kertoi nauttivansa leivontaprosessista, minkä takia tarvetta puolivalmisteille ei ollut. Käytetyimpiä puolivalmisteita olivat lettujauhoseokset ja moussejauheet. Puolivalmisteiden käyttö oli vähäistä ja satunnaista. Suurin osa kuluttajista voisi käyttää leivonnan puolivalmisteita herkuksi tai välipalaksi kotona sekä mökillä tai retkellä valmistettavaksi, mutta harvempi tarjoaisi niitä vieraille.My research examines consumers' attitudes towards baking mixes. I investigate what kind of baking mixes consumers have used and what product characteristics support and prevent their use. In addition, I examine in what situations consumers use baking mixes in their everyday lives. The study utilizes literature that examines the value of self-made, fear of food additives, favoring organic products, and the use of other convenience foods. The correlation between these themes and interest in the use of baking mixes will be examined. The study is a Mixed Methods research, which means that the data was collected and analysed by quantitative and qualitative methods. The data was collected via an internet survey, which was answered by 509 over 18-year-old consumers. Mean variables were constructed, and the correlations were analysed by Pearson’s correlation. The data was analysed by cross-tabulation, Mann-Whitney's U-test and classification. The results showed that consumers who were not interested in using baking mixes reported higher level of baking enthusiasm and appreciated a bit more self-made products and diligence than those who were interested in using baking mixes. Those who were interested in using baking mixes reported that they used more frequently convenience foods and wanted to spend less time on baking than the non-interested group. The responses of the groups did not differ in the claims concerning organic products and food additives. Both groups perceived food additives negatively and thought that organic products were better than regular products. A good taste or as good as self-made was a factor that encouraged consumers to use baking mixes. The limiting factors for the use of baking mixes were preferring self-made, food additives and bad taste. Some respondents said they enjoyed the baking process, so there was no need for baking mixes. The most commonly used products were pancake mixes and mousse powders. The overall use of baking mixes was minor and irregular. Most consumers could use baking mixes as a snack or treat at home and while travelling. Fewer respondents would offer them for guests.
Subject: Leivonta
puolivalmiste
valmisruoka
itse tekeminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record