Arvostelut osana Airbnb-majoittajien työkäytäntöjä : kokemuksia digitaalisen maineenhallinnan ongelmista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910023588
Title: Arvostelut osana Airbnb-majoittajien työkäytäntöjä : kokemuksia digitaalisen maineenhallinnan ongelmista
Author: Turunen, Moona
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research (2010-2017)
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910023588
http://hdl.handle.net/10138/305828
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sosiologia
Sociology
Sociologi
Abstract: Jakamistalous on viime vuosien aikana paljon esillä ollut ilmiö. Alustat luovat muun muassa uusia mahdollisuuksia yrittäjyydelle, mutta samaan aikaan niiden kykyä tuottaa tasa-arvoisempaa työtä on kyseenalaistettu. Alustoilla toimimisen perusedellytyksenä on usein nähty osapuolten välinen luottamuksen rakentuminen, jossa digitaalisella maineella ja arvosteluilla on keskeinen rooli. Samalla arvostelut ja erilaiset suorituksenmittaamiseen perustuvat tekniikat voidaan käsittää alustan tavaksi koordinoida laajalle levittäytynyttä työvoimaa. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, minkälaisia ongelmia majoittajat kokevat omassa maineenhallinnassaan ja miten he vastaavat kohtaamiinsa ongelmiin alustalla toimiessaan. Lopulta pyritään myös tarkastelemaan majoittajien asemaa uudenlaisessa tuotantojärjestelmässä. Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä jakamistalouden ilmiötä hahmotetaan ajatuksella kuluttajan osallistumisesta tuotantoon. Aikaisempi kirjallisuus tuo esille myös tutkimuksen kannalta keskeiset luottamuksen ja maineen käsitteet sekä kirjallisuutta algoritmien hallinnoimasta työstä. Tutkielman metodologisena lähestymistapana käytetään laadullista sisällönanalyysiä ja teoriasidonnaista analyysimenetelmää. Aineistona hyödynnetään globaaleja verkkokeskusteluita, jotka on kerätty majoittajille suunnatulta keskustelufoorumilta. Tutkielman tulosten mukaan majoittajien maineenhallinta osoittautui monimutkaiseksi sekoitukseksi vuorovaikutusta yhtäältä alustan sekä toisaalta vieraiden kanssa. Etenkin alustan tietyt design-ratkaisut ja algoritmien aiheuttama epävarmuus alustalla aiheuttivat turhautumista majoittajien toiminnassa. Vuorovaikutuksessa vieraiden kanssa korostuivat negatiivisena koetut kokemukset sekä arvostelujärjestelmän ajoittain epätasaiseksi koettu valta. Majoittajat pyrkivät hyödyntämään erilaisia keinoja maineenhallinnassaan, jotka näyttäytyivät samaan aikaan sekä palkitsevana että enemmänkin ulkoisen paineen aikaansaamana. Huolimatta koetuista ongelmista, toiminta käsitettiin kuitenkin yleisesti ottaen positiivisena tai negatiivisiin tuntemuksiin sopeuduttiin. Analyysin valossa, voidaan johtopäätöksenä todeta negatiivisten tuntemusten liittyvän etenkin tilanteisiin, joissa majoittajat kokivat jollain tasolla kontrollin puutetta omasta toiminnastaan alustalla. Negatiiviset tuntemukset ehdollistivat kokemusta omista vaikutusmahdollisuuksista.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record