Yhtiöoikeudellinen uudelleenjärjestelymenettely : suoja hold-out -position väärinkäyttöä vastaan yhtiön velkaan tai osakkeeseen perustuvan yhteisen taloudellisen intressin turvaamiseksi

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5549-8
Title: Yhtiöoikeudellinen uudelleenjärjestelymenettely : suoja hold-out -position väärinkäyttöä vastaan yhtiön velkaan tai osakkeeseen perustuvan yhteisen taloudellisen intressin turvaamiseksi
Author: Engelberg, Matti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Doctoral Programme in Law
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-11-08
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5549-8
http://hdl.handle.net/10138/305980
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The dissertation discusses the recent EU directive on preventive restructuring (‘Directive on Preventive Restructuring’, 2019/1023), its adoption in EU member states, and the English company law scheme of arrangement (‘Scheme of Arrangement’ or ’Scheme’), analysing the best preventive restructuring model for Finland and other Nordic countries. The principal method of the research is the regulation theory in law and economics; yet by using the comparative law method, optimal frameworks are outlined to develop, de lege ferenda, legislation for ensuring efficient legal protection against abuse of holdout positions relating to debt or equity instruments. The English law Scheme of Arrangement is a court approved compromise or arrangement between a company and its shareholders or creditors or any class of them, that operates in a solvent or a financially distressed situation. When viewed from a Nordic and continental European perspective, the English regime is a highly flexible company law tool that can be used, among other things, in a preventive restructuring to protect a company and a majority of its same class debt holders from hold-out minority dissenters. Its increased importance as a tool for preventive restructuring coincides with the diversification of financing sources over the past decade since the financial crisis. The economic impact of rescue and recovery frameworks in the EU has been analysed in the preparatory works of the Directive on Preventive Restructuring: an estimated 200 000 firms go bankrupt each year in the EU (this being 600 on a daily basis), resulting in 1.7 million direct job losses every year. According to the reasoning of the preparative works, a significant percentage of firms and related jobs could be saved, if preventive procedures existed in all Member States. Scheme of Arrangement framework is analysed in the research also from an insolvency law viewpoint. This is important, particularly as the new Directive on Preventive Restructuring derives from the insolvency law angle. Hence, the directive is setting standards for minimum harmonisation, and emphasises flexibility for the Member States to have several frameworks available. Further flexibility may be provided, inter alia through company law, as such a framework would be available for a company and its stakeholders, in case there is any need for a compromise or arrangement between the company and its shareholders or creditors or any class of them. The principal thesis of the dissertation is that the current Finnish and Nordic legislation does not provide adequate protection for a company and its key stakeholders against abuse of holdout positions by the minority of any same class finance instrument. Both the US and the English law provide such workout-tools, which would be useful for the Nordic jurisdictions as well. An availability of a workout-framework for restructuring has been outlined in a study of the European Law Institute as an important element in law. This would safeguard, that only creditors, whose rights would be altered, would be involved in the court process, and the company would otherwise be able to continue its’ operations without interference. The recent Finnish and Swedish legal writing on insolvency law has analysed debt to equity swaps, i.e. possibilities, in an insolvency scenario, to swap debt into equity, also against the will of the existing shareholders. Finnish Government has also conducted an international comparative study on debt-to-equity conversion as part of the Government’s analyses and research activities. Under English law, Schemes of Arrangement provide a useful tool for the debt-to-equity swaps in insolvency, but still protect the interests of all stakeholders amicably. Hence, Scheme of Arrangement framework could provide a solution to this practical problem with the current Nordic legislation. As a conclusion, the dissertation presents a figure illustrating in a hypothetical showing the matrix of the financial and economic condition of a company and the related needs for preventive and restructuring legal frameworks for a company and its stakeholders. Based on the theory of path dependency, the author concludes that the legislative changes presented in the dissertation would be justified, as the estimated benefits of the reform would supersede the costs involved. Therefore, the legislators should consider the presented reform to company law, noting that this would require a good understanding of the fundamental changes. By doing so, the Finnish and Nordic legislators should be well positioned to follow the principles of the Directive on Preventive Restructuring.OTK, Varatuomari Matti Engelbergin väitöskirja perehtyy oikeustaloustieteen sääntelyteorian kautta erityisesti useissa common law -maissa käytössä olevaan, yhtiön velkoja tai osakkeita (tai näiden tiettyä luokkaa) koskevien oikeuksien uudelleenjärjestelyyn lain säätelemän tuomioistuinmenettelyn kautta, eli niin kutsuttuun scheme of arrangement -menettelyyn. Menettely sisältyy myös vuonna 2017 julkistettuun, 28 EU-maan yhtiöoikeuden professoreiden ryhmän valmistelemaan eurooppalaiseen malliosakeyhtiölakiin (European Model Companies Act ”EMCA”), mikä on edelleen kannustanut arvioimaan menettelyä. Väitöskirja liittyy kesällä 2019 voimaan tulleeseen EU:n uudelleenjärjestely- ja maksukyvyttömyysdirektiiviin (EU 2019/1023), joka edellyttää ennakoiviin menettelyihin liittyen minimiharmonisointia jäsenmaiden maksukyvyttömyysoikeuteen. Direktiiviehdotuksen perusteluiden mukaan EU:n alueella päätyy konkurssiin noin 200 000 yritystä vuodessa, minkä seurauksena menetetään 1,7 miljoonaa työpaikkaa joka vuosi. Komission arvion mukaan huomattava osa näistä yrityksistä ja niihin liittyvistä työpaikoista voitaisiin pelastaa, jos kaikissa jäsenvaltioissa olisi käytössä ennalta ehkäiseviä velkojen uudelleenjärjestelymenettelyjä. Yhtiöoikeudellinen uudelleenjärjestelymenettely olisi osakeyhtiölakiin sijoitettu erityinen menettely, joka mahdollistaisi kompromissin tai järjestelyn toteuttamisen yhtiön ja sen osakkaiden tai velkojien tai näiden tietyn luokan kanssa, kunkin menettelyn kohteena olevan luokan merkittävän määräenemmistön ehdotusta kannattaessa ja tuomioistuimen sen vahvistaessa. Menettely parantaisi sekä osakkaiden että velkojien oikeussuojaa estäen vähemmistöoikeuksien väärinkäyttöä. Menettelyä voitaisiin käyttää myös maksukyvyttömyystilanteiden ulkopuolella, esimerkiksi julkisten ostotarjousten toteuttamisessa. Englannissa Scheme-menettelyä käytetään esimerkiksi pääasiallisena takeover-transaktioiden toteutusmekanismina. Väitöskirjassa verrataan yhtiöoikeudellista uudelleenjärjestelymenettelyä ennakoiviin maksukyvyttömyysoikeudellisiin work out -uudelleenjärjestelymenettelyihin, erityisesti kesällä 2019 Hollannissa annettuun lakiesitykseen. Sekä scheme-menettely että Hollannin lakiesitys mahdollistavat erillisen, yksittäiseen velkatransaktioon kohdistuvan uudelleenjärjestelyn, ilman tarvetta kokonaisvaltaiseen, yhtiön kaikkiin velkoihin kohdistuvaan menettelyyn. Ne eroavat näin merkittävästi Suomen ja muiden pohjoismaiden yrityssaneerausmenettelystä. Scheme-menettely on osakeinstrumenttien osalta käyttöalaltaan edelleen Hollannin ehdotettua menettelyä laajempi. Uudelleenjärjestelymenettelyn merkitys on korostunut kansainvälisen rahoitusmarkkinan kehityksen myötä. Erityisesti vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen yritysten rahoituslähteet ovat diversifioituneet, mikä on lisännyt tarvetta tehokkaille uudelleenjärjestelymekanismeille. Oikeussuojatarvetta korostaa sekä osake- että velkainstrumenttien kohdalla rahoituslähteiden hajautumisen mahdollistama opportunistinen sijoittajakäyttäytyminen. Väitöskirja vertailee eri menettelyitä sekä tehokkuuden että oikeudenmukaisuuden näkökulmasta päätyen siihen, että laajin oikeussuoja yhtiölle ja sen keskeisille sidosryhmille voitaisiin saada yhtiöoikeudellisen uudelleenjärjestelymenettelyn kautta. Väitöskirjan mukaan uuden direktiivin implementointi yhtiöoikeudellisen menettelyn kautta mahdollistaisi yrityksille, ja niiden kehitystä edistäville sijoittajille, nykyistä paremman oikeussuojan turvaavan, ennakoitavan toimintaympäristön.
Subject: Kauppaoikeus
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YHTIÖOIK.pdf 3.149Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record