Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden tuottamat nimeämisvirheet ja korjausyritykset Bostonin nimentätestissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910163700
Title: Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden tuottamat nimeämisvirheet ja korjausyritykset Bostonin nimentätestissä
Author: Pihlajapiha, Sanna-Mari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910163700
http://hdl.handle.net/10138/306137
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Nimeämisen vaikeuksia ilmenee jo Alzheimerin taudin varhaisessa vaiheessa, ja vaikeudet lisääntyvät taudin edetessä. Tutkimuksia suomenkielisten Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden tuottamista nimeämisvirheistä substantiivikuvia nimetessä on tehty vain vähän. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tutkia, millaisia nimeämisvirheitä ja korjausyrityksiä Alzheimerin tautia sairastavat henkilöt tuottavat Bostonin nimentätestissä sekä sitä, miten nimeämisvirheiden ja korjausyritysten tuotto muuttuu sekä määrällisesti että laadullisesti taudin edetessä. Menetelmät. Aineisto muodostui Bostonin nimentätestin vastauksista, jotka oli kerätty vuosina 1994–1997 lievää (n=20) ja keskivaikeaa (n=20) Alzheimerin tautia sairastavilta henkilöiltä sekä terveiltä ikäverrokeilta (n=30). Todennäköistä Alzheimerin tautia sairastavat henkilöt tulivat tutkimukseen Helsingin yliopistollisen keskussairaalan neurologian osaston muistitutkimusyksikön kautta. Vertailuryhmän osallistujat valittiin vuonna 1989 alkaneesta Helsinki Aging Brain Study -tutkimuksesta satunnaisotannalla eri ikäryhmistä (55, 60, 65, 70, 75 ja 80 vuotta). Kaikki osallistujat tutkittiin laajoilla neurologisilla ja neuropsykologisilla testeillä. Tuotetut nimeämisvirheet ja korjausyritykset luokiteltiin ja analysoitiin ei-parametrisellä Kruskal-Wallisin yksisuuntaisella varianssianalyysillä sekä post hoc -testinä Mann-Whitney U -testin ja khiin neliö -testin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Terveisiin ikäverrokkeihin verrattuna Alzheimerin tautia sairastavat henkilöt tekivät enemmän sekä nimeämisvirheitä että -yrityksiä, ja molempien lukumäärä lisääntyi taudin edetessä. Kaikissa tutkimusryhmissä suurimman nimeämisvirheluokan muodostivat erilaiset semanttiset nimeämisvirheet, mutta Alzheimerin tautia sairastavat henkilöt antoivat erityisen runsaasti nimettävää kohdetta kuvailevia ja kohteeseen liittymättömiä vastauksia. Tulokset osoittavat nimeämisvirheiden muuttuvan Alzheimerin taudissa sekä määrällisesti että laadullisesti ja muutoksen jatkuvan taudin edetessä. Tulokset vahvistavat aikaisempien tutkimusten havaintoja. Korjausyrityksiin luokitellun tyhjän puheen määrä nimeämisen aikana oli terveisiin ikäverrokkeihin verrattuna lähes kaksinkertainen lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ryhmässä, mikä oli uusi havainto. Jatkossa olisi tarve tutkia, kuinka varhain edellä mainitut muutokset nimeämisessä alkavat lisääntyä.Objective. Difficulties in naming are common already in the very early stages of Alzheimer's Disease, and the difficulties increase as the disease progresses. There are few studies of naming errors in confrontation naming tests by Finnish persons with Alzheimer's disease to date. The purpose of this study was to examine the naming errors and correction attempts produced in the Boston Naming Test (BNT) by Finnish speaking persons with mild and moderate Alzheimer's disease, and how those naming errors and correction attempts change both quantitatively and qualitatively as the disease progresses. Methods. Participants in this study were Finnish speaking persons with mild (n=20) and moderate (n=20) Alzheimer's disease, and healthy age-matched controls (n=30). Participants were given the Boston Naming Test in 1994–1997. Patients with probable Alzheimer's disease came from the Memory Research Unit of the Department of Neurology, Helsinki University Hospital. Control subjects were volunteers from the Helsinki Aging Brain Study which started in 1989, and the controls were chosen from various age groups (55, 60, 65, 70, 75, and 80 years) by random sampling. All the participants underwent complete neurological and neuropsychological examinations. Naming errors and correction attempts produced in the BNT were classified, and the scores were analyzed with the non-parametric Kruskal-Wallis one-way analysis of variance, as well as with chi-square test and Mann-Whitney U test for post hoc pairwise comparisons between groups. Results and conclusions. Compared to healthy age-matched controls, patients with Alzheimer's disease made more naming errors and naming attempts, the number of which increased distinctly as the severity of the disease progressed. Several kinds of semantic naming errors were the most common errors in all three study groups. Patients with Alzheimer's disease gave a particularly large number of descriptions of the target word, as well as unrelated answers. The results show that naming errors change both quantitatively and qualitatively in the course of Alzheimer's disease, and the changes continue as the disease progresses. These results are congruent with earlier studies. A new observation in this study was that during confrontation naming the quantity of empty speech which was included in the correction attempts was almost twice as high in the group with mild Alzheimer's disease compared to healthy controls. Future research is needed to detect at which point of the trajectory of Alzheimer's disease the aforementioned changes are observable.
Subject: Alzheimerin tauti
Bostonin nimentätesti
nimeämisvirhe
korjausyritys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pihlajapiha_Sannamari_Pro_gradu_2019.pdf 1.114Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record