Uusien sanojen nopean oppimisen hermostolliset muutokset tarkkaavaisen kuuntelun ja ääneen toistamisen aikana : EEG-tutkimus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909103463
Title: Uusien sanojen nopean oppimisen hermostolliset muutokset tarkkaavaisen kuuntelun ja ääneen toistamisen aikana : EEG-tutkimus
Author: Käkönen, Taru
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909103463
http://hdl.handle.net/10138/305369
Thesis level: master's thesis
Abstract: Uusia sanoja opitaan paitsi lapsuudessa myös aikuisena esimerkiksi uudissanoja tai vieraita kieliä opittaessa. Toisin kuin sanavarastoon kuulumattomat äännejonot, tunnetut sanat ovat tallentuneet muistiimme sekä sanahahmoina että merkityksen tasolla. Tutut sanat eroavat tuntemattomista myös niiden aivosähkökäyrällä mitatuissa tapahtumasidonnaisissa jännitevasteissa. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että kun uutta sanaa esitetään toistuvasti, sille syntyvä vaste alkaa lyhyen (noin 14 – 30 min) passiivisen altistuksen tai tarkkaavaisen kuuntelun aikana kasvaa ja muistuttaa entuudestaan tutuille sanoille syntyvää vastetta. Ilmiötä kutsutaan nopeaksi oppimiseksi, ja sen uskotaan perustuvan hermostollisen muistijäljen muodostumiseen uudelle sanalle aivokuorella. Äännerakenteeltaan vieraiden uusien sanojen nopea hermostollinen oppiminen on havaittu olevan äänteellisesti tuttujen uusien sanojen oppimista heikompaa aikuisilla. Tässä pro gradu -tutkimuksessa selvitettiin kuultujen uusien sanojen ääneen toistamisen vaikutusta nopeaan oppimiseen aikuisilla. Koehenkilöille (n = 19) esitettiin aivosähkökäyrämittauksen aikana ennestään tuttuja puhuttuja sanoja, suomen kielen äänneasua noudattelevia uusia sanoja sekä vieraita äänteitä sisältäviä uusia sanoja. Kokeessa oli kaksi tilannetta, joista kumpikin alkoi ja loppui passiivisen kuuntelun tilanteella, joiden välissä koehenkilöt joko kuuntelivat sanoja tarkkaavaisesti tai toistivat kuulemansa sanat ääneen. Koehenkilöitä myös pyydettiin painamaan sanat mieleensä ja muistamista testattiin tunnistustehtävän avulla kummankin tilanteen jälkeen. Sekä toisto- että tarkkailutilanteen aktiivisen harjoittelun alussa, keskivaiheilla ja lopussa kullekin sanatyypille syntyneiden vasteiden kehitystä verrattiin. Tulokset osoittivat, että nopeaan oppimiseen yhdistetyn varhaisen vasteen (~50 ms sanan tunnistamisen mahdollistavasta ajanhetkestä) muutokset riippuivat sanatyypistä ja harjoittelutilanteesta. Tarkkaavaisen kuuntelun tilanteessa varhainen vaste uusille sanoille kasvoi odotusten mukaisesti, kun taas vaste vierasperäisille uusille sanoille tai entuudestaan tutuille sanoille ei muuttunut merkitsevästi tarkkailutilanteessa. Vaste vierasperäisille uusille sanoille sen sijaan kasvoi ääneen toistettaessa. Toistotilanteessa kuitenkin myös vaste tutuille sanoille kasvoi. Myöhäisempi vaste (~135 ms) kasvoi harjoittelun edetessä tilanteesta tai sanatyypistä riippumatta. Tunnistustehtävässä suoriuduttiin yhtä hyvin harjoittelutilanteesta riippumatta ja tutut sanat tunnistettiin paremmin kuin uudet sanatyypit. Varhaista vastetta koskevat jännitevastetulokset viittaavat kuitenkin siihen, että tarkkaavainen kuuntelu edesauttoi uuden opeteltavan sanan muistijäljen muodostumista, kun sanat ovat äännerakenteeltaan tuttuja, kun taas ääneen toistaminen vaikuttaa vahvistavan vierasperäisiä äänteitä sisältävien uusien sanojen muistijälkien syntymistä.New words are acquired during childhood but also in adulthood, for example by learning neologisms or foreign languages. Known words differ from novel, previously unknown, words in that their phonological forms as well as meanings are stored in neural memory traces. This difference between familiar and novel words can also be seen in the event-related potentials (ERPs) for these stimuli measured by electroencephalogram (EEG). Earlier studies observed that when novel spoken words are presented repeatedly within a short (~14 – 30 min) exposure, the ERP response increases and begins to resemble the response to familiar words. This phenomenon is called rapid word learning, which purportedly reflects cortical memory trace formation for the newly acquired words. The neural memory trace formation for novel words with unfamiliar phonology, on the other hand, has been observed to be weaker. This Master’s thesis investigated the effect of articulatory rehearsal on rapid learning of novel words. Participants (n = 19) listened to familiar Finnish words and two types of novel words: wordforms with familiar phonology and non-native wordforms with unfamiliar phonology. Continuous EEG was recorded in two conditions with different tasks: participants were instructed to either attentively listen to and memorise the spoken word stimuli or repeat the words. aloud. The active training conditions were preceded and followed by passive listening of the same stimuli. Behavioural learning was tested with a word recognition test after both conditions. In this study the focus is on the results of the active training sessions. ERPs were analysed by comparing responses to each word type in the early, middle and late phases of attentive and articulatory training. An ERP response to novel wordforms (~50 ms after the point at which the word could be identified) was modulated by the type of training and word type. During the attentive training the response to novel wordforms with familiar phonology increased, as expected. Responses to novel non-native wordforms and familiar words showed no significant changes during attentive listening. Within the articulatory rehearsal condition, however, responses to novel non-native wordforms but also to familiar words enhanced significantly. A later response ~135 ms after word disambiguation point increased during training irrespective of condition or word type. Behavioural word recognition did not differ between training conditions, and familiar words were recognised with highest precision. The ERP-results of this study suggest that attentive training enhances learning of novel words with native phonology while repeated articulation seems to enhance the formation of neural memory traces for novel non-native words.
Subject: ERP
event-related potential
learning
EEG
lexical memory trace
cortex
ERP
tapahtumasidonnainen jännitevaste
oppiminen
EEG
leksikaalinen muistijälki
aivokuori
Discipline: Kognitiotiede
Cognitive science
Kognitionsvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record