Social representations of multiculturalism amongst national experts in Finnish vocational education and training

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910023576
Julkaisun nimi: Social representations of multiculturalism amongst national experts in Finnish vocational education and training
Tekijä: Seitamaa, Antti
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2019
Kieli: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910023576
http://hdl.handle.net/10138/305829
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Sosiaalipsykologia
Social Psychology
Socialpsykologi
Tiivistelmä: Tämän tutkimuksen tarkoitus on ymmärtää miten suomalaiset koulutuspolitiikan asiantuntijat hahmottavat monikulttuurisuutta ammatillisen koulutuksessa. Ammatillinen koulutus on pitkälti vastuussa maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden integroimisesta suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan. Kansallisilla koulutuspolitiikan asiantuntijoilla on ainutlaatuinen näkökulma siihen miten lisääntyvä kulttuurinen moninaisuus opiskelijoiden keskuudessa muokkaa institutionaalista sekä ruohonjuuritason todellisuutta ammatillisissa oppilaitoksissa ja työelämässä. Sosiaalisten representaatioiden teoria valikoitui tutkimuksen teoreettiseksi viitekehykseksi. Tutkimus nojautuu 11 kansallisen ammattikoulutusjärjestelmän asiantuntijan puolistrukturoituun haastatteluun. Tutkimusaineistolle suoritettiin laadullinen teema-analyysi, jonka jälkeen etsittiin mahdollisia sosiaalisia representaatioita ja niihin kytkeytyviä ankkureita ja objektivointeja. Kaikki asiantuntijat olivat kokeneita ja perehtyneitä monikulttuurisuuteen ammatillisessa koulutuksessa ja ilmaisivat ajatuksiaan avoimesti. Ammatillisen koulutuksen uudistus oli keskeinen osa tutkimuksen taustaa mutta ei sen varsinainen kohde. Asiantuntijoiden sosiaalisessa representaatiossa oli deskriptiivinen ja normatiivinen ulottuvuus. Asiantuntijat kuvasivat erilaisia jännitteitä, konflikteja ja pelkoja joita lisääntyvä kulttuurinen moninaisuus herättää ammatillisessa koulutuksessa sekä suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä. He jakoivat omia ajatuksiaan siitä miten monikulttuurisuutta tällä hetkellä priorisoidaan ja käsitellään koulutuspolitiikassa erilaisten intressiryhmien toimesta. Asiantuntijat hyödynsivät sosiaalisia representaatioita puolustaakseen suomalaisen koulutusjärjestelmän kannalta keskeisiä arvoja ja rakentaakseen parempaa maailmaa, jossa jokainen ammatillisessa koulutuksessa opiskeleva voi olla oma itsensä.The purpose of this study is to understand how Finnish educational policy experts made sense of multiculturalism in the context of vocational education and training (VET). VET is responsible for integrating migrants and students with a migrant background into Finnish working life and society. National experts have a unique perspective on how increasing cultural diversity amongst students is changing institutional and grassroots reality in VET. Social representation theory was selected as the theoretical framework for this study. Semi-structured interviews were conducted with eleven national experts from key organizations working with VET. The interview data was qualitatively first analyzed in terms of thematic content and finally in search of potential social representations and possible corresponding anchors and objectifications. All of the experts were experienced and knowledgeable about multiculturalism in VET and openly expressed their thoughts. The VET reform was a central part of the background of this study but was not itself the focus. The experts’ social representation of multiculturalism included descriptive and normative dimensions. The descriptive focused on the lived reality of multiculturalism in VET from various perspectives while the normative focused on normative institutional, organizational and cultural responses to it. Experts described different tensions, conflicts and anxieties caused by increasing cultural diversity in both VET as well as civic and working life in Finland. These descriptions were combined with critical reflections on how multiculturalism is currently being prioritized and accommodated in educational policy and practice. Finally, the experts’ speech was infused with metarepresentations about the way different social actors engage in collective struggle over the meaning of multiculturalism. Experts used their social representation of multiculturalism in order to defend and uphold the social values at the core of the Finnish education system and contribute to a better future in which everyone studying in VET can be themselves.
Avainsanat: monikulttuurisuus
ammatillinen koulutus
metarepresentaatio
sosiaalinen representaatio
Asiasanat (yso): sosiaalinen representaatio
monikulttuurisuus
ammatillinen koulutus
metarepresentaatio


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Seitamaa_sosiaalipsykologia.pdf 1.261MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot