Pengar för gemene man? : Det medeltida myntbruket i Finland

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5467-5
Julkaisun nimi: Pengar för gemene man? : Det medeltida myntbruket i Finland
Tekijä: Ehrnsten, Frida
Tekijän organisaatio: University of Helsinki, Faculty of Arts
Doctoral Programme in History and Cultural Heritage
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten
Doktorandprogrammet i historia och kulturarv
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2019-11-16
Kieli: swe
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5467-5
http://hdl.handle.net/10138/305667
Opinnäytteen taso: Monografiaväitöskirja
Tiivistelmä: In this thesis, the use of coins in the eastern part of the medieval Swedish realm c. 1200–1560 is studied. The main questions are how coins spread in time and space, what kind of coins circulated and how the ordinary people apprehended the coins. This is analysed through a study of the monetarization process. This process involved a state-controlled currency in the form of minted metal eventually gaining ground in the public economy. This was a gradual change, the use of coins varied in different settings and throughout the whole medieval period the monetary circulation was part of a heterogenous economical system. The thesis deals with the area of modern-day Finland and the former Finnish territory of Karelia. Hand in hand with the expansion of the Swedish realm towards the east a new way of evaluating the world was introduced. The coins reflect changes in the medieval politics, economy and social order. They represented the new power and on a concrete level the coins functioned as a common denominator between the ordinary people and the authorities, formed by the church and the crown. The monetary circulation was also influenced by the trade on the Baltic sea and an international economy based on comparable currencies. This study rests upon both written and archaeological source material. The written documents mostly concern taxation, commerce and trade in land among the higher levels of society. In the material one can find large sums of money and foreign coins of high denominations. The coins in the archaeological find material on the other hand represent the coin use by the common people and the individuals at grass roots-level. The primary use of coins as means of payment was not multifaceted, but in secondary contexts they could get new meanings. For the ordinary man the coins were an instrument, through which one’s place in society was paid for in taxes. Through the trade the coins could be changed to products and as offerings coins were used when asking for absolution from the church. The analysis of the coin finds in Finland shows that the coin use spread from the southwest and the coastal areas towards the inland during a period of c. 350 years. The distribution of coins does not directly follow geographic factors, but different kind of environments affect where the oldest coins are found. In the beginning the coin use was tied to ecclesiastical settings. In the end of the 14th and beginning of the 15th century an increased number of coins in places connected to trade and administration can be detected. I addition, many finds from this period can be interpreted as offerings or grave goods, indicating a dualistic use of coins. A more prevailing coin use in all different kind of milieus only emerges towards the end of the 15th century and especially during the 16th century.I denna avhandling undersöks myntbruket i den östra rikshalvan av det medeltida svenska riket ca 1200–1560. Forskningsfrågorna är hur mynten spred sig i tid och rum, hurudana mynt som cirkulerade samt hur gemene man uppfattade mynten. Detta undersöks genom en studie av monetariseringsprocessen. Denna process innebar att en statskontrollerad valuta i form av myntad metall så småningom vann insteg i samhällsekonomin. Detta var en gradvis förändring, myntbruket varierade i olika slags miljöer och myntcirkulationen var genom hela medeltiden en del av ett brokigt ekonomiskt system. Avhandlingen behandlar det område som i dag utgör Finland samt de överlåtna områdena i Karelen. Hand i hand med det svenska rikets expansion österut introducerades via mynten ett nytt sätt att värdesätta omgivningen. Mynten avspeglar förändringarna inom den medeltida politiken, ekonomin och samhällsordningen. De representerade den nya statsmakten och på en konkret nivå fungerade mynten som en gemensam nämnare mellan gemene man och överheten, som utgjordes av kyrkan och kronan. Myntcirkulationen påverkades också av Östersjövärldens handel och en internationell penningekonomi som baserade sig på jämförbara valutor. Studien baserar sig på både skriftligt och arkeologiskt källmaterial. Urkunderna berör främst beskattning, handel samt jordköp gjorda inom samhällets översta skikt. Via dessa framkommer stora summor och valörer i utländska mynt. Mynten i det arkeologiska fyndmaterialet reflekterar däremot folkets penningbruk på gräsrotsnivå. Myntens primära användningssyfte som betalningsmedel var självklar, men i sekundära sammanhang kunde de få en ny betydelse. För gemene man var mynten ett redskap genom vilka man i form av skatter betalade för sin plats i samhället. Via handeln kunde de bytas till en konkret produkt och som offer kunde man via ett mynt be om syndaförlåtelse av kyrkan. Analysen av myntfyndens spridning i Finland visar att myntbruket spred sig från de sydvästra delarna av landet och kustområdena mot inlandet under en period på ca 350 år. Spridningen följer inte direkt geografiska faktorer, utan vissa specifika miljöer. Till en början var myntbruket bundet till kyrkan. I slutet av 1300- och början av 1400-talen finner man ett ökat antal mynt vid platser som kan förknippas med handel och administration. Utöver detta kan flera myntfynd från denna period tolkas som offer eller gravgods, vilket tyder på ett dualistiskt myntbruk. Ett mera utbrett bruk framträder först mot slutet av 1400-talet och särskilt under 1500-talet.
Avainsanat: Arkeologi
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
pengarfo.pdf 5.168MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot