“The City That Didn’t Matter” : Perceptions of the State, Neoliberalism and Injustice in the Flint Water Crisis

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910023570
Title: “The City That Didn’t Matter” : Perceptions of the State, Neoliberalism and Injustice in the Flint Water Crisis
Author: Bergholm, Bea
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research (2010-2017)
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910023570
http://hdl.handle.net/10138/305825
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Social and Cultural Anthropology
Social- och kulturantropologi
Abstract: Tämä tutkielma tarkastelee Flintin vesikriisiä ja sen vaikutuksia kaupungin asukkaisiin. Tutkielma keskittyy kaupunkilaisten ja (osa)valtion väliseen suhteeseen ja tutkii, miten tämä suhde muodostui ja muuttui vesikriisin aikana. Tutkimuksessa tarkastellaan vesikriisin taustalla vaikuttaneita historiallisia ja taloudellisia muutoksia ja osoitetaan, kuinka vesikriisi tulisi nähdä valtion ja sen päättäjien aikaansaamana katastrofina. Tutkimuskysymykset keskittyvät valtion ja kansalaisten väliseen vuorovaikutukseen ja valtion prosesseihin: Millaisena toimijana Flintin asukkaat näkevät valtion vesikriisin aikana? Miten kaupungin historian taloudelliset vaikeudet vaikuttivat kriisin syntyyn? Tutkielma osallistuu yhä kasvavaan antropologiseen tutkimukseen valtioista, niiden roolista ja hallinnoinnista. Tutkielma kuvaa konkreettisen esimerkin kautta mitä voi tapahtua, kun taloudellinen tasapaino nostetaan tärkeimmäksi asiaksi, demokraattinen päätöksenteko sivuutetaan ja miten uusliberalistiset hallinnointikäytännöt voivat pahentaa jo olemassa olevaa paikallista eriarvoisuutta ja marginalisaatiota. Lisäksi tutkielma osallistuu keskusteluihin vedenhallinnasta, katastrofeista ja ympäristöoikeudesta. Tutkimuksen perustana on etnografinen kenttätyö Flintissä, Michiganissa helmi-huhtikuussa 2018. Tutkimus perustuu tuona aikana tehdylle osallistuvalle havainnoinnille ja puolistrukturoiduille haastatteluille, joita täydennettiin mediaseurannan, kaupungin historiaan perehtymisen ja paikallisiin tapahtumiin osallistumisen avulla. Tutkimukseen osallistui yhteensä 15 ydinhaastateltavaa (8 miestä, 7 naista), jotka kaikki tulivat erilaisista sosioekonomisista taustoista. Tutkielman analyysi osoittaa, että kaupungin asukkaat näkevät valtion ylhäältä päin toimivana, epäoikeudenmukaisena voimana, joka systemaattisesti jätti kaupunkilaiset huomiotta päätöksenteossa. Paikalliset kokevat, että valtiolla on historiallisesti ollut suuri rooli köyhyyden ja haavoittuvuuden luomisessa ja kaupungin taloudellisessa ja sosiaalisessa hylkäämisessä. Teollisuuden purkaminen (deindustrialization) alueelta ja valtion harjoittamat uusliberalistiset toimintamallit loivat Flintiin otolliset olosuhteet vesikriisin synnylle. Asukkaat syyttävät valtiota siitä, että se hallinnoi kaupunkia kuin yritystä, sillä se panosti ennen kaikkea taloudellisten kustannusten leikkaamiseen ja asetti säästötavoitteet kaupunkilaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edelle. He kokevat, että valtio toimi epädemokraattisesti, kun se määräsi Flintille hätätilapäällikön (emergency manager) vastaamaan kaupungin taloudesta. Hätätilapäällikön määrääminen vei kaupunginhallitukselta ja paikallisilta mahdollisuudet vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin, minkä seurauksena kaupunkilaiset menettivät luottamuksensa valtioon ja sen kykyyn suojella kansalaisiaan. Tutkielma osoittaa, kuinka valtion ja kansalaisten välisen suhteen tutkiminen ja huomioiminen voi auttaa meitä ymmärtämään niin luonnollisia kuin ihmisten aiheuttamiakin katastrofeja ja niiden synnyttämää eriarvoisuutta.This is a study on the Flint water crisis and lead poisoning and its effects for the city residents. It focuses on the relationship between the locals and the state and explores how that relationship was formed and transformed during the crisis. It examines the historical and economic background of the water crisis, suggesting that the situation should be seen as a man-made disaster caused by the state of Michigan. The main research questions revolve around the twofold process of the state – citizen interaction and the state’s role in the crisis: How do the residents of Flint perceive the state during the water crisis? How did the city’s history of economic difficulties affect in the background of the water crisis’ emergence? This study contributes to the growing anthropological discussion about the role of the state and its governance, proposing a tragic example of what can happen when financial stability is placed above everything else, democratic decision-making disregarded and when the adopted neoliberal governance forms exacerbate local injustice and marginalization. The study also contributes to the discussions of water management, disasters and environmental injustice. The study is based on ethnographic fieldwork conducted in Flint, Michigan between February and April of 2018. It is based on participant observation and semi-structured interviews with locals, supplemented by following the local media, reading historical accounts and attending events in the city. The interviews were conducted with a total of 15 core research participants (8 male, 7 female) and they came from a variety of social and economic backgrounds. The thesis suggests that the residents perceive the state as an unjust force from the above, systematically disregarding the struggling city. They see the state as having a role of historically producing poverty, vulnerability and abandonment through economic mismanagement, deindustrialization and neoliberal policies. The residents blame the state for governing the city as if it was a business, thus focusing on cutting costs and placing economic interests above human safety. After the state adopted undemocratic policies such as emergency management and stripped the city of its voice, the residents lost their trust in the integrity of the officials and the protection the state is supposed to offer its citizens. This thesis demonstrates how a focus on state processes and state-citizen interaction can provide useful insights for understanding both natural and human-made disasters and the unequal living conditions produced by them.
Subject: Yhdysvallat
valtio
kansalaisuus
vesi
uusliberalismi
katastrofi
ympäristöoikeus
demokratia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Bergholm_Bea_pro_gradu_2019.pdf 1.258Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record