One Arctic - One Health

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/305380
Title: One Arctic - One Health
Author: Abass, Khaled; Waits, Audrey; Emelyanova, Anastasia; Miettinen, Ilkka T.; Lavikainen, Antti; Rautio, Arja; Oksanen, Antti
Publisher: Ruokavirasto
Date: 2019
Language: en
Belongs to series: Finnish Food Authority Research Reports 3/2019
ISBN: 978-952-358-005-3
ISSN: 2490-1180
URI: http://hdl.handle.net/10138/305380
Abstract: One Health takes a multidisciplinary approach to health risks and risk mitigation for humans, animals, plants and the environment, with the understanding that human health welfare is dependent on ecosystem health. The U.S. and Canada started the One Health project under the Sustainable Development Working Group (SDWG) of the Arctic Council in 2015, Finland joined the project as a colead in 2017. This report is a summary of the Finnish activities and achievements in the One Arctic - One Health project during the Finnish Chairmanship of the Arctic Council. The main actions included the One Arctic - One Health conference in Oulu, establishment of the TremArctic network, and two published Systematic Review papers and two manuscripts. There were also joint sessions and presentations in scientific conferences, seminars and workshops, and joint meetings and collaboration with the other Arctic Council Working Groups, the University of the Arctic, other organisations, and scientific projects. The report concludes with some updated proposals for further work, based on previous works and reflecting progress over the past two years. The Finnish One Arctic - One Health team consisted of scientists from the University of Oulu, National Institute for Health and Welfare (THL), University of Helsinki and the Finnish Food Authority. This work was supported by the grant of the Ministry for Foreign Affairs of Finland.Yhteisen terveyden (One Health) perusajatus on, että ihmisten, eläinten, kasvien ja ympäristön terveys on toisistaan riippuvaista, ainakin niin, että sairaassa ympäristössä ei ihminenkään voi olla hyvinvoiva. Yhdysvaltain johtaessa puhetta Arktisessa neuvostossa, USA ja Kanada aloittivat kestävän kehityksen työryhmän (SDWG) alaisuudessa One Health -hankkeen, jonka johtoon Suomi liittyi toimiessaan Arktisen neuvoston puheenjohtajana 2017-2019. Tämä raportti on yhteenveto Suomen toimista ja saavutuksista puheenjohtajakaudellaan. Tärkeimmät toimet olivat One Arctic - One Health -konferenssi Oulussa, TremArctic-verkoston toiminnan aloittaminen, kaksi julkaistua laajaa systemaattista katsausta ja kaksi käsikirjoitusta. Lisäksi Suomen työryhmä osallistui tieteellisiin konferensseihin, seminaareihin ja työpajoihin, sekä yhteisiin kokouksiin ja muuhun yhteistyöhön Arktisen neuvoston muiden työryhmien kanssa. Raportti sisältää myös päivitettyjä jatkotoimenpide-ehdotuksia, jotka perustuvat aikaisempaan työhön ja viimeisten kahden vuoden aikana tapahtuneeseen kehitykseen. Suomen Yksi Arktis – yhteinen terveys -työryhmä koostui asiantuntijoista Oulun yliopistosta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, Helsingin yliopistosta ja Ruokavirastosta. Hanketta rahoitti Suomen ulkoministeriö.Grundprincipen till One Health -tänkandet är att människohälsa, djurhälsa, planthälsa och ekosystemhälsa är nära besläktade. I alla fall så att människans välfärd kräver frisk natur. Under det amerikanska ordförandeskapet i Arktiska rådet inledde USA och Kanada One Health -projektet i regi av arbetsgruppen för hållbar utveckling (Sustainable Development Working Group, SDWG). Finland gick med i ledningen av projektet under Finland ordförandeskap 2017-2019. Denna rapport är en sammanfattning av finska åtgärder och resultat under Finlands ordförandeskap. De mest viktiga handlingarna var arrangerandet av One Arctic - One Health – konferensen i Uleåborg, startandet av TremArctic-nätverket, publiceringen av två systematiska litteraturöversikter och produceringen av två vetenskapliga manuskript. I tillägg deltog den finska arbetsgruppen i vetenskapliga konferenser, seminar och verkstäder med gemensamma sessioner och presentationer. Vidare hade man gemensamma möter samt annat samarbete med andra arbetsgrupper under Arktiska rådet. Rapporten innehåller också uppdaterade förslag till för ytterligare åtgärder baserade på tidigare arbeten och utvecklingen under Finland ordförandeskap. Finlands One Arctic – One Health - arbetsgrupp bestod av forskare från Uleåborgs universitet, Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors universitet, samt Livsmedelsverket. Projektet fick finansiering från det finska utrikesministeriet.
Subject: One Health
Arctic
Arctic Council
circumpolar
public health
Arktinen neuvosto
sirkumpolaarinen
kansanterveys
Rights: CC BY-ND 4.0


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
2019_3-ruokavir ... _One Arctic-One Health.pdf 4.384Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record