”Sitä kohti, mikä on edessä” : Strategia-ajattelun ominaispiirteet Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5463-7
Title: ”Sitä kohti, mikä on edessä” : Strategia-ajattelun ominaispiirteet Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa
Author: Kaira, Terhi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Theology
Doctoral Programme in Theology and Religous Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-10-26
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5463-7
http://hdl.handle.net/10138/305488
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This doctoral dissertation in the sociology of the church examines strategic thinking in the Evangeli-cal Lutheran Church of Finland since the turn of the millennium. The dissertation answers the following research questions: What kind of strategic thinking can be seen in the Evangelical Lutheran Church of Finland? How has this strategic thinking evolved? What are the opportunities for and obstacles to strategic thinking? The research material comprises 39 approved strategy documents of the church and aggregated survey data from two parish vicars. The study focuses on the church as a whole, its areas of work, dioceses, and parishes. The study adopts a classical strategy theory approach. Particular attention is paid to the strategies’ content. The study’s results present a material analysis of the characteristics of the church’s strategic thinking as a whole, consisting of 29 different elements. Each element of strategic thinking describes the church’s identity, strategic choices or strategy processes. The results show that the church is striving through its strategies to justify, reinforce, and maintain the essential features of its community identity. Through its visions and choices, the church’s strategic thinking attaches itself to an understanding of the dynamism and emergent causes of reality. In making its strategic choices, the church appears to be following its own timetable and seeking reform. The study suggests that the church’s strategic thinking is characterised by trust in leadership and protection. There is a hopeful attitude concerning the future. Strategy processes have evolved over the reviewed period in a more open direction. The church’s common strategy serves as a framework for other church administration strategies. Although a common strategy clearly guides its overall planning process, the church’s strategic thinking is characterised by each actor’s freedom and a broad strategic leeway. The study reveals that the church’s strategic thinking not only evinces a strongly classical approach to strategy but also a processual, systemic, and evolutionary approach. The study therefore reinforces the notion that strategy-theoretical approaches do not appear to be distinct, but rather blend with and complement one another. Keywords: strategic thinking, the church’s community identity, future work, vision and choices, change.Tämä kirkkososiologian väitöstutkimus tarkastelee strategia-ajattelua Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 2000-luvulla. Tutkimus vastaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Millaista on strategia-ajattelu Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa? Miten strategia-ajattelu on kehittynyt? Mitkä ovat strategia-ajattelun mahdollisuudet ja esteet? Tutkimusaineisto muodostuu 39 kirkon strategiadokumentista hyväksymisasiakirjoineen sekä kahdesta seurakuntien kirkkoherroilta kootusta kyselyaineistoa. Tutkimuksen kohteena ovat kokonaiskirkko, sen työalat, hiippakunnat ja seurakunnat. Tutkimus edustaa klassista strategiateoreettista lähestymistapaa. Huomio kiinnittyy erityisesti strategioiden sisältöön. Tutkimuksen tuloksena esitetään aineistosta analysoitu kirkon strategia-ajattelun ominaispiirteiden kokonaisuus, joka koostuu 29 eri piirteestä. Kukin strategia-ajattelun ominaispiirre kuvaa joko kirkon identiteettiä, strategisia valintoja tai strategiaprosessia. Tulokset osoittavat, että kirkko pyrkii strategioissa perustelemaan, vahvistamaan ja säilyttämään yhteisöidentiteettinsä keskeisiä piirteitä. Visioiden ja valintojen kautta kirkon strategia-ajattelu kiinnittyy käsitykseen todellisuuden dynaamisuudesta ja emergenttisyydestä. Strategisissa valinnoissa kirkko näyttäytyy aikaansa seuraavana ja uudistushakuisena. Tutkimuksen mukaan kirkon strategia-ajattelulle ominaista on luottamus johdatukseen ja varjelukseen. Tulevaisuuteen suhtaudutaan toiveikkaasti. Strategiaprosessit ovat kehittyneet tarkastelujakson aikana avoimempaan suuntaan. Kirkon yhteinen strategia toimii muiden kirkon hallinnon tasojen strategioiden kehyksenä. Vaikka yhteinen strategia selvästi ohjaa suunnittelun kokonaisuutta, kirkon strategia-ajattelua leimaa kunkin toimijan vapaus ja laaja strateginen liikkumavara. Tutkimus osoittaa, että kirkon strategia-ajattelussa on havaittavissa vahvan klassisen strategianäkemyksen lisäksi piirteitä myös prosessuaalisesta, systeemisestä ja evolutionaarisesta lähestymistavasta. Näin ollen tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että strategiateoreettiset lähestymistavat eivät näyttäydy toisistaan irrallisina vaan sekoittuvat toisiinsa ja täydentävät toisiaan. Avainsanat: strategia-ajattelu, kirkon yhteisöidentiteetti, tulevaisuustyöskentely, visio ja valinnat, muutos.
Subject: kirkkososiologia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SITÄKOHT.pdf 1.301Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record