Varhaiskasvatuksen johtajuus suhteiden kautta toteutuvana ilmiönä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5505-4
Title: Varhaiskasvatuksen johtajuus suhteiden kautta toteutuvana ilmiönä
Author: Tiihonen, Eeva
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Doctoral Programme in School, Education, Society and Culture
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-11-15
Belongs to series: URN:ISSN:2489-2297
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5505-4
http://hdl.handle.net/10138/305912
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Helsinki Studies in Education, number 56 In this study, leadership is studied through relationship-based and shared phenomenon in early childhood education. The purpose of the research is to describe, interpret and create an understanding of leadership implementation. The focus is on working community relationships and how leadership is shared in the Early Childhood Unit. Leadership is approached through relationship modeling both as a supervisor relationship and as a relationship between employees. Theoretical starting points are relational leadership and shared leadership in a pedagogical context in early childhood education. In relational leadership, leadership is seen to be a phenomenon that arises in interaction. Shared leadership is defined as an activity that employees can participate in. The study was conducted in the Early Childhood Unit in Helsinki, which included a day care center manager and 29 employees. The leader of the Kindergarten and all the employees participated in the study. The study did not target children. This Early Childhood Unit consisted of two physically working kindergartens. The research is based on qualitative data. The collection of research material was carried out using a thematic focus group interviews and a method of empathy-based stories. The analysis was based on content analysis. According to the study, leadership takes place in different forms of interaction and these relationships allow for the sharing of leadership. As the major outcome of the study a leadership relationship model was developed. It consisted of the following leadership relationships: empowering interaction relationship, leadership in confidence, leadership in partnership and leadership as an authority relationship. In the study, relationships are described as separate in order to allow a detailed examination of them. In reality, relationships are interrelated and implemented holistically. Keywords: distributed leadership, shared leadership, leadership, leadership relationships, qualitative research, narrative perspective, pedagogical leadership, relationship leadership, early childhood educationHelsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Kasvatustieteellisiä tutkimuksia, numero 56 Tässä tutkimuksessa tarkastellaan johtajuutta suhteiden kautta toteutuvana ja jaettuna ilmiönä varhaiskasvatuksessa. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, tulkita ja luoda ymmärrystä johtajuuden toteutumisesta. Mielenkiinto kohdistuu työyhteisön suhteisiin ja siihen, miten johtajuutta varhaiskasvatusyksikössä jaetaan. Johtajuutta lähestytään suhteiden mallinnuksen avulla sekä esimies-alaissuhteena että työntekijöiden keskinäisinä suhteina. Teoreettisina lähtökohtina ovat relationaalinen johtajuus ja johtajuuden jakaminen pedagogisessa kontekstissa varhaiskasvatuksessa. Relationaalisessa johtajuudessa johtajuuden katsotaan toteutuvan vuorovaikutussuhteissa syntyvänä ilmiönä. Jaettu johtajuus määritellään toiminnaksi, johon työntekijöillä on mahdollisuus osallistua. Tutkimuksen kohteena oli helsinkiläinen varhaiskasvatusyksikkö, johon kuului päiväkodin johtaja ja 29 työntekijää. Päiväkodin johtaja ja kaikki työntekijät osallistuivat tutkimukseen. Tutkimus ei kohdistunut lapsiin. Kyseinen varhaiskasvatusyksikkö koostui kahdesta fyysisesti eri osoitteessa toimivasta päiväkodista. Tutkimusaineistona toimivat laadulliset aineistot. Tutkimusaineistojen kerääminen toteutettiin teemallista fokusryhmähaastattelua ja eläytymismenetelmää hyödyntäen. Analysointi perustui sisällönanalyysiin. Tutkimuksen mukaan johtajuus toteutuu vuorovaikutuksen eri muodoissa ja näiden suhteiden avulla mahdollistuu johtajuuden jakaminen. Tutkimuksen päätuloksena kehitettiin johtajuuden suhdemalli. Se koostui seuraavista johtajuussuhteista: voimaannuttava vuorovaikutussuhde, luottamussuhde, kumppanuussuhde ja auktoriteettisuhde. Tutkimuksessa suhteet kuvataan erillisinä, jotta niiden yksityiskohtainen tarkastelu mahdollistuu. Todellisuudessa suhteet ovat sidoksissa toisiinsa ja toteutuvat holistisesti. Avainsanat: jaettu johtajuus, johtajuus, johtajuussuhteet, laadullinen tutkimus, narratiivinen näkökulma, pedagoginen johtajuus, relationaalinen johtajuus, varhaiskasvatus
Subject: Kasvatustiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Varhaisk.pdf 1.575Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record