Kunta-alantyöntekijöiden yksilötason kokemukset eläköitymisestä ja kolmannesta iästä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910023572
Title: Kunta-alantyöntekijöiden yksilötason kokemukset eläköitymisestä ja kolmannesta iästä
Author: Lehto, Anu
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research (2010-2017)
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskap
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910023572
http://hdl.handle.net/10138/305823
Thesis level: master's thesis
Discipline: Yhteiskuntapolitiikka
Social and Public Policy
Samhällspolitik
Abstract: Eläköityminen on ollut viime vuosina paljon esillä väestön vanhenemisen ja siitä johtuvien yhteiskunnallisten ja taloudellisten muutosten sekä haasteiden vuoksi. Eläköityminen, eli täysipäiväisestä työstä iän vuoksi syrjään vetäytyminen ja eläkkeen saaminen palkan sijasta, on kuitenkin paljon muutakin kuin väestötieteellinen asia ja taloudellinen epäkohta. Eläköitymistä ja siitä avautuvaa uutta elämänvaihetta, kolmatta ikää, tulee tarkastella myös yksilöiden näkökulmasta ja eläköityvien henkilökohtaisten ajatuksien sekä kokemuksien kautta. Tämä näkökulma on kuitenkin saanut tutkimuksissa vähemmän painoarvoa ja tätä aukkoa tutkielma pyrkii täydentämään. Eläköityminen nähdään yksilötasolla pitkäaikaiseksi ja monimuotoiseksi prosessiksi, jota voidaan selittää erilaisten teorioiden, kuten rooliteorian, jatkuvuuden teorian ja elämänkulkuteorian kautta. Myös eläköitymisestä avautuva kolmas ikä on yksilötasolla monimuotoinen elämänvaihe, joka ei näyttäydy kaikille samalla tavoin, eivätkä kaikki koe sitä samalla tavalla. Kolmannessa iässä eläköityneet kuitenkin pyrkivät tyydyttävän elämänvaiheen ylläpitämiseen ja rakentamiseen, ja samalla eläköitymiseen sopeutuminen tai sopeutumattomuus heijastuu kolmatta ikää elävien hyvinvointiin ja tyytyväisyyteen. Kaikilla ei kuitenkaan ole näiden pyrkimysten saavuttamiseksi käytössä samanlaiset resurssit tai lähtökohdat ja näin ollen erilaiset asiat sekä tekijät vaikuttavat uuteen elämänvaiheeseen ja siihen liittyviin ajatuksiin sekä kokemuksiin. Tutkielma tarkastelee eläköitymistä ja kolmatta ikää edellä kuvatusta yksilönäkökulmasta. Päätutkimuskysymykseni ovat 1) ”Millaisia seurauksia eläköitymisellä on eläköitymisen jälkeiseen elämänvaiheeseen ja millainen kuva eläköitymisestä ja kolmannesta iästä yksilötasolla muodostuu kunta-alantyöntekijöiden omien kokemusten ja näkemysten kautta?” ja 2) ”Minkälaisia eroja tai yhtäläisyyksiä eläköitymis- ja kolmannen iän kokemuksissa ja sitä kautta oletetussa kolmannessa iässä on, kun niitä tarkastellaan sukupuolen ja sosioekonomisen aseman mukaan?”. Tutkimuskysymyksiini vastaan käyttämäni kvalitatiivisen aineiston avulla, joka on osa Finnish Retirement and Aging (FIREA) -tutkimushanketta. Aineisto koostuu yhteensä 254 henkilön avokysymysten avovastauksista, joissa ihmiset kertoviat vapaasti ennen eläköitymistä eläköitymiseen liittyvistä peloista ja odotuksista, sekä eläköitymisen jälkeen eläköitymiseen liittyvistä myönteisitä ja kielteisistä asioista sekä kokemuksista. Aineiston analysointiin sovelsin kvalitatiivisen tutkimuksen sisällönanalyysimenetelmää, joka soveltuu tutkielman menetelmäksi sekä tutkittavan ilmiön että aineiston perusteella. Tutkielma vastaa tutkimuskysymyksiin monipuolisesti ja tuottaa kunta-alantyöntekijöiden sekä suurten ikäluokkien jälkeen syntyneiden merkittävien ikäryhmien näkökulmasta tärkeää tietoa eläköitymisestä ja kolmannesta iästä. Tulosten perusteella ja teorioihin nojaten eläköityminen sekä kolmas ikä ovat pääsääntöisesti odotettuja ja myönteisiä elämäntapahtumia ja elämänvaiheita. Silti eläköityminen tai kolmas ikä eivät ole kaikille samanlainen prosessi tai elämänvaihe, vaan niissä on havaittavissa yksilökohtaisia eroja ja vaihtelevuutta. Elämänvaiheeseen liittyy myös erilaisia pelkoja ja kielteisiä kokemuksia. Vaikka eläköitymisessä ja kolmannessa iässä on havaittavissa paljon vaihtelevuutta, silti niissä on myös eläköityviä ja kolmatta ikää eläviä yhdistäviä tekijöitä ja asioita. Näin ollen kaikessa monimuotoisuudessaan eläköitymisestä voidaan nähdä aukeavan uusi elämänvaihe, kolmas ikä, joka erottuu työn leimaavasta toisesta iästä ja varsinaisen vanhuuden leimaavasta neljännestä iästä. Lisäksi eläköitymis- ja kolmannen iän kokemuksissa on havaittavissa eroja sukupuolten välillä ja sosioekonomisten ryhmien välillä. Silti läheskään aina ei ole selvää, kuinka paljon erot johtuvat kyseisistä tekijöistä tai ominaisuuksista ja kuinka paljon muista tekijöistä.
Subject: Finnish Retirement and Aging study
eläköityminen
kolmasikä
kokemukset
eläköitymisprosessi
sopeutuminen
Subject (yso): eläköityminen
kolmasikä
kokemukset
eläköitymisprosessi
sopeutuminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lehto_Anu_Pro_Gradu_2019.pdf 996.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record